Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fekta backup syste­met finns egent­li­gen inte för det är så olika behov bero­ende på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­givna ama­tö­ren till den mest inbitna foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­rade och kom­pli­ce­rade nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­lingar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt back­up­sy­stem som säker­li­gen sköts med automatik.

Det system som beskrivs här är en av många vari­an­ter men som inte är allt för avan­ce­rad och kan använ­das av de flesta utan större pro­blem. För­u­tom extra hård­dis­kar för­enklar det om man har en mjuk­vara för backup med “Inkre­men­tell” säker­hetsko­pi­e­ring. För­slag på mjuk­vara och län­kar fin­ner du längst ner i detta inlägg. Som alla för­står måste vi ha minst en backup på en extra hård­disk, dels för att rädda even­tu­ella miss­tag, hård­disk­kra­scher och om data blir kor­rupt. Något utav dem kom­mer med stor san­no­lik­het att hända i fram­ti­den. Sak­nas backup av digi­tala filer kan det bli en rik­tig kata­strof om otu­ren är framme, har du inte gjort en backup tidi­gare så är det verk­li­gen dags att göra det nu.

System med Tre externa hårddiskar

Som bil­den nedan visar använ­der vi oss av tre styc­ken externa hård­dis­kar som namn­gi­vits med “Arbets­Disk”, “Backup” och “Arki­ve­rat”. Som nam­net talar om är “Arbets­Dis­ken” den hård­disk vi impor­te­rar och bear­be­tar våra bil­der i. Vik­tigt att tänka på är att i största möj­liga mån dedi­kera hård­dis­kar enbart för bil­der med till­hö­rande filer, det kom­mer att under­lätta myc­ket med back­upen. När vi väl är redo för en backup kopi­e­rar man över filer från arbets­dis­ken till back­up­dis­ken och om det är första gången man gör det kan det ta sin lilla stund bero­ende på anta­let filer som finns på hård­dis­ken. Finns en backup sedan tidi­gare kom­mer nu för­de­len med en mjuk­vara för backup. Mjuk­va­ran kan känna av vilka filer som har änd­rats eller är nya och där­med endast upp­da­tera aktu­ella, det kal­las för inkre­men­tell kopi­e­ring och går myc­ket for­tare än att bara kopi­era över och ersätta alla filer.

Tre hård­dis­kar i föl­jande struktur

1 Bil­dar­kiv Arbets­Disk
2 Bil­dar­kiv Backup
3 Bil­dar­kiv Arki­ve­rat

Rotera mel­lan “Arbets­Disk” och BackupDisk

Det som är lite skill­nad mot de “van­liga” back­up­me­to­der man bru­kar göra är att mel­lan “Arbets­Disk” och “Backup” görs en rote­ring så att båda hård­dis­kar får vara “Arbets­Disk”. Back­up­dis­ken ham­nar då inte bara i hyl­lan utan den blir använd också. För­de­len är att man får en bekräf­telse på att det verk­li­gen fun­ge­rat med backup processen.

En annan orsak är att om dis­ken, del av den eller bild­fi­ler och data­ba­ser blir kor­rupta eller ska­dade under resans gång ser man inte det om man inte använ­der back­up­dis­ken. Det här är en bra för­säk­ring att back­upen är tes­tad innan man skic­kar över data till “Arki­ve­rat”. Fun­ge­rar allt som det ska, kan man lugnt föra över data till arki­ve­rat dis­ken. Då för­står ni att kopi­era sam­ti­digt till “Backup” och “Arki­ve­rat” inte är en vidare bra lös­ning. Där­för ska man skicka över data från “Backup” dis­ken till “Arki­ve­rat” innan man upp­da­te­rar “Backup” dis­ken från “Arbets­Disk”. Efter backup gör man en rote­ring och använ­der “Backup” som “Arbets­Disk”. Arbets­dis­ken blir då back­up­disk som vi vet fun­ge­rar. Hård­dis­ken som vi kal­lar för “Arki­ve­rat” kan då ligga med en viss “släp­ning” av upp­da­te­ring bero­ende på hur ofta man upp­da­te­rar “Backup” dis­ken, och det är ingen nack­del. Vi arbe­tar kon­ti­nu­er­ligt med två hård­dis­kar genom att vi skif­tar mel­lan de två och på det viset mins­kar ris­ken att kor­rupt eller ska­dat data “smy­ger” sig över till “Arki­ve­rat”, dess­utom får vi en bra koll på hårdvaran.

Exem­pel som kan hända

Vid en kopi­e­ring av data till back­up­dis­ken hän­der något som gör att någon fil eller filer blir kor­rupta. Tack vare att man rote­rar mel­lan arbets­disk och back­up­disk upp­täc­ker man felet och kan åtgärda det.

Ett miss­tags görs genom att man rade­rar filer som man behö­ver, de filer finns nu på din back­up­disk eller om man upp­täc­ker det efter en backup har gjorts då är det “Arki­ve­rat” som får komma till hjälp. Där­för är det bra att arkiv­dis­ken “slä­par” något i tid jäm­fört med back­up­dis­ken. Backup bör göras så snart som möj­ligt efter att nya bil­der impor­te­rats eller där myc­ket arbete har gjorts. Rote­ring mel­lan hård­dis­kar ger dig ytter­li­gare en nivå av säker­het utan extra kostnad.

Vad hän­der vid brand, stöld eller åskvä­der? En tanke väl värd att tänka på… Ska man vara rik­tigt säker bör man även ha en “Arki­ve­rat” disk på annan plats, exem­pel­vis kanske hos en famil­je­med­lem. Hård­dis­kar är rela­tivt bil­ligt idag och utgör nor­malt inte den största kost­na­den men man bör titta på kva­li­tets­dis­kar vid inköp.

Det är vik­tigt att veta att den backup som Lightroom vill göra är endast för kata­lo­gen med data­ba­sen, den gör INTE backup av dina bil­der som kata­lo­gen refe­re­rar till, bild­back­upen får du sköta själv!

Enkelt med en bra filstruktur

För att det här ska fun­gera smi­digt och lätt ska man pla­cera både Lightroom kata­lo­gen och bil­dar­ki­vet på samma hård­disk med en bra struk­tur. Man kan då enkelt flytta hård­dis­ken mel­lan dato­rer om så behövs och rote­ring mel­lan “Arbets­Disk” och “Backup” fun­ge­rar utan större pro­blem. Som bil­den nedan visar finns det två huvud­map­par “Bil­dar­kiv” och “Lightroom”, namn­sätt­ning är helt fri men det är vik­tigt att man hål­ler sig till den man valt. Under map­pen “Lightroom” finns då kata­lo­gen och för­hands­vis­ning­arna (ser inte rik­tigt lika ut för PC) och en backup mapp där Lightroom gör sin backup. Under “Bil­dar­kiv” finns alla bild­fi­ler så som RAW for­mat, bil­der som skan­nats, arbets­bil­der och utskrifts­bil­der. Med andra ord alla bil­der på en plats. Under varje årtal finns sedan under­map­par som lig­ger i kro­no­lo­gisk ord­ning. Att lägga upp bil­dar­ki­vet i kro­no­lo­gisk ord­ning har visat sig vara den bästa lös­ningen och är rekommenderat.

Skifta hård­dis­kar

Innan man byter till “Backup” så måste man koppla ur “Arbets­Disk” och där­ef­ter gå in i map­pen Lightroom på back­up­dis­ken och mar­kera kata­log­fi­len med ändel­sen .lrcat. Högerk­licka på filen och välj “Öppna med → Lightroom”, på det sät­tet und­vi­ker man refe­ren­sen till “Arbets­Disk”. När väl allt fun­ge­rar som det ska kopp­lar man in “Arbets­Disk” igen. Man gör exakt samma för­fa­rande när man byter till­baka till “Arbets­Disk” i nästa sväng.

Pro­gram­va­ror

Här kom­mer några för­slag på de pro­gram som jag använt och tes­tat, det finns många fler på mark­na­den men de namn­givna har fun­ge­rat väl för mig.

För Mac
SuperDu­per
Chro­no­Sync
För PC
Acro­nis

Taggat , ,

2 Kommentarer

  1. Efter denna nyt­tiga “rota­tions­lek­tion” går det runt i huvu­det på mig.
    Det kanske är själv­klart för de flesta, men bör beto­nas att åtminstone arkiv­dis­ken endast skall vara upp­kopp­lad mot syste­met och elnä­tet, när kopi­e­ring utfö­res. Detta för att för­hindra att en spän­nings­va­ri­a­tion i elnä­tet inte ska­dar alla dis­kar samtidigt.

    05 juli 2011
  2. Jan! Helt kor­rekt! Arkiv­dis­ken ska endast vara inkopp­lad under kopi­e­rings­pro­ces­sen. Där­ef­ter kopp­las den ur! Rote­ring av dis­kar är inget “måste” men man för­säk­rar sig om att inget hänt. Data kan bli kor­rupt av olika orsa­ker om otu­ren är framme (spe­ci­ellt data­ba­ser) så det är ett sätt att gar­dera sig genom att rotera mel­lan dis­karna arbets­disk och back­up­disk. Helst ska man ha två styc­ken “Arki­ve­rat” dis­kar, en på hem­ma­plan och en hos vän­ner eller familj!

    05 juli 2011