Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skri­vare från pro­fes­sio­nella till bord­skri­vare gör ett fan­tas­tiskt jobb där håll­bar­he­ten är bättre än de kemiska pro­duk­terna idag. Möj­lig­he­terna är i stort sett obe­grän­sade vad man kan åstad­komma. Kva­li­te­ten har höjts rejält och utan större kun­ska­per kan man göra myc­ket bra utskrifter.

Det här kom­mer att bli star­ten på en serie om utskrif­ter, olika pap­per, färg­han­te­ring, pro­fi­ler, hur man kan komma ste­get längre till den fina kopian via olika vägar och kanske en bättre för­stå­else för hur en fin kopia kan bli.

Gott Nytt År!

Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­tona en bild inne­bär att skugg­par­tier får en färg­ton och ljusa par­tier en annan färg­ton. På den ana­loga sidan behö­ver man använda olika kemiska tonare för att åstad­komma samma sak men med mer begrän­sade möj­lig­he­ter. Svart­vita bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att visu­ellt öka den lokala kon­tras­ten i bil­den. I föl­jande exem­pel används en digi­tal färg­bild som utgångspunkt.

Läs mer »

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd på 300 mm). Jag kom­mer att beskriva pro­ces­sen steg för steg och så du kan följa med, dess­utom kan du ladda ner ett action till Pho­tos­hop i slu­tet av inläg­get om du vill gå gen­vä­gen och få hela pro­ces­sen automatiserad!

Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vecka i fjäl­len varje år är lika helig för mig, som en jakt­vecka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rerna har under åren gått till såväl svenska som norska fjäll med en liten för­kär­lek för Norge. Ron­dane Natio­nal­park i Oppland/​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­dane är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskugga av Jotun­hei­mens Natio­nal­park för låg­tryc­ken från väst.

Höstfjäll Rondane Norge © Fotograf Jan vpn Steijern© Foto­graf Jan von Ste­i­jern
Läs mer »

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sitta ner fram­för en spra­kande eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det varma lju­set fly­ger tan­karna på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­söka åter­spegla dessa tan­kar i en bild som jag vill dela med mig. Foto­grafi “måla med ljus” får sin sanna betydelse.

Läs mer »

Taggat |
Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot –10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­baka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­ari. En vin­ter som denna hör till ovan­lig­he­terna här uppe i det nord­väst­liga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidiga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. Isen, som under de kalla vec­korna i lugn och ro fått växa till i tjock­lek och omfatt­ning, omgär­dar öar och hol­mar. Den sträc­ker sig så långt ögat når och går i ett med den lika grå him­len. Hori­son­ten är obe­fint­lig. Ett svagt dim­bälte bäd­dar in öarna och gör dem knappt skönj­bara. Ett tunt snö­la­ger täc­ker strand och is och sud­dar ut gräns­lin­jen mella hav och land. Jag kän­ner mig pri­vi­li­gi­e­rad som får bo här och upp­leva detta, får följa års­ti­der­nas väx­lingar och dyg­nets skift­ningar. Det kon­trast­lösa och färg­fat­tiga land­ska­pet kan tyc­kas oin­tres­sant för en foto­graf, men jag ser möjligheter.

Läs mer »

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått förbi denna arbets­plats ett antal gånger och sett hur mor­go­nens första sol­strå­lar som sakta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lilla extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kunde se metall­räl­sen bättre i gol­vet som nu glim­mande som sil­ver i ett tidigt morgonljus.

Gick först runt med mobi­len under några tidiga morg­nar och för­sökte hitta rätt vin­kel och bästa tid­punk­ten för foto­gra­fe­ring. Med hjälp av en stege kunde jag komma upp till­räck­ligt i höjd och ett par stora rost­fria plå­tar fick till­föra lite extra ljus till det dunkla verk­stads­gol­vet, nu änt­li­gen satt bil­den där.

Läs mer »

Taggat |
Stängt för kommentarer

Fem fotografer i Australien

Av Sören Lindqvist

Fem foto­gra­fer varav en med Canon 5D Mk II i film­läge visar hur det kan gå till när man foto­gra­fe­rar i Austra­li­ens syd­västra regi­o­ner. En annorlunda “doku­men­tär” om deras resa på denna fan­tas­tiska kon­ti­nent!
Mer infor­ma­tion om de fem foto­gra­ferna hit­tar du här nd5​.com​.au

Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​bussresa till Malaga med rund­tur i Anda­lu­sien. Det visade sig vara en väl vald tid att lämna ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­nien möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­nada, Cór­doba, Sevilla, Ronda för att nämna några av de plat­ser, som fast­nat mest på nät­hin­nan. För­u­tom det vackra böl­jande Anda­lu­siska land­ska­pet med sina ota­liga oliv­träd och frukt­träd impo­ne­ra­des jag ändå mest av det mäk­tiga kul­tur­ar­vet från den moriska tidse­po­ken 7001400 talet. Jag tän­ker fram­förallt på det stor­slagna Alham­bra i Gra­nada med lands­orts­re­si­den­set Gene­ra­life och den över­då­diga kate­dra­len i Córdoba.

View of Alhambra Spain 2012 © Jan von Steijern© Foto­graf Jan von Ste­i­jern
Läs mer »

Taggat , , , |