Stängt för kommentarer

Fotografen Jan Grahn 80 år

Av Sören Lindqvist

Tiden går fort och det har nu gått en vecka sedan Jan Grahn fyllde 80 år. Innan födel­se­da­gen annon­se­rade Jan att all upp­vakt­ning undan­be­des, men ett gäng vän­ner hade redan bestämt att upp­vakt­ning skulle ske under alla omstän­dig­he­ter och helst som en över­rask­ning utan för­var­ning. Tack vare sonen Peter lyc­ka­des vi pla­nera in en datum vec­kan innan som pas­sade som handsken, över­rask­ningen blev lyc­kad pre­cis som vi hade önskat.

En min­nesvärd kväll

Kväl­len var myc­ket trev­lig med mången skratt, ett gott gäng som ska­pade en min­nesvärd kväll. Vi vill här tacka Jan för den energi och inspi­ra­tion han all­tid gett oss andra och att ålder inte är ett hin­der för fort­satta även­tyr, det spor­rar oss andra väl­digt myc­ket. Här föl­jer några bil­der från kväl­len och med en kari­ka­tyr gjord av Peter Grahn. För intres­se­rade finns kväl­len även doku­men­te­rad med film av Ove Eriksson.Taggat ,

En Kommentar

  1. Jan von Steijern

    Bra ini­ti­a­tiv Sören! Det bästa var dock att “Foto­snil­let” (“Grah­nen”) ver­kade tri­vas. Fil­men är ett gott minne av en go´kväll. Bra job­bat Ove och Sören.

    31 augusti 2010