Fotoresa till Andalusien södra Spanien

Mel­lan Gra­na­da och Sier­ra Neva­das snötäck­ta top­par i norr och den spans­ka kus­ten i söder finns ett ber­gigt och spän­nan­de områ­de som är fan­tas­tiskt vac­kert med vin­går­dar, olivlun­dar, korke­kar och man­del­träd. En av de verk­li­ga höjd­punk­ter­na vid den här tiden på året är man­del­trä­dens blom­ning som fär­gar land­ska­pet i ett fyr­ver­ke­ri av toner i vitt och rosa. Vägar­na i områ­det är bra men sma­la och kur­vi­ga. De små vita Anda­lu­sis­ka byar­na kläng­er sig fast på bergs­si­dor­na och ger pit­to­res­ka inslag i land­ska­pet. Här kan vi stan­na till och till­freds­stäl­la våra smaklö­kar med det Anda­lu­sis­ka köket och rent av sma­ka på den beröm­da jerez (Sher­ry) som pro­du­ce­ras i Anda­lu­si­en. Strax utan­för Cor­do­ba befin­ner man sig i ett näs­tan oänd­ligt böl­jan­de land­skap av oliv­träd. Anda­lu­si­en har värl­dens störs­ta oliv­od­ling­ar och det kan man för­stå när man står mitt i det “Grö­na Gul­det”. Oli­ver har man odlat sedan 7000 år till­ba­ka och arke­o­lo­ger har fun­nit spår av oli­ver i Saha­ra som beräk­nas vara 45 000 år, oli­ver och vin­ran­kan är bland de förs­ta väx­ter som bör­ja­de odlas.

Polopos Sierra de la Contraviesa Andalusia © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Fantastisk utsikt över Medelhavet

Bara någ­ra kilo­met­rar från kus­ten på sling­ri­ga vägar är man uppe på över 1000 meters höjd med en bedå­ran­de utsikt ner mot Medel­ha­vet. Är väd­ret klart kan man se den afri­kans­ka kon­ti­nen­ten. Om vin­den vri­der ner mot syd och drar upp fuk­tig luft över ber­gens sydsi­da bil­das moln som sak­ta drar för­bi vil­ket ger ett spän­nan­de ljus som väx­lar mel­lan sol och dimma.

Sierra de la Contraviesa Andalusia © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Alhambra Morisk Arkitektur

Anda­lu­si­en är känt för sin moris­ka arki­tek­tur där den mest beröm­da är Alham­b­ra i Gra­na­da som lig­ger cir­ka en och en halv tim­mes bil­re­sa bort. Alham­b­ra är en av de vack­ras­te moris­ka bygg­na­der­na i Spa­ni­en med mil­jon­tals besö­ka­re var­je år. Inte bara bygg­na­der som är sevär­da, det finns även en stor­sla­gen träd­gård som är Euro­pas bäst beva­ra­de och vack­ras­te med en beakt­nings­värd ålder av 800 år. Lite mer infor­ma­tion om Alham­b­ra hit­tar du på föl­jan­de sida Palat­set Alham­b­ra i Gra­na­da.

Alhambra Granada Andalusia © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Spaniens Vilda Västern

Norr om Alme­ria lig­ger ett intres­sant områ­de som räk­nas som öken (Euro­pas enda) och påmin­ner myc­ket om de land­skap vi ser i ame­ri­kans­ka vil­da­väs­tern fil­mer och det är i det här områ­det som de fles­ta “spa­get­tiväs­tern” fil­mer spe­la­des in. Det är dock en gans­ka lång färd­väg till Alme­ria men möj­lig­he­ten finns.

Boende

Omgi­ven av oliv­träd i när­he­ten av Izná­jar och sjön med sam­ma namn befin­ner sig den herr­gård vi har i besitt­ning. Här når vi alla de stör­re stä­der­na i Anda­lu­si­en inom en tim­mes bil­färd. Du har till­gång till inter­net, TV och pool (tyvärr inte upp­värmd på vin­tern). Där finns en stor hall på 140m² med öppen spis, det finns även en 70m² stor salong med utsikt över poo­len där man har till­gång till WiFi upp­kopp­ling och satel­lit-tv. Det finns två sto­ra ute­plat­ser för even­tu­el­la mid­da­gar i det fria.

Villa i Andalusien

Transporter i Andalusien

Vi kom­mer att hyra bilar på Mala­gas flyg­plats med gott om plats för tre till fyra per­so­ner med bagage. Vi kör i gemen­sam trupp till vårt boen­de som lig­ger en tim­mes bil­färd från flyg­plat­sen. Eftersom vi kom­mer att vara tre till fyra per­so­ner i var­je bil ger det möj­lig­het för egna öns­ke­mål och är inte bero­en­de av varand­ra i så stor utsträck­ning. Det gör att de som vill besö­ka ett områ­de fle­ra gång­er har en myc­ket stör­re möj­lig­het till det. Det här häng­er givet­vis på att de fles­ta har kör­kort, men är det fler som vill åka i sam­ma bil eller i mini­buss så ord­nar vi givet­vis det ock­så. Respek­ti­ve for­don kom­mer att få en GPS med alla besöks­mål inlag­da så det finns ing­en risk att man kör bort sig. Tra­fi­ken är behag­ligt lugn och på lands­byg­den är det väl­digt lite tra­fik vil­ket gag­nar oss förträffligt.

Lämplig utrustning

Kame­ra, sta­tiv, kort­lä­sa­re och en bär­bar dator för er som har. Var­ma klä­der behö­ver man eftersom det kan vara minus­gra­der både på mor­gon och på kväll på hög­re höj­der, men när väl solen kom­mer upp blir det fort varmt så skal­plagg är att före­dra. Flee­ce­trö­ja med en vind­skydds­jac­ka fun­ge­rar utmärkt! Bra vand­rings­skor eller gym­pa­do­jor, vi kom­mer inte göra någ­ra sto­ra stra­pat­ser med krä­van­de vand­ring­ar. Varm mös­sa och even­tu­ellt hands­kar om det blå­ser på morgonkvisten.

Tem­pe­ra­tu­ren är mel­lan +8 till ‑5 gra­der under tidig mor­gon bero­en­de på var vi befin­ner oss. När väl solen kom­mer fram sti­ger tem­pe­ra­tu­ren fort och det kan bli upp till 20 gra­der i sina var­ma stun­der. Solen går upp strax efter 8 på mor­go­nen och går ner vid 6 30 på kväl­len. Vid den här tiden på året står solen inte högt och det ger stör­re möj­lig­he­ter under hela dagen då lju­set inte blir så platt!

Mer infor­ma­tion om väder­le­ken i områ­det kan du läsa på föl­jan­de länk till www​.yr​.no

Ankomstdagen

Vi sam­las fre­dag efter­mid­dag på Mala­gas flyg­plats, flyg­plat­sen lig­ger cir­ka åtta kilo­me­ter syd­väst om Mala­ga. Vi häm­tar ut våra hyr­bi­lar och las­tar in våra väs­kor, GPS instal­le­ras med köran­vis­ning­ar till vårt boen­de. Vi chec­kar in och ser till att allt är i sin ord­ning med rum­men. Fre­dags­kväl­len har vi sam­kväm och väl­komst­mid­dag och går ige­nom ruti­ner och vad som kom­mer hän­da under de tio dagar vi är här.  Resedagar

  Nya datum kom­mer under våren
  Avre­sa fre­dag, hem­re­sa söndag.
  Totalt 10 dagar.

  Resans pris per person

  Totalpris med delat boen­de i dub­bel­rum är 10 600:- SEK
  Anmäl­nings­av­gif­ten är på 2 600:- SEK
  Öns­kas eget rum kon­tak­ta oss för mer information.

  Vad är inkluderat i priset

  Boen­de i dub­bel­rum (tyvärr finns inga enkel­rum), fru­kost och mid­dag inklu­si­ve dryck alla dagar. Delad hyr­bil inklu­de­rat 2500 km bräns­le under 10 dagar. Inter­net (WiFi), entré­bil­jet­ter till Alham­b­ra. Utlå­ning av GPS med alla besöks­mål instal­le­ra­de, dock inte för den som vill hyra egen bil (om det inte finns någon över). Trans­port till och från flyg­plat­sen ingår.

  Vad är inte inkluderat

  Flyg­re­sa t/​r Mala­ga, lunch inklu­si­ve dryck under utflykterna.

  Resan

  Är i stort sett upp­lagd för foto men det inne­bär inte att det går att ta med respek­ti­ve. Är det till­räck­ligt många (34 styc­ken) så kan det ord­nas egen bil för and­ra utflyk­ter. Max antal per­so­ner per resa 14st. 


  Flygtransport

  Flyg är inte inklu­de­rat. Eftersom vi bor på oli­ka plat­ser i lan­det kan pri­set vari­e­ra. Man kan hit­ta bil­li­ga flyg­re­sor till Mala­ga från de fles­ta stör­re flyg­plat­ser. Flyg­bo­lag som SAS, Sky­ways, Nor­wegi­an, Rya­nair etc fly­ger till Mala­ga. Pri­ser­na man bru­kar få under låg­sä­songs­må­na­der lig­ger runt 1600 till 2000 kro­nor för t/​r men det går säkert att få det både bil­li­ga­re och dyrare.

  Flyg till Malaga

  Mer infor­ma­tion om flyg­re­sor till Mala­ga hit­tar du här och här.
  Infor­ma­tion om Mala­gas flyg­plats finns här

  Annan ankomstdag till Malaga

  Om du kom­mer ner till Mala­ga dagen eller dagar­na innan så finns det ett hotel nära flyg­plat­sen som heter Holi­day Inn Express. Du kan åka med buss (nr 19) den stan­nar 250 meter ifrån hotel­let som lig­ger på mot­satt sida av buss­håll­plat­sen, det tar cir­ka fem minu­ter från flyg­plat­sen. Det är sam­ma buss­num­mer till flyg­plat­sen och håll­plat­sen finns strax utan­för hotel­let. Enkel­bil­jet­ten kos­tar unge­fär 2.00 € per per­son. Enligt hotel­lets hem­si­da så drar de av kost­na­den för bus­sen om du visar bil­jet­ten i recep­tio­nen när du anländer. 


  Anmälningsavgift är 2.600:- per person.

  Vid bok­ning av resa ska anmäl­nings­av­gif­ten beta­las så snart som möj­ligt, det säk­rar ock­så din plats på resan. Betal­nings­in­struk­tio­ner får du i sam­band när du bokar resan. Har inte full betal­ning för resan kom­mit oss till­han­da senast 90 dagar före avre­se­da­gen, om inte annat sär­skilt avta­lats, äger vi rät­ten att betrak­ta rese­av­ta­let som annul­le­rat och till­go­do­räk­na oss anmäl­nings­av­gif­ten. Vid beställ­ning av resa mind­re än 90 dagar före avre­san ska det tota­la pri­set för resan beta­las omedelbart.

  Resenär

  Huvu­d­re­se­när är den per­son i vars namn bok­ning­en är gjord. Den­ne är även betal­nings­an­sva­rig för bok­ning­en. Alla änd­ring­ar samt even­tu­ell avbe­ställ­ning mås­te ske av huvu­d­re­se­nä­ren. Huvu­d­re­se­nä­ren ansva­rar för att för­se arran­gö­ren med kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter så att han kan nås av vik­ti­ga med­de­lan­den. Even­tu­el­la änd­ring­ar med­de­las per tele­fon, brev, e‑post eller SMS. Rese­nä­rer som inte utnytt­jar bokad resa eller som av någon anled­ning infin­ner sig för sent på flyg­plat­sen eller på avta­lad upp­hämt­nings-/av­re­se­plats för­lo­rar rät­ten till resans alla delar. Någon åter­be­tal­ning av resans pris sker ej.

  Flygresor

  Rese­nä­ren ombe­sör­jer själv flyg­re­san och att man anlän­der i tid. Rese­ar­ran­gö­ren har ing­et ansvar för flyg­bok­ning och beta­lar inte ut någon ersätt­ning för kost­na­der arran­gö­ren inte själv debi­te­rat. Rese­ar­ran­gö­ren med­de­lar omgå­en­de när anta­let rese­nä­rer för att genom­fö­ra resan är upp­nådd för att under­lät­ta bok­ning av flygbiljett.

  Reseförsäkring och resedokument

  Rese­ar­ran­gö­ren ersät­ter inga kost­na­der för sjuk­dom, ska­dor, för­lo­rat bagage eller vär­desa­ker. Rese­ar­ran­gö­ren för­ut­sät­ter att rese­nä­ren har en full­god för­säk­ring för sin resa. Rese­nä­ren ska ha ett gil­tigt pass och med för­del en kopia av pas­sets första­si­da utskri­vet ut i fall det går förlorat.

  Avbeställning

  Vid avbe­ställ­ning tidi­ga­re än 90 dagar före avre­san ska rese­nä­ren erläg­ga anmäl­nings­av­gif­ten i avbok­nings­kost­nad. Vid avbe­ställ­ning där­ef­ter, men tidi­ga­re än 60 dagar före avre­san, ska rese­nä­ren erläg­ga 50% av resans pris. Sker avbe­ställ­ning­en inom 30 dagar före avre­san ska rese­nä­ren beta­la hela resans pris.

  Får ske om rese­nä­ren eller den­nes make/​maka/​sambo, rese­nä­rens eller den­nes makes/​ makas eller sam­bos släk­ting i rakt upp- eller ned­sti­gan­de led eller sys­kon eller per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan före avre­san men efter det att avta­let bli­vit bin­dan­de för rese­nä­ren drab­bas av all­var­lig sjuk­dom, för­säm­rat sjuk­doms­till­stånd eller olycks­fall och den­na hän­del­se är av sådan art, att rese­nä­ren inte rim­li­gen kan genom­fö­ra resan.

  Får ske om annan hän­del­se drab­bar rese­nä­ren efter det att avta­let bli­vit bin­dan­de och om hän­del­sen är av så ingri­pan­de karak­tär för rese­nä­ren att det inte är rim­ligt att krä­va att rese­nä­ren skall genom­fö­ra resan. Rese­nä­ren skall inte ha kun­nat råda över hän­del­sen och vare sig känt till eller bort kän­na till den­na då resan beställ­des. Sådan ingri­pan­de hän­del­se är t.ex. brand i den egna bostaden.

  Får ske om per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan avbe­stäl­ler sin resa och det är oskä­ligt att rese­nä­ren skall genom­fö­ra resan utan den and­ra per­so­nens säll­skap. Rese­nä­ren ska avbe­stäl­la resan så snart som möj­ligt efter det att avbe­ställ­nings­an­led­ning upp­kom­mit. Grun­den för avbe­ställ­ning­en ska på till­för­lit­ligt sätt styr­kas med läkar- och/​eller släktskapsintyg.

  Förändring av resa

  Rese­ar­ran­gö­ren för­be­hål­ler sig rät­ten att änd­ra eller stäl­la in en resa. Om det skul­le bli nöd­vän­digt har rese­nä­ren möj­lig­he­ten att accep­te­ra änd­ring­en och bokas in på en alter­na­tiv resa (är det ett läg­re pris åter­be­ta­las skill­na­den) eller avstå och få peng­ar­na till­ba­ka. Ställs resan in av arran­gö­ren åter­be­ta­las givet­vis hela belop­pet! Vid en even­tu­ell inställd resa ersätts inga and­ra kost­na­der utom dem arran­gö­ren själv har debiterat.

  Underbokad resa

  Under­bo­kad resa är när resan inte kom­mer upp till det antal rese­nä­rer som resan krä­ver och arran­gö­ren behö­ver stäl­la in resan. Rese­ar­ran­gö­ren har rät­ten att senast 45 dagar innan resans avgång med­de­la om resan blir inställd.

  Prisändringar

  Med reser­va­tion för pri­sänd­ring­ar har rese­ar­ran­gö­ren rätt att kor­ri­ge­ra pri­set vid öka­de kost­na­der på grund av valu­ta för­änd­ring­ar eller and­ra eko­no­mis­ka för­änd­ring­ar som inte arran­gö­ren kan sty­ra över. Rese­ar­ran­gö­ren ska så snart som möj­ligt under­rät­ta rese­nä­ren om pris­för­änd­ring­ar mås­te ske.

  Godkännande av resevillkor

  När rese­nä­ren har skic­kats sin bok­ning har rese­nä­ren ock­så god­känt ovan resevillkor.


  Dina uppgifter…

  * indi­ca­tes requi­red field

  Din bokning…
  Din information  Förtäring rätter och tilltugg


  Övrig information


  Lite information om mig själv
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien

 • Bilder från Andalusien