Fotoresa till Andalusien södra Spanien

Mel­lan Gra­nada och Sierra Neva­das snötäckta top­par i norr och den spanska kus­ten i söder finns ett ber­gigt och spän­nande område som är fan­tas­tiskt vac­kert med vin­går­dar, olivlun­dar, korke­kar och man­del­träd. En av de verk­liga höjd­punk­terna vid den här tiden på året är man­del­trä­dens blom­ning som fär­gar land­ska­pet i ett fyr­ver­keri av toner i vitt och rosa. Vägarna i områ­det är bra men smala och kur­viga. De små vita Anda­lu­siska byarna klänger sig fast på bergs­si­dorna och ger pit­to­reska inslag i land­ska­pet. Här kan vi stanna till och till­freds­ställa våra smaklö­kar med det Anda­lu­siska köket och rent av smaka på den berömda jerez (Sherry) som pro­du­ce­ras i Anda­lu­sien. Strax utan­för Cor­doba befin­ner man sig i ett näs­tan oänd­ligt böl­jande land­skap av oliv­träd. Anda­lu­sien har värl­dens största oliv­od­lingar och det kan man för­stå när man står mitt i det “Gröna Gul­det”. Oli­ver har man odlat sedan 7000 år till­baka och arke­o­lo­ger har fun­nit spår av oli­ver i Sahara som beräk­nas vara 45 000 år, oli­ver och vin­ran­kan är bland de första väx­ter som bör­jade odlas.

Polopos Sierra de la Contraviesa Andalusia © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Fan­tas­tisk utsikt över Medelhavet

Bara några kilo­met­rar från kus­ten på sling­riga vägar är man uppe på över 1000 meters höjd med en bedå­rande utsikt ner mot Medel­ha­vet. Är väd­ret klart kan man se den afri­kanska kon­ti­nen­ten. Om vin­den vri­der ner mot syd och drar upp fuk­tig luft över ber­gens sydsida bil­das moln som sakta drar förbi vil­ket ger ett spän­nande ljus som väx­lar mel­lan sol och dimma.

Sierra de la Contraviesa Andalusia © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Alham­bra Morisk Arkitektur

Anda­lu­sien är känt för sin moriska arki­tek­tur där den mest berömda är Alham­bra i Gra­nada som lig­ger cirka en och en halv tim­mes bil­resa bort. Alham­bra är en av de vack­raste moriska bygg­na­derna i Spa­nien med mil­jon­tals besö­kare varje år. Inte bara bygg­na­der som är sevärda, det finns även en stor­sla­gen träd­gård som är Euro­pas bäst beva­rade och vack­raste med en beakt­nings­värd ålder av 800 år. Lite mer infor­ma­tion om Alham­bra hit­tar du på föl­jande sida Palat­set Alham­bra i Gra­nada.

Alhambra Granada Andalusia © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Spa­ni­ens Vilda Västern

Norr om Alme­ria lig­ger ett intres­sant område som räk­nas som öken (Euro­pas enda) och påmin­ner myc­ket om de land­skap vi ser i ame­ri­kanska vil­da­väs­tern fil­mer och det är i det här områ­det som de flesta “spa­get­tiväs­tern” fil­mer spe­la­des in. Det är dock en ganska lång färd­väg till Alme­ria men möj­lig­he­ten finns.

Boende

Omgi­ven av oliv­träd i när­he­ten av Izná­jar och sjön med samma namn befin­ner sig den herr­gård vi har i besitt­ning. Här når vi alla de större stä­derna i Anda­lu­sien inom en tim­mes bil­färd. Du har till­gång till inter­net, TV och pool (tyvärr inte upp­värmd på vin­tern). Där finns en stor hall på 140m² med öppen spis, det finns även en 70m² stor salong med utsikt över poo­len där man har till­gång till WiFi upp­kopp­ling och satellit-​​tv. Det finns två stora ute­plat­ser för even­tu­ella mid­da­gar i det fria.

Villa i Andalusien

Trans­por­ter i Andalusien

Vi kom­mer att hyra bilar på Mala­gas flyg­plats med gott om plats för tre till fyra per­so­ner med bagage. Vi kör i gemen­sam trupp till vårt boende som lig­ger en tim­mes bil­färd från flyg­plat­sen. Eftersom vi kom­mer att vara tre till fyra per­so­ner i varje bil ger det möj­lig­het för egna öns­ke­mål och är inte bero­ende av varandra i så stor utsträck­ning. Det gör att de som vill besöka ett område flera gånger har en myc­ket större möj­lig­het till det. Det här hänger givet­vis på att de flesta har kör­kort, men är det fler som vill åka i samma bil eller i mini­buss så ord­nar vi givet­vis det också. Respek­tive for­don kom­mer att få en GPS med alla besöks­mål inlagda så det finns ingen risk att man kör bort sig. Tra­fi­ken är behag­ligt lugn och på lands­byg­den är det väl­digt lite tra­fik vil­ket gag­nar oss förträffligt.

Lämp­lig utrustning

Kamera, sta­tiv, kort­lä­sare och en bär­bar dator för er som har. Varma klä­der behö­ver man eftersom det kan vara minus­gra­der både på mor­gon och på kväll på högre höj­der, men när väl solen kom­mer upp blir det fort varmt så skal­plagg är att före­dra. Flee­ce­tröja med en vind­skydds­jacka fun­ge­rar utmärkt! Bra vand­rings­skor eller gym­pa­do­jor, vi kom­mer inte göra några stora stra­pat­ser med krä­vande vand­ringar. Varm mössa och even­tu­ellt hands­kar om det blå­ser på morgonkvisten.

Tem­pe­ra­tu­ren är mel­lan +8 till –5 gra­der under tidig mor­gon bero­ende på var vi befin­ner oss. När väl solen kom­mer fram sti­ger tem­pe­ra­tu­ren fort och det kan bli upp till 20 gra­der i sina varma stun­der. Solen går upp strax efter 8 på mor­go­nen och går ner vid 6 30 på kväl­len. Vid den här tiden på året står solen inte högt och det ger större möj­lig­he­ter under hela dagen då lju­set inte blir så platt!

Mer infor­ma­tion om väder­le­ken i områ­det kan du läsa på föl­jande länk till www​.yr​.no

Ankomst­da­gen

Vi sam­las fre­dag efter­mid­dag på Mala­gas flyg­plats, flyg­plat­sen lig­ger cirka åtta kilo­me­ter syd­väst om Malaga. Vi häm­tar ut våra hyr­bi­lar och las­tar in våra väs­kor, GPS instal­le­ras med köran­vis­ningar till vårt boende. Vi chec­kar in och ser till att allt är i sin ord­ning med rum­men. Fre­dags­kväl­len har vi sam­kväm och väl­komst­mid­dag och går ige­nom ruti­ner och vad som kom­mer hända under de tio dagar vi är här.  Rese­da­gar

  Nya datum kom­mer under våren
  Avresa fre­dag, hem­resa sön­dag.
  Totalt 10 dagar.

  Resans pris per person

  Totalpris med delat boende i dub­bel­rum är 10 600:- SEK
  Anmäl­nings­av­gif­ten är på 2 600:- SEK
  Öns­kas eget rum kon­takta oss för mer information.

  Vad är inklu­de­rat i priset

  Boende i dub­bel­rum (tyvärr finns inga enkel­rum), fru­kost och mid­dag inklu­sive dryck alla dagar. Delad hyr­bil inklu­de­rat 2500 km bränsle under 10 dagar. Inter­net (WiFi), entré­bil­jet­ter till Alham­bra. Utlå­ning av GPS med alla besöks­mål instal­le­rade, dock inte för den som vill hyra egen bil (om det inte finns någon över). Trans­port till och från flyg­plat­sen ingår.

  Vad är inte inkluderat

  Flyg­resa t/​r Malaga, lunch inklu­sive dryck under utflykterna.

  Resan

  Är i stort sett upp­lagd för foto men det inne­bär inte att det går att ta med respek­tive. Är det till­räck­ligt många (34 styc­ken) så kan det ord­nas egen bil för andra utflyk­ter. Max antal per­so­ner per resa 14st.


  Flyg­trans­port

  Flyg är inte inklu­de­rat. Eftersom vi bor på olika plat­ser i lan­det kan pri­set vari­era. Man kan hitta bil­liga flyg­re­sor till Malaga från de flesta större flyg­plat­ser. Flyg­bo­lag som SAS, Sky­ways, Nor­wegian, Rya­nair etc fly­ger till Malaga. Pri­serna man bru­kar få under låg­sä­songs­må­na­der lig­ger runt 1600 till 2000 kro­nor för t/​r men det går säkert att få det både bil­li­gare och dyrare.

  Flyg till Malaga

  Mer infor­ma­tion om flyg­re­sor till Malaga hit­tar du här och här.
  Infor­ma­tion om Mala­gas flyg­plats finns här

  Annan ankomst­dag till Malaga

  Om du kom­mer ner till Malaga dagen eller dagarna innan så finns det ett hotel nära flyg­plat­sen som heter Holi­day Inn Express. Du kan åka med buss (nr 19) den stan­nar 250 meter ifrån hotel­let som lig­ger på mot­satt sida av buss­håll­plat­sen, det tar cirka fem minu­ter från flyg­plat­sen. Det är samma buss­num­mer till flyg­plat­sen och håll­plat­sen finns strax utan­för hotel­let. Enkel­bil­jet­ten kos­tar unge­fär 2.00 € per per­son. Enligt hotel­lets hem­sida så drar de av kost­na­den för bus­sen om du visar bil­jet­ten i recep­tio­nen när du anländer.


  Anmäl­nings­av­gift är 2.600:- per person.

  Vid bok­ning av resa ska anmäl­nings­av­gif­ten beta­las så snart som möj­ligt, det säk­rar också din plats på resan. Betal­nings­in­struk­tio­ner får du i sam­band när du bokar resan. Har inte full betal­ning för resan kom­mit oss till­handa senast 90 dagar före avre­se­da­gen, om inte annat sär­skilt avta­lats, äger vi rät­ten att betrakta rese­av­ta­let som annul­le­rat och till­go­do­räkna oss anmäl­nings­av­gif­ten. Vid beställ­ning av resa mindre än 90 dagar före avre­san ska det totala pri­set för resan beta­las omedelbart.

  Rese­när

  Huvu­d­re­se­när är den per­son i vars namn bok­ningen är gjord. Denne är även betal­nings­an­sva­rig för bok­ningen. Alla änd­ringar samt even­tu­ell avbe­ställ­ning måste ske av huvu­d­re­se­nä­ren. Huvu­d­re­se­nä­ren ansva­rar för att förse arran­gö­ren med kor­rekta kon­takt­upp­gif­ter så att han kan nås av vik­tiga med­de­lan­den. Even­tu­ella änd­ringar med­de­las per tele­fon, brev, e-​​post eller SMS. Rese­nä­rer som inte utnytt­jar bokad resa eller som av någon anled­ning infin­ner sig för sent på flyg­plat­sen eller på avta­lad upphämtnings-​​/​avreseplats för­lo­rar rät­ten till resans alla delar. Någon åter­be­tal­ning av resans pris sker ej.

  Flyg­re­sor

  Rese­nä­ren ombe­sör­jer själv flyg­re­san och att man anlän­der i tid. Rese­ar­ran­gö­ren har inget ansvar för flyg­bok­ning och beta­lar inte ut någon ersätt­ning för kost­na­der arran­gö­ren inte själv debi­te­rat. Rese­ar­ran­gö­ren med­de­lar omgå­ende när anta­let rese­nä­rer för att genom­föra resan är upp­nådd för att under­lätta bok­ning av flygbiljett.

  Rese­för­säk­ring och resedokument

  Rese­ar­ran­gö­ren ersät­ter inga kost­na­der för sjuk­dom, ska­dor, för­lo­rat bagage eller vär­desa­ker. Rese­ar­ran­gö­ren för­ut­sät­ter att rese­nä­ren har en full­god för­säk­ring för sin resa. Rese­nä­ren ska ha ett gil­tigt pass och med för­del en kopia av pas­sets första­sida utskri­vet ut i fall det går förlorat.

  Avbe­ställ­ning

  Vid avbe­ställ­ning tidi­gare än 90 dagar före avre­san ska rese­nä­ren erlägga anmäl­nings­av­gif­ten i avbok­nings­kost­nad. Vid avbe­ställ­ning där­ef­ter, men tidi­gare än 60 dagar före avre­san, ska rese­nä­ren erlägga 50% av resans pris. Sker avbe­ställ­ningen inom 30 dagar före avre­san ska rese­nä­ren betala hela resans pris.

  Får ske om rese­nä­ren eller den­nes make/​maka/​sambo, rese­nä­rens eller den­nes makes/​ makas eller sam­bos släk­ting i rakt upp– eller ned­sti­gande led eller sys­kon eller per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan före avre­san men efter det att avta­let bli­vit bin­dande för rese­nä­ren drab­bas av all­var­lig sjuk­dom, för­säm­rat sjuk­doms­till­stånd eller olycks­fall och denna hän­delse är av sådan art, att rese­nä­ren inte rim­li­gen kan genom­föra resan.

  Får ske om annan hän­delse drab­bar rese­nä­ren efter det att avta­let bli­vit bin­dande och om hän­del­sen är av så ingri­pande karak­tär för rese­nä­ren att det inte är rim­ligt att kräva att rese­nä­ren skall genom­föra resan. Rese­nä­ren skall inte ha kun­nat råda över hän­del­sen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställ­des. Sådan ingri­pande hän­delse är t.ex. brand i den egna bostaden.

  Får ske om per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan avbe­stäl­ler sin resa och det är oskä­ligt att rese­nä­ren skall genom­föra resan utan den andra per­so­nens säll­skap. Rese­nä­ren ska avbe­ställa resan så snart som möj­ligt efter det att avbe­ställ­nings­an­led­ning upp­kom­mit. Grun­den för avbe­ställ­ningen ska på till­för­lit­ligt sätt styr­kas med läkar– och/​eller släktskapsintyg.

  För­änd­ring av resa

  Rese­ar­ran­gö­ren för­be­hål­ler sig rät­ten att ändra eller ställa in en resa. Om det skulle bli nöd­vän­digt har rese­nä­ren möj­lig­he­ten att accep­tera änd­ringen och bokas in på en alter­na­tiv resa (är det ett lägre pris åter­be­ta­las skill­na­den) eller avstå och få peng­arna till­baka. Ställs resan in av arran­gö­ren åter­be­ta­las givet­vis hela belop­pet! Vid en even­tu­ell inställd resa ersätts inga andra kost­na­der utom dem arran­gö­ren själv har debiterat.

  Under­bo­kad resa

  Under­bo­kad resa är när resan inte kom­mer upp till det antal rese­nä­rer som resan krä­ver och arran­gö­ren behö­ver ställa in resan. Rese­ar­ran­gö­ren har rät­ten att senast 45 dagar innan resans avgång med­dela om resan blir inställd.

  Pri­sänd­ringar

  Med reser­va­tion för pri­sänd­ringar har rese­ar­ran­gö­ren rätt att kor­ri­gera pri­set vid ökade kost­na­der på grund av valuta för­änd­ringar eller andra eko­no­miska för­änd­ringar som inte arran­gö­ren kan styra över. Rese­ar­ran­gö­ren ska så snart som möj­ligt under­rätta rese­nä­ren om pris­för­änd­ringar måste ske.

  God­kän­nande av resevillkor

  När rese­nä­ren har skic­kats sin bok­ning har rese­nä­ren också god­känt ovan resevillkor.


  Dina upp­gif­ter…

  * indi­ca­tes requi­red field

  Din bok­ning…
  Din infor­ma­tion  För­tä­ring rät­ter och tilltugg


  Övrig infor­ma­tion


  Lite infor­ma­tion om mig själv
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien
Villa i Andalusien

 • Bilder från Andalusien