Internetlänkar

Råkar du sit­ta på någ­ra bra län­kar som vi kan fyl­la på med, är du väl­kom­men att höra av dig. Den­na “Länk” sida är långt från full­stän­dig men tan­ken är att län­ka till bra infor­ma­tion och inspi­ra­tion och det behö­ver inte bara vara om foto­gra­fi. När vi hit­tar något intres­sant så kom­mer vi att läg­ga upp det här, för­hopp­nings­vis kan det vara en hjälp på vägen om det så gäl­ler infor­ma­tion, inköp, mate­ri­al­val eller inspiration.