Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­bra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­biska men även känd som “Juve­len i Moriska Spa­nien” på grund av sin skön­het. Alham­bra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-​​Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­limska kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde i och runt Alham­bra under storhetstiden.

Alhambra Palacio Carlos V© Foto­graf Sören Lindqvist

Histo­rik

Alham­bra har byggts i omgångar fram till år 1558. Nasi­riska palat­sen som är det popu­lä­raste besöks­må­let inne­hål­ler kon­struk­tio­ner av tre palats från olika peri­o­der. Mex­uar Palace: sul­tan Ismail (13141325) och sul­tan Muham­mad V (13621391) Coma­res Palace: sul­tan Yusuf I (13331354) och sul­tan Muham­mad V (13621391) Palace of the Lions: sul­tan Muham­mad V (13621391).

År 1492 beläg­rade kung Fer­nando II och drott­ning Isa­bella I sta­den Gra­nada och drev ut morer och judar från områ­det. Men Alham­bra fort­sätte att vara palats och bygg­des ut hela tiden fram till sista utbygg­na­den år 1558. De “mörka” åren under 1700 och 1800-​​talet över­togs palat­set av hem­lösa, tju­var och tig­gare. Under åren 1808 till 1812 var Alham­bra ocku­pe­rad av Napo­le­ons trup­per. Tur nog lyc­ka­des inte Napo­leon för­störa hela palat­set som under ocku­pa­tio­nen använ­des till barac­ker för de franska soldaterna.

Alhambra Nasrid Palace© Foto­graf Sören Lindqvist

Alham­bra för­blev ganska okänt för omvärl­den i flera hundra år. Inte för­rän år 1830 då den ame­ri­kanske för­fat­ta­ren Washing­ton Irving som under en tid bodde i Alham­bra skrev boken “Tales of the Alham­bra”. Boken blev något av ett start­skott för Alham­bra som ett upp­skat­tat besöks­mål. Idag kom­mer det mil­jon­tals besö­kare varje år för att se det kung­liga palat­set och dess mag­ni­fika arki­tek­tur! Det är inte bara bor­gen som är unik utan också Alham­bras träd­går­dar som är en av histo­ri­ens vack­raste och äldsta beva­rade träd­går­darna i Europa. Träd­går­darna med sina näs­tan 800 år är unika i sitt slag. Ett besök på Alham­bra är en resa genom tiderna från morer­nas stor­hets­tid till beläg­ringen av Gra­nada av Kung Fer­nando II i slu­tet av 1400-​​talet.

Bra att veta vid besök till Alhambra

Det är väl­digt bra skyl­tat till Alham­bra redan från motor­vä­gen om man kom­mer bil­vä­gen.
Bil­jet­ter kan köpas från 08:00 eller för­köp via inter­net.
Det finns tre vari­an­ter av bil­jett, för­mid­dag, efter­mid­dag och kväll, kvälls­bil­jet­terna är mer begrän­sade till Palat­set
Por­tarna in till områ­det bru­kar öppna strax efter kloc­kan 08:00
Nas­rid palat­set öpp­nar kloc­kan 08:30, kom­mer man sent till den utsatta tiden är ris­ken att man inte släpps in.
Från por­tarna till ingången på Nas­rid Palat­set tar cirka 10 minu­ter att gå (det står 20 min på skyl­tar)
Par­ke­ring för bil finns all­de­les intill ingången, kos­tar cirka 20 kr per timma (minut­taxa)
Inträde till Alham­bra cirka 120 kro­nor (€ 13,00)

Foto­gra­fera i Alhambra

Besök Alham­bra tidig mor­gon om du vill få bra bil­der ifrån palat­set
Tyvärr är sta­tiv inte tillå­tet, en bön­påse kan använ­das som alter­na­tiv, dock inte inuti palat­set
Man får inte röra vid före­mål och inte luta sig mot väg­garna för stöd, vak­ter är på aler­ten det är ändå 1000 års kle­no­der!
Blixt är inte tillå­tet inne i palat­set
Var först på plats tidig mor­gon, köer bör­jar redan kloc­kan 08:00 vid por­ten även under låg­sä­song
Se till att vara först i kön in till palat­set då har du bäst chans att få bil­der utan per­so­ner i vägen. Många orga­ni­se­rade grup­per tar svängen runt Palace Char­les V före de besö­ker Nas­rid Palat­set och det ger ett litet tids­föns­ter att foto­gra­fera ostört direkt vid öpp­ning. När väl grup­per bör­jar äntra palat­set är det näst intill omöj­ligt att foto­gra­fera utan per­so­ner i vägen.
Kon­cen­trera dig på palat­set först, besök sedan res­ten av områ­det.
För att fånga in alla intryck av Alham­bras stor­het behövs fler än ett besök
Rekom­men­de­rade bränn­vid­der för full­for­mats DSLR är 24-​​105mm. Under de två besök vi gjorde är de flesta expo­ne­ring­arna gjorda med 50mm och lägre bränn­vid­der
Käns­lig­het från 400 upp till 1600 ASA som krävs i de mörka delarna av palat­set (3200 kan vara nöd­vän­digt) Ljus­starka optik, bra bru­se­gen­ska­per och sta­dig hand är ett måste.
När solen tit­tar fram blir det stora kon­tras­ter så alter­na­ti­v­ex­po­ne­ringar är att rekommendera

Alhambra Granada Andalusien Spanien© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,

2 Kommentarer

  1. Åh, vad jag blir avund­sjuk! Så otro­ligt vackra bil­der. Jag hade verk­li­gen velat vara med… Äls­kar ju dessa miljöer..både land­ska­pen och palat­sen. Du beskri­ver allt så målande så att det känns som om jag varit med :) Hop­pas verk­li­gen att jag snart kan följa med på en resa igen!!

    28 februari 2012
  2. Tack snälla Jenny! Visst är det fan­tas­tiskt, hål­ler just på med pla­ne­ring av ny resa till Anda­lu­sien vid samma tid­punkt nästa år, den kan bli något rik­tigt bra och spe­ci­ell. Du är väl­kom­men då, men kan du inte vänta tills dess så finns ju resan i juni och en upp­rep­ning i okto­ber till Öster­rike som är på gång! :)

    29 februari 2012