Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist

Nya skri­vare som de senaste model­lerna från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bättre när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­vara. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan varje skri­vare är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro serien” av skri­vare). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns med i skri­va­rens driv­ru­ti­ner. De är så bra idag att det finns näs­tan inget behov att göra ny pro­fil på ett sådant pap­per, om det inte känns abso­lut nöd­vän­digt och man inte är nöjd med resultatet.

Inte all­tid pro­fi­lens fel

Nu är det så att det säl­lan är pro­fi­len som spö­kar utan det är många andra fak­to­rer som spe­lar in. Se till att du har de senaste upp­da­te­ring­arna och driv­ru­ti­ner, ej gam­malt bläck (det finns fak­tiskt en datum­stäm­pel på dem) att du använ­der bläck från till­ver­ka­ren, rätt sida på papp­ret och att alla nozzlarskri­var­mun­styc­ken är rena, prin­ter­ka­beln kan också spela in. Utö­ver det, har du koll på luft­fuk­tig­he­ten? Vet du om att vid låg luft­fuk­tig­het så ökar pro­ble­men med tor­kade nozzlar — mun­styc­ken? Vad har du för skärm? Är den kalibre­rad? Arbets­mil­jön? Har du myc­ket ljus i rum­met eller stora föns­ter? Vil­ket betrakt­nings­ljus använ­der du när utskrif­ten bedöms? Det är många para­met­rar som mer eller mindre kan “ställa” till det för dig.

Pap­per och dess karaktär

Nu finns det hund­ra­tals olika inkjet pap­per ute på mark­na­den och det är ju inte all­tid man vill använda de pap­per som “kom­mer” med skri­va­ren. Det finns pap­per som är opti­me­rade för viss typ av bläck, pap­per kan rea­gera olika med olika sor­ters bläck. Det finns infor­ma­tion från leve­ran­tö­ren om vil­ket bläck som rekom­men­de­ras för respek­tive pap­per­sort. Varje pap­pers­pro­du­cent har sin egen for­mel och även sin egen unika for­mel på ytskikt coa­ting av pap­per. Just på ytskik­tet eller coa­ting läggs det ner myc­ket forsk­ning på. Ytskikt på pap­per är nöd­vän­dig för att kunna ta emot det bläck som skri­va­ren läg­ger ner. Ett pap­per som inte har en coa­ting kan inte “hålla” en bläck­droppe lika bra, den fly­ter ut och ger där­med en lud­di­gare punkt, effek­ten kal­las för dot­gain. Utskri­ven text­massa till exem­pel blir inte lika skarp som på ett pap­per med coating.

Pap­per är ett levande mate­rial och kan också ändra karak­tär bero­ende av värme och luft­fuk­tig­het. En pro­fes­sio­nell prin­tare bör veta och ha kon­troll på både värme och luft­fuk­tig­het. Det ska vara så kon­stant som möj­ligt under hela året där skri­vare och pap­per för­va­ras. De flesta pap­per har infor­ma­tion om rekom­men­de­rad luft­fuk­tig­het och tem­pe­ra­tur, det gäl­ler även för skri­vare och bläck. Innan du bestäm­mer dig för att göra en skri­var­pro­fil bör du tänka på hur och var du för­va­rar och pla­ce­rar både pap­per och skri­vare. Det finns bil­liga digi­tala mätare för luft­fuk­tig­het (Hyg­ro­me­ter) på mark­na­den idag för cirka 200 kr. Det är en ganska liten inve­ste­ring jäm­fört med övrig utrust­ning som man köper in. En för låg luft­fuk­tig­het är hel­ler inte bra för dina luft­rör så du får även kon­troll på din miljö och hälsa.

Kalibrera din skrivare

Det finns två sätt att göra en prin­ter­pro­fil. Den som vi rekom­men­de­rar är att gå ett steg längre i att för­söka få en opti­mal inställ­ning av skri­va­ren innan man gör en pro­fil. Det gäl­ler helt enkelt att hitta den bästa inställ­ningen för just det pap­per som ska använ­das, det kal­las även för kalibre­ring. Det är just vad de olika media­va­len (pap­per­sva­len) som finns i skri­va­rens driv­ru­tin är. Varje media­val är en sorts kalibre­ring från fabri­ken där en lin­jä­ri­se­ring med opti­mal bläck­mängd har fast­ställts för det pap­per som används. Med en lin­jä­ri­se­ring med opti­mal bläck­mängd får pro­fi­len myc­ket bättre för­ut­sätt­ningar att göra ett bra jobb. Det är just här som de nya skri­varna har bli­vit så myc­ket bättre. Pro­fi­len behö­ver inte lägga ner kraft på att justera even­tu­ella kalibre­rings pro­blem. Det du nu behö­ver göra är att “kalibrera” din skri­vare. Börja med att gå till Midox Color. Längst ner på Midox Color sidan finns en zip­pad fil som heter Midox RGB Eva­lu­a­tion Print den lad­dar du hem. Den inne­hål­ler en pdf manual och en bild­fil, manu­a­len är på eng­elska men vi tar upp pro­ce­du­ren här på svenska.

Dags för kalibrering

Öppna bild­fi­len “RGB-Evaluation-Print.tif” i Pho­tos­hop. Nu kom­mer ett med­de­lande fram att bil­den sak­nar inbäd­dad pro­fil. Vik­tigt att du här väl­jer “Leave as is (don’t color manage)” Du ska var­ken till­dela eller kon­ver­tera bil­den till någon pro­fil. Det är en RGB fil som inte har någon inbäd­dad pro­fil så allt är i sin ord­ning. Välj sedan skriv ut i Pho­tos­hop och du får upp en ny dia­lo­gruta. Välj skri­vare och här är det vik­tigt att du väl­jer “No Color Mana­ge­ment” i color­hand­ling som finns till höger i dia­lo­gru­tan, där­ef­ter klic­kar du på “Page Setup…” för inställ­ningar i skri­var­pro­gram­met. Om det är en Epson skri­vare du använ­der väl­jer du Custom och klic­kar på Advan­ced. I dia­lo­gen advan­ced är det vik­tigt att du väl­jer Off (No Color Adjust­ment), där­ef­ter klic­kar du bort “High Speed” och väl­jer upp­lös­ning i Print Qua­lity. Skriv ner dessa inställ­ningar på ett pap­per så du kom­mer ihåg inställ­ning­arna till nästa utskrift. Välj nu från Media Type ett pap­per­sval uti­från lis­tan. Använd samma inställ­ningar för varje utskrift för­u­tom att du byter pap­per­sval i media type. Skriv på bak­si­dan av varje utskrift vil­ket media­val utskrif­ten är gjord på.

OBS!! Endast för Mac OSX 10.5x och OSX 10.6x med Pho­tos­hop CS4!!

Med intro­duk­tio­nen av Leo­pard (10.5) och Snow Leo­pard (10.6) i kom­bi­na­tion med Pho­tos­hop CS4 och de senaste driv­ru­terna från Epson ver­kar det som om color mana­ge­ment appli­ce­ras ändå via ColorSync. Trots att man väl­jer “No Color Mana­ge­ment” och “No Color Adjust­ment” i utskrifts dia­lo­gerna appli­ce­rar ColorSync i OSX en color mana­ge­ment kon­ver­te­ring av bild­fi­len, (tack vare att bild­fi­len inte har en inbäd­dad pro­fil). Det finns en till­fäl­lig “wor­ka­round” på pro­ble­met i vän­tan på att vi får en bättre lös­ning. När man öpp­nar bild­fi­len och får dia­lo­gen Missing Pro­file väl­jer man Assign pro­file, du kan välja Adobe RGB eller ProP­hoto RGB det spe­lar egent­li­gen ingen roll, det vik­ti­gaste är att du väl­jer samma när du kom­mer till nästa steg. När du kom­mer till print­di­a­lo­gru­tan väl­jer du Pho­tos­hop Mana­ges Colors istäl­let för “No Color Mana­ge­ment” som nämnts tidi­gare. Nu ska du välja Prin­ter Pro­file där måste du använda samma pro­fil som du valde i ste­get Assign Pro­file. På Ren­de­ring Intent väljs Rela­tive Colo­ri­metric och se till att inte mar­kera Black Point Com­pen­sa­tion. I skri­var­di­a­lo­gru­tan väl­jer du som van­ligt Off (No Color Mana­ge­ment) osv enligt tidi­gare beskrivning.

Vad gör då wor­ka­round­me­to­den egent­li­gen? Genom att till­dela (assign) en pro­fil till en bild så änd­ras inga pix­el­vär­den som där­e­mot en “con­vert to pro­file” gör. Sedan talar man om att Pho­tos­hop ska göra en kon­ver­te­ring vid utskrift men eftersom det är en kon­ver­te­ring till samma pro­fil så sker inget. Käl­lan (bild) och des­ti­na­tio­nens pro­fil (skri­va­ren) är den­samma och det inne­bär att ope­ra­tiv­sy­ste­met inte gör en kon­ver­te­ring eftersom Pho­tos­hop tar hand om hela pro­ces­sen. Resul­ta­tet blir att ingen kon­ver­te­ring sker, bil­dens färg­vär­den går rakt ige­nom syste­met ut till skri­va­ren. Där­för spe­lar det ingen roll om man använ­der Adobe RGB, ProP­hoto RGB eller sRGB. Man “lurar” helt enkelt ope­ra­tiv­sy­ste­met att tro det görs en kon­ver­te­ring via Pho­tos­hop, men eftersom man använ­der samma pro­fil för käl­lan och des­ti­na­tio­nen sker inte en kon­ver­te­ring. Orsa­ken till allt det här är att Pho­tos­hop CS3 och tidi­gare ver­sio­ner använ­der en äldre Apple print API som är utbytt i de nyare syste­men som OSX 10.5 och OSX 10.6 och för­hopp­nings­vis är pro­ble­met löst med kom­mande ver­sion av Pho­tos­hop CS5.

Vil­ken är bäst

Jäm­för de resul­tat du fått på föl­jande sätt. Titta på den max­i­mala färg­mätt­na­den, det är på två stäl­len som du kan se den max­i­mala färg­mätt­na­den. Längst till väns­ter i de övre färg­lin­jerna och längst till höger i nedre färg­lin­jer. Vil­ken eller vilka utav utskrif­terna har bäst färg­mätt­nad? I nästa steg tit­tar du på vil­ken som har den bästa sepa­ra­tio­nen i skill­nad från max, med andra ord hur närma kan du se en skill­nad innan det går över till max. I de övre färg­lin­jerna till väns­ter är varje färg­linje upp­de­lad i två delar med övre hal­van i max färg­mätt­nad hela vägen och undre hal­van i 5% steg från värde 60 ner till värde 0, man ser det ganska tyd­ligt i den svarta fär­gen. Välj den som har mest syn­liga steg ner till max och den som har första syn­liga från vitt (övre lin­jer på höger sida). Slut­li­gen tit­tar du på hur den gene­rellt skri­ver ut, är det jämn för­del­ning från vitt till max i alla fär­ger. Titta på nedre färgra­derna och välj ut den eller dem som har jäm­nast över­gångar i fär­gerna. Nu borde du få fram en vin­nare eller flera, välj den du tyc­ker bäst om och anteckna vad för inställ­ning du har använt för att skriva ut denna. De inställ­ningar ska du nu använda för nästa steg när färg­kar­tor ska skri­vas ut som sedan med hjälp utav en spekt­ro­fo­to­me­ter läses av för att med en pro­fil­pro­gram­vara gene­rera en skri­var­pro­fil base­rad på din skri­vare med alla inställ­ningar för ditt pap­per, bläck, tem­pe­ra­tur och luftfuktighet.

Pro­fil­kar­tan

En färg­karta för utskrift kan se olika ut bero­ende på vil­ken tjänst man utnytt­jar och vil­ken utrust­ning de använ­der, men den ser unge­fär ut som bil­den visar nederst på denna sida. Det är över 1400 olika kom­bi­na­tio­ner där varje ruta har ett refe­rens­värde som finns i en till­hö­rande text­fil som spekt­ro­fo­to­me­tern använ­der. Refe­rens­vär­det jäm­förs med det som har skri­vits ut och man får ut kon­troll­vär­den i en ny text­fil som sedan ett pro­fil­pro­gramm använ­der sig utav för att gene­rera en skri­var­pro­fil. Den tjänst du anli­tar för att få en skri­var­pro­fil skic­kar dig på CD eller via epost de pro­fil­kar­tor du behö­ver. Bero­ende på vil­ken ser­vice kan det vara flera pro­fil­kar­tor som behövs skri­vas ut. Om du vill använda vår ser­vice finns dessa filer att lad­das ner i slu­tet av denna artikel.

Utskrift av profilkartan

Nu ska du använda dig utav den skri­varin­ställ­ning och media­val du fått från det resul­tat du fick fram i tidi­gare test. När du öpp­nar pro­fil­kar­tan i Pho­tos­hop gäl­ler samma sak som tidi­gare, Leave as is (don’t color manage) eller på det sätt som beskrevs tidi­gare för alla som använ­der Mac och Pho­tos­hop CS4. Innan du prin­tar ut bör du printa ut någon bild och även göra en nozzle check så att allt är OK, det får inte vara några pro­blem här så det är väl­digt vik­tigt. Har du koll på tem­pe­ra­tur och luft­fuk­tig­het? Skriv gärna ner de vär­dena du har, för spe­ci­ellt på vin­tern är luft­fuk­tig­he­ten oftast myc­ket lägre än på som­ma­ren. Använd nu de inställ­ningar du bestämt dig för, välj sedan No Color Mana­ge­ment i print dia­lo­gru­tan på samma sätt som vid tidi­gare test. Sätt in det pap­per du ska pro­fi­lera och skriv ut.

Om det är nytt pap­per från kar­tongen bör den stå framme över nat­ten, tag helst ut pappren från plas­ten. Låt kopi­orna torka en stund efter utskrift där­ef­ter ser du över så att det inte finns några repor, ska­dor eller att färg inte har fast­nat ordent­ligt. Det är myc­ket vik­tigt att pro­fil­kar­torna är så per­fekta som möj­ligt. Vid minsta fel bör du skriva ut dem igen. Du skri­ver ut två exem­plar av varje färg­karta och om du ska skicka bil­derna bör du lägga ett skil­je­pap­per som skyd­dar den utskrivna ytan från repor. Vil­ken tjänst du använ­der är upp till dig. Du kan använda Midox tjänst eller någon på när­mare plats. Du kan även använda vår tjänst, kon­takta då oss på den adress som finns på con­tact för mer infor­ma­tion. För er som går kurs med oss har möj­lig­het att beställa skri­var­pro­fi­ler för redu­ce­rat pris. En skri­var­pro­fil kos­tar nor­malt runt 10001500 kr bero­ende på vil­ken tjänst man använder.

Happy Prin­ting!

Taggat , , ,

En Kommentar

 1. Stefan Lindqvist Stefan

  Hej Sören

  En myc­ket intres­sant sida, med fina bil­der från resor kur­ser mm.
  Mvh
  Stefan

  11 april 2010

En Trackback