Stängt för kommentarer

Skärpningsmetoder i Camera Raw och Lightroom

Av Conny Nord

Om att all skärp­ning ska ske i slu­tet av bild­be­hand­lingen stäm­mer inte, det är den gamla sko­lan och gäl­ler inte längre. Det blir inte en bra skärp­ning och allt för ofta all­de­les för myc­ket. Att skärpa alla bil­der på samma sätt är hel­ler ingen bra lös­ning. Bil­der ska slut­skär­pas olika bero­ende på vil­ket sätt de ska använ­das. Föl­jande metod är utveck­lad av Bruce Fra­zer och Jeff Schewe och tea­met som lig­ger bakom PK–sharpner. Det trev­liga är att i Lightroom har man byggt in den här skärp­nings­fi­lo­so­fin med för­skärp­ning (Cap­ture Shar­pen) och slut­skärp­ning (Out­put Shar­pen). Bil­der behö­ver skär­pas på olika sätt och vi kan dela upp dem i tre olika kategorier.

Tre kate­go­rier “Frequencys”

  • Bil­der med fina och små detal­jer som kal­las HF–bilder (High Fre­quency Edges)
  • Bil­der som har stora och jämna ytor som kal­las LF–bilder (Low Fre­quency Edges).
  • Bil­der som lig­ger mitt emel­lan HF–bilder och LF–bilder och kal­las MF–bilder (Medium Fre­quency Edges).

Skärp­ning sker i tre steg

  • Steg ett kal­las för Cap­ture Shar­pen eller förskärpning.
  • Steg två är Cre­a­tive Shar­pen eller kre­a­tiv skärp­ning vil­ket kan inne­bära mindre eller mer skärpa par­ti­ellt i bilden.
  • Steg tre är Out­put Shar­pen eller slut­skärp­ning vil­ket inne­bär att man anpas­sar skärp­ningen till hur bil­den ska använ­das, webb, tryck eller bläckstråleskrivare.

Cap­ture sharpen

Skärp­ning görs i bör­jan på pro­ces­sen och bäst gör man det direkt i Camera Raw eller i Lightrooms Deve­lop modul och du gör det på alla bild­fi­ler. Ins­kan­nat mate­rial kan med för­del också använda den här meto­den, skärp­nings­funk­tio­nen i skan­nern bör då und­vi­kas eller sät­tas på lägsta nivå.

Se nästa inlägg om skärp­ning (skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…)

Exem­pel på High Fre­quency Edges

Exem­pel på Low Fre­quency Edges

Exem­pel på Medium Fre­quency Edges

Taggat , , ,