Stängt för kommentarer

Skärpningsmetoder i Camera Raw och Lightroom

Av Conny Nord

Om att all skärp­ning ska ske i slu­tet av bild­be­hand­ling­en stäm­mer inte, det är den gam­la sko­lan och gäl­ler inte läng­re. Det blir inte en bra skärp­ning och allt för ofta all­de­les för myc­ket. Att skär­pa alla bil­der på sam­ma sätt är hel­ler ing­en bra lös­ning. Bil­der ska slut­skär­pas oli­ka bero­en­de på vil­ket sätt de ska använ­das. Föl­jan­de metod är utveck­lad av Bru­ce Fra­zer och Jeff Schewe och tea­met som lig­ger bakom PK–sharpner. Det trev­li­ga är att i Lightroom har man byggt in den här skärp­nings­fi­lo­so­fin med för­skärp­ning (Cap­tu­re Shar­pen) och slut­skärp­ning (Out­put Shar­pen). Bil­der behö­ver skär­pas på oli­ka sätt och vi kan dela upp dem i tre oli­ka kategorier.

Tre kategorier “Frequencys”

  • Bil­der med fina och små detal­jer som kal­las HF–bilder (High Fre­quen­cy Edges)
  • Bil­der som har sto­ra och jäm­na ytor som kal­las LF–bilder (Low Fre­quen­cy Edges).
  • Bil­der som lig­ger mitt emel­lan HF–bilder och LF–bilder och kal­las MF–bilder (Medium Fre­quen­cy Edges).

Skärpning sker i tre steg

  • Steg ett kal­las för Cap­tu­re Shar­pen eller förskärpning.
  • Steg två är Cre­a­ti­ve Shar­pen eller kre­a­tiv skärp­ning vil­ket kan inne­bä­ra mind­re eller mer skär­pa par­ti­ellt i bilden.
  • Steg tre är Out­put Shar­pen eller slut­skärp­ning vil­ket inne­bär att man anpas­sar skärp­ning­en till hur bil­den ska använ­das, webb, tryck eller bläckstråleskrivare.

Capture sharpen

Skärp­ning görs i bör­jan på pro­ces­sen och bäst gör man det direkt i Came­ra Raw eller i Lightrooms Deve­lop modul och du gör det på alla bild­fi­ler. Ins­kan­nat mate­ri­al kan med för­del ock­så använ­da den här meto­den, skärp­nings­funk­tio­nen i skan­nern bör då und­vi­kas eller sät­tas på lägs­ta nivå.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (skär­pa i Came­ra Raw och Lightroom fortsätter…)

Exempel på High Frequency Edges

Exempel på Low Frequency Edges

Exempel på Medium Frequency Edges

Taggat , , ,