Stängt för kommentarer

Supermåne från Kopparklinten

Av Sören Lindqvist

Tele­fo­nen vibre­rar irri­te­rande på säng­bor­det för andra gången, kloc­kan är 03.20 och jag är sli­ten och trött. Jag brot­tas med tan­ken på att fort­sätta sova eller stiga upp. Men idag är ju den spe­ci­ella dagen på året… kan väl åtminstone kolla väder­le­ken. Efter många om och men kom­mer man ur sängen och tit­tar ut genom fönst­ret på en ski­nande måne över klar himmel…härligt!!! Just idag är månen som störst för året och kal­las då för “Super­måne”. Dagens full­måne ska vara 14 % större och 30 % lju­sare och vara 50 000 km när­mare jor­den än nor­malt tack vare sin ägg­for­made omlopps­bana enligt NASA.


Supermåne Kopparklinten Trollhättan © Fotograf Sören Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Focal­ware

Innan jag fixar mig i ord­ning kol­lar jag för säker­hets skull en extra gång på Focal­ware, (en väl­digt bra app för foto­gra­fer som finns för iPhone). Den visar att månen haft en låg posi­tion på him­la­val­vet under hela nat­ten och kom­mer gå ner strax innan 05.00 i syd­väst­lig rikt­ning 233° och att solen går upp strax efter 05.05. Det är inte per­fekt, men det är det säl­lan vid full­måne. Är inte ute efter bara månen utan vill även få med land­ska­pet och då måste man ha ljus, myc­ket ljus till och med eftersom månen är ljus­star­kare än vad många tror. Ploc­kar foto­väs­kan och kli­ver i klä­derna, nu måste jag iväg! En koll på tem­pe­ra­tu­ren visar –1°, det får bli både van­tar och mössa. Som tur är har inte fros­ten lagt sig ordent­lig på bil­ru­tan utan vindru­te­tor­karna kla­rar av job­bet efter ett par vändor.

Min tanke är och har varit under några år att få månen utef­ter älven som sling­rar sig ner mot Lilla Edet med slut­sta­tion Göte­borg. Det har varit några frukt­lösa för­sök tidi­gare år där det visat sig att månen inte alls går ner där man tänkt sig utan man sno­pet fått gå hem irri­te­rad på att man gått upp i ottan i onö­dan. Denna gång är jag mer för­be­redd och har varit på plats tidi­gare och mätt ut vil­ken rikt­ning som behövs för att det ska vara intres­sant. Tack vare Focal­ware kan man bläddra fram i kalen­dern och se kom­mande tid­punk­ter för sol och måne för den öns­kade plat­sen. Man kan spara ner befint­lig posi­tion och Focal­ware kan sedan räkna ut tid­punkt och gra­der för både sol och måne över hela dyg­net med hjälp av den inbyggda elektro­niska kom­pas­sen och gps. Det här gör att man på ett ypper­ligt sätt kan se vid vilka tid­punk­ter ljus och skug­gor slår på olika plat­ser… om nu väd­ret tillåter!

Kop­parklin­ten

Det finns många fina utsikts­plat­ser utef­ter älven i Troll­hät­tan med omnejd, denna spe­ci­ella mor­gon har jag bestämt mig för Kop­parklin­ten. Kop­parklin­ten är den mest kända och lät­tast till­gäng­liga, spe­ci­ellt om man spat­se­rar i mör­ker där gång­vä­gen in är asfal­te­rad. Orsa­ken är också att få med ett känt land­märke som är bron i för­grun­den på bil­den även kal­lad “Häng­bron”. Häng­bron leder till det trev­liga pro­me­nads­strå­ket “Kär­le­kens stig” som i sin tur leder till det gamla histo­riska slussområdet.

Det är rik­tigt kallt ute men kame­ran på sta­tiv är på plats och redo, jag är tidigt ute och får “vänta in” månen längre ner mot hori­son­ten. Tit­tar ängs­ligt i mot­satt rikt­ning och öns­kar att solen kunde snabba på lite eftersom det är för tokt för mörkt, det är för stora kon­tras­ter mel­lan den ljusa månen och land­ska­pet. Nu bör­jar ett otå­ligt vän­tande med en märk­lig kapp­löp­ning mel­lan lju­set i land­ska­pet och månens pla­ce­ring och inte nog med det, bara för att jäklas bör­jar även mol­nen sam­las vid hori­son­ten. Typiskt! var­för just nu… mum­lar jag tyst för mig själv. Nu är det bara hop­pas att lju­set blir till­räck­ligt där månen fort­fa­rande är kvar och mol­nen inte döl­jer för myc­ket. Månen sän­ker sig snabbt mot hori­son­ten och det är inte spe­ci­ellt lång tid man har på sig. Det är myc­ket som ska stämma, man har inte mer än en chans för året eller rent av för många år framåt och man får ald­rig samma kom­bi­na­tion igen vil­ket är en del av tjus­ningen eller fru­stra­tio­nen med fotografi.

Tyvärr kom jag inte hem med något spe­ci­ellt på min­neskor­tet, lju­set blev inte till­räck­ligt bra men jag fick ändå med super­må­nen och älven i för­grun­den, bild­mäs­sigt kanske ingen höj­dare men dock ett minne från en spe­ci­ell morgon.

Supermåne från Kopparklinten, Göta Älv, Trollhättan 300 mm © Fotograf Sören Lindqvist© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,

En Kommentar

  1. Impo­ne­rande att du kom ur sängen i den arla mor­gon­stun­den. Vad gör man inte för en bild, som var så nog­grannt pla­ne­rad och visu­a­li­se­rad! Det är inte all­tid man når ända fram på en gång. Du har väl redan kol­lat, när det är dags för nästa för­sök?! Lycka till!

    14 maj 2012