Stängt för kommentarer

Villa Hadrianus – en romersk kejsares sommarresidens

Av Bertil Björk

Reg­net fort­satte att ösa ner, när vi läm­nade Villa d’Este. I skydd av para­plyer begav vi oss mot cen­trala Tivoli och buss­håll­plat­sen för att börja åter­fär­den till Rom. Men vi hade ett mål kvar — Hadri­a­nus Villa. Men hur skulle vi hitta? Vi visste, att vi skulle stiga av bus­sen efter några kilo­me­ter för att sedan till fots ta oss den åter­stå­ende biten. Vi satte vår tillit till busschauffören.

- No Eng­lish, blev svaret.

En yng­ling i övre ton­å­ren skyn­dade till vår hjälp. Han hade hört och för­stått vårt dilemma och på knagg­lig eng­elska för­kla­rade han vägen. Vi skänkte honom en tack­sam­he­tens tanke, när vi efter avstig­ning hit­tade en liten skylt, som pekade ut riktningen.


Villa Hadrianus, Den Maritima Teatern © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Influ­en­ser främst från Gre­kland och Egypten

Fulla av för­vän­tan anträdde vi vår pro­me­nad. Vi var hän­vi­sade till en smal trot­toar intill den starkt tra­fi­ke­rade vägen fylld med vat­ten­sam­lingar. De flesta bilis­terna visade hän­syn och sak­tade ner, men några for­ce­rade pölarna i ita­li­ensk has­tig­het och gav oss en rejäl dusch. Med dry­pande byx­ben och genom­våta skor var vi efter en halv­timme framme. Ingen entré­av­gift eftersom det var natio­nell helg­dag. Vi hade före­ställt oss en villa i stil med Villa d’Este. Till vår för­vå­ning bredde ett kvadrat­kilo­me­ter stort område ut sig fram­för oss i, en liten stad med ett tret­ti­o­tal bygg­na­der — i rui­ner. Anlägg­ning­arna — palats, tem­pel, bad­hus, teat­rar, bib­li­o­tek… upp­vi­sade influ­en­ser från olika delar av det romerska impe­riet, främst Gre­kland och Egyp­ten. Hadri­a­nus intres­se­rade sig redan i unga år för gre­kisk kul­tur och läste med för­tjus­ning gre­kisk litteratur.

Delar av Hadrianus Villa © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Näs­tan Två Tusen År Sedan

När vi gick där i de tegel­röda rui­nerna mel­lan de grå­vita mar­mor­pe­larna för­sökte vi före­ställa oss livet här för näs­tan två tusen år sedan. Upp­för­des gre­kiska skå­de­spel på Den Mari­tima Tea­tern, eller var det bara en plats dit Hadri­a­nus drog sig till­baka, när han ville vara ostörd? Vad inne­höll Det Gre­kiska Bib­li­o­te­ket, Det Latinska? Finns något beva­rat? Hur såg det dag­liga livet ut här? Hur många bodde här, det kräv­des en stor tjäns­testab att sköta anlägg­ningen? Var bodde de? Alla bygg­na­der är idag rui­ner — plund­rade och rase­rade. Några kle­no­der — bland annat mar­morsta­tyer — är räd­dade åt efter­värl­den och finns idag på olika museer. Även Kar­di­nal d’Este bidrog till för­öd­el­sen. Han lät hämta bygg­nads­ma­te­rial, sär­skilt mar­mor, när han ska­pade sitt eget palats. Tyvärr fick vi på grund av regn och utmatt­ning allt­för tidigt överge denna fasci­ne­rande skapelse.

Del av marmorpelare, Villa Hadrianus © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Hadri­a­nus, Romersk Kjesare

Vem var då denne Hadri­a­nus? De flesta av oss för­knip­par säkert hans namn med den mur eller vall, som han lät upp­föra i norra delen av nuva­rande Eng­land — ett skydd mot de vild­sinta pik­terna. Hadri­a­nus föd­des i Spa­nien 76 e kr. När han upp­nådde vuxen ålder tog han värv­ning i den romerska armén där han snabbt avan­ce­rade. Hadri­a­nus inne­hade olika admi­nist­ra­tiva befatt­ningar bland annat var han guver­nör över en romersk pro­vins. Hadri­a­nus kom att bli en nära vän och för­tro­gen till dåva­rande kej­sa­ren Tra­ja­nus och när denne låg för döden lät han utnämna Hadri­a­nus till sin arvinge och efter­trä­dare. Svek och för­tal, intri­ger och makt­kamp hörde till var­da­gen i det Romerska riket. Tack vare stö­det Hadri­a­nus fick av legi­o­nerna kunde han kväsa sina mot­stån­dare och stärka sin makt­ställ­ning. Efter ett för­hål­lan­de­vis långt och inne­hålls­rikt liv dog Hadri­a­nus 138 e kr. För den vet­gi­rige finns det myc­ket att läsa om denne kej­sare och hans villa både på Inter­net och biblioteket.

Rester av marmorpelare, Villa Hadrianus © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Villa Hadrianus, återstoden av mosaikgolv © Bertil Björk

Taggat ,

En Kommentar

  1. Fina bil­der och fasci­ne­rande berät­tel­ser om Villa d´Este och Villa Hadrianus.

    03 juni 2011