Fotoresa till Österrike och Italien

Hohe Tau­ern är en av Alper­nas största natio­nal­par­ker, Großglock­ner, Groß­venedi­ger och ett 60–tal andra top­par över 3 000 meters höjd finns inom natio­nal­par­ken. Bör­jan av juni fro­das ängs­bloms­ter och längs dal­gång­ar­nas ängar har man redan bör­jat slå höet. På högre höj­der är det fort­fa­rande tidig vår och på många av de högsta top­parna kan det fin­nas snö kvar. I okto­ber bör­jar hös­ten göra sig påmind, löv­trä­den skif­tar till gult och rött och lär­ken bör­jar få sin gyl­len­gula färg. På alp­top­parna har den första snön fal­lit som kon­trast till dalar­nas höstfärger.

Sex­te­ner­do­lo­mi­terna lig­ger i norra Ita­lien och grän­sar till Öster­rike. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tiska med lod­rätta bergs­väg­gar och spet­siga top­par. Dolo­mi­ter­nas kän­daste berg­top­par, Drei Zin­nen finns i området.

© Foto­graf Conny Nord

Mat­rei Osttirol

Vi kom­mer bo på Hotel Goldried i Mat­rei in Ost­ti­rol, som lig­ger på 1 000 meters höjd. Hotel­let är till största delen ägt av svenska intres­sen och det går att välja mel­lan lägen­het och hotell­rum. Där finns swim­ming­pool inom­hus och en gour­met restau­rang. Lägen­he­terna är för 6 per­so­ner utrus­tade med 3 sov­rum, pentry, bastu, tvätt­ma­skin och tork­skåp. Mer infor­ma­tion om hotel­let finns på deras hem­sida

Works­hops

Om väd­ret är för dåligt för utom­hus­ak­ti­vi­te­ter eller om ni är väl­digt pigga under kvälls­kvis­ten kan vi köra works­hop där vi dis­ku­te­rar bil­der som tagits under resans gång. Hur man använ­der Lightroom för att ladda in bil­derna på datorn, sor­tera, gra­dera och lägga in key­words i bil­dens meta­data. Givet­vis också bild­be­hand­ling med RAW och jpg–filer.

Lämp­lig utrustning

Kamera, sta­tiv, kort­lä­sare och en bär­bar dator för er som har. Senaste ver­sio­nerna av Lightroom och Pho­tos­hop. Du kan ladda ner 30 dagars ver­sio­ner från Adobe innan resan. Pro­gram­men har full funk­tio­na­li­tet under de 30 dagar du kan använda dem. Varma klä­der behö­ver du eftersom vi kom­mer del­vis vis­tas på över 2000 meters höjd, spe­ci­ellt under hös­ten är det minus­gra­der både på mor­gon och kväll. Bra vand­rings­kängor eller skor, varm mössa och regn­klä­der. Bad­byxor för bad i poolen.

Ankomst­da­gen

Lör­dags­kväl­len har vi en sitt­ning och går ige­nom vad som kom­mer hända under vec­kan, plat­ser som besöks och lite om hotel­let och dess faciliteter.

Besöks­om­rå­den

För­mod­li­gen hin­ner vi inte med allt men det är ett hyf­sat smör­gås­bord att välja från. Med hän­syn till vil­ket väder som vän­tas bestäm­mer vi på plats vilka områ­den som är lämp­liga att besöka.

© Foto­graf Conny Nord

Glanz

Vi åker till ett vat­ten­fall med en fall­höjd på drygt 150 m som lig­ger i när­om­rå­det alter­na­tivt en liten by som heter Glanz med böl­jande kul­lar och ängar.

Innergsch­löss

Strax söder om Fel­ber­tau­ern­tun­nel längst upp i Tau­ern­tal finns en liten väg in mot Innergsch­löss och mot Groß­venedi­ger, 3 666 m. Det är en vand­ring på cirka 5 km enkel väg med en höjd­skill­nad på 100 meter. Det finns en del pit­to­reska hus längs vägen och en vid­un­der­lig utsikt mot Groß­venedi­ger och gla­ciär­om­rå­det runt bergen.

Stal­ler Sat­tel och Sextenerdolomiterna

Kal­stal upp mot Großglock­ner, 3 798 m. I dal­gången finns ett häf­tigt vat­ten­fall som är lätt till­gäng­ligt för fotografering.

Stal­ler Sat­tel2 100 meters höjd lig­ger på grän­sen till Ita­lien. Innan det gräns­lösa Europa inför­des fanns det en tull­sta­tion här. Där finns en liten sjö som heter Ober­see och på Ita­li­enska sidan stu­par land­ska­pet 400 meter ner mot Anholt­zer See och dalen med samma namn.

Drygt en tim­mes resa söderut från Mat­rei en bit in i Ita­lien finns Sex­te­ner­do­lo­mi­terna. Det finns en väg in i mas­si­vet från nord­ost och en väg från syd­väst. Vägen från syd­väst är en betal­väg som tar oss upp till 2 400 meters höjd vid foten av Drei Zin­nen. Här­i­från går en vand­rings­stig in i områ­det. Höjd­skill­na­derna är cirka 100 meter så det är ganska lätt att ta sig fram. Områ­det är fan­ta­siskt, spe­ci­ellt i sol­upp­gång med låga moln som lig­ger i dal­gången mot öster. Vägen upp erbju­der också en hel del motiv med lärk­träd i höst­fär­ger omgivna av spet­siga Dolomittoppar.

Drygt en tim­mes bil­resa från Mat­rei kom­mer vi till Heiling­en­blut och strax där­ef­ter bör­jar den avgifts­be­lagda vägen Großglock­ner Hochal­penstraße, som sti­ger upp till drygt 2 500 meter. Vid Franz-​​Josefs-​​Höhe2 300 meters höjd finns det möj­lig­het att få bil­der på sten­bock och murmel­djur. Stora delar av vägen går inne i Natio­nal­par­ken Hohe Tau­ern och när tra­fi­ken mins­kar framåt kväl­len finns det möj­lig­het att få in gems och sten­bock i sökaren.

Zed­la­cer i Virgental

Vi åker upp till Zed­la­cer i Vir­gen­tal med ett typiskt Ost­ty­rolskt land­skap med ängar och kos­sor i för­grun­den och snötäckta alp­top­par vid hori­son­ten. Längst in i Vir­gen­tal slu­tar med ett gigan­tiskt vat­ten­fall Umball Was­ser­fälle som häm­tar sitt vat­ten från gla­ciä­ren runt Groß­venedi­ger.

Saint Nikol­aus

Saint Nikol­aus kyr­kan som lig­ger en 5 km från Mat­rei är en väl­digt vac­ker kyrka som är lämp­lig för foto­gra­fe­ring när väd­ret inte tillå­ter utom­hus­fo­to­gra­fe­ring. Kyr­kan är från 1200 talet och är den mest berömda av kyr­korna i Osttyrol.

Flyg­fo­to­gra­fe­ring

Sex­te­ner Dolo­mi­ten är ett natur­skydds­om­råde så lägsta flyg­höjd är 500 meter över top­parna. Där­för har vi valt att inte arran­gera heli­kop­ter­flyg­ning, som är betyd­ligt dyrare. Flyg­plat­sen lig­ger strax söder om Lienz vil­ket inne­bär att vi pas­se­rar Lienz Dolo­mi­terna under flyg­ningen till Sex­te­ner Dolo­mi­terna. Vid Lienz Dolo­mi­terna finns inte samma höj­d­re­strik­tio­ner utan vi kan gå lägre. Vi har med andra ord foto­gra­fe­rings­möj­lig­he­ter i stort sett hela flyg­re­san utan några direkta trans­port­sträc­kor. Flyg­klub­ben har till­gång till en motor­seg­lare och två motor­flyg­plan (hög­ving­ade) det blir då max 7 per­so­ner som kan flyga samtidigt.

Bil­der från tidi­gare resa

Bil­der från en tidi­gare resa vi gjorde med några med­lem­mar från Studio10an, det var på den tiden vi hade film i kameran.

Kon­takta oss om något är oklart.  Rese­da­gar

  31 maj — 9 juni 2013
  1120 okto­ber 2013

  Avresa fre­dag — ankomst Mat­rei lör­dag
  Avresa Mat­rei lör­dag — ankomst Sve­rige sön­dag
  Totalt 10 dagar.

  Resans pris per person

  Totalpris är 7 855:- SEK med en anmäl­nings­av­gift på 1 000:- SEK

  Vad är inklu­de­rat i priset

  Plats i mini­buss, bränsle och fär­je­bil­jet­ter. Boende i lägen­het med plats för 6 per­so­ner i tre sepa­rata sov­rum inkl. fru­kost och turistskatt.

  Vad är inte inkluderat

  Över­natt­ningar i Tyskland resan ner och resan hem.
  Vägav­gif­ter för­kom­mer på vissa väg­sträc­kor och tunn­lar, det är svårt att ange exakta kost­na­der men det är inga stora kost­na­der utsla­get per per­son.
  Flyg­resa för de som väl­jer att flyga ner.
  Lunch och mid­dag.
  Flyg­fo­to­gra­fe­ring.

  Kost­na­der för flygfotografering

  Motor­seg­lare (€ 130,- /​h)
  Till­gång till en motor­seg­lare för max 1 pas­sa­ge­rare per tur, fri sikt att foto­gra­fera, plex­iglas­huva som kan öpp­nas (popu­lär bland foto­gra­fer).
  Motor­flyg­plan (€ 280,- /​h)
  Till­gång till två motor­flyg­plan för max 3 pas­sa­ge­rare per plan, fri sikt att foto­gra­fera, plex­iglas­huva.
  Väder­be­ro­ende
  Det är ingen garanti att vi kan genom­föra flyg­ningar, det hänger helt och hål­let på vädret.

  Resan

  Är i stort sett upp­lagd för foto men det inne­bär inte att det går att ta med respek­tive. Max antal per­so­ner per resa 14st.


  Res­väg

  Dag ett
  Vi star­tar från Troll­hät­tan tidig fre­dags­mor­gon och pas­se­rar genom Göte­borg ner till Helsing­borg. Vi häm­tar gärna upp del­ta­gare längs vägen men vi har inte tid att göra några större omvä­gar. Färja till Helsin­gör och vidare söderut till Rödby. Färja till Putt­gar­den och där­i­från mot Ham­burg. Sen föl­jer vi E 45 mot Han­no­ver och vidare till Kas­sel. Någon­stans här stan­nar vi för natten.

  Dag två
  Åker vi mot Würz­burg fort­fa­rande på E 45 och sen mot Nürn­berg och Mün­chen. Från Mün­chen mot Salz­burg. När vi kom­mer i höjd med Rosen­heim hål­ler vi höger mot Inns­bruck. Efter vi pas­se­rat grän­sen till Öster­rike läm­nar vi motor­vä­gen vid avfar­ten Fel­ber­tau­er­tun­nel och Ita­lien. Österut mot St: Johan in Tirol och där­ef­ter mot Kitz­bü­hel. Från Kitz­bü­hel mot Mit­ter­sill och fort­fa­rande föl­jer vi skyl­tar mot Fel­ber­tau­er­tun­nel och Ita­lien. Nu klätt­rar vi upp till drygt 1 600 meter innan vi kom­mer fram till Fel­ber­tau­er­tun­nel 6 km lång som tar oss ige­nom Hohe Tau­ern ner till Ost­ti­rol. Sen är det bara ett par mil ner till Mat­rei.

  Hem­re­san

  I omvänd ord­ning som resan ner till Mat­rei. Vi för­sö­ker komma så långt norr upp som möj­ligt för att få en skön resa hem sista dagen med tidig angö­ring till Sverige.

  Flyg­resa

  Om du väl­jer att flyga ner, är det Mün­chens flyg­plats som gäl­ler. Vi ploc­kar upp dig vid Mün­chens flyg­plats under dag två och släp­per av dig under dag nio på hemresan


  Anmäl­nings­av­gift är 1 000:- per person.

  Vid bok­ning av resa ska anmäl­nings­av­gif­ten beta­las så snart som möj­ligt, det säk­rar också din plats på resan. Betal­nings­in­struk­tio­ner får du i sam­band när du bokar resan. Har inte full betal­ning för resan kom­mit oss till­handa senast 60 dagar före avre­se­da­gen, om inte annat sär­skilt avta­lats, äger vi rät­ten att betrakta rese­av­ta­let som annul­le­rat och till­go­do­räkna oss anmäl­nings­av­gif­ten. Vid beställ­ning av resa mindre än 60 dagar före avre­san ska det totala pri­set för resan beta­las omedelbart.

  Rese­när

  Huvu­d­re­se­när är den per­son i vars namn bok­ningen är gjord. Denne är även betal­nings­an­sva­rig för bok­ningen. Alla änd­ringar samt even­tu­ell avbe­ställ­ning måste ske av huvu­d­re­se­nä­ren. Huvu­d­re­se­nä­ren ansva­rar för att förse arran­gö­ren med kor­rekta kon­takt­upp­gif­ter så att han kan nås av vik­tiga med­de­lan­den. Even­tu­ella änd­ringar med­de­las per tele­fon, brev, e-​​post eller SMS. Rese­nä­rer som inte utnytt­jar bokad resa eller som av någon anled­ning infin­ner sig för sent på flyg­plat­sen eller på avta­lad upphämtnings-​​/​avreseplats för­lo­rar rät­ten till resans alla delar. Någon åter­be­tal­ning av resans pris sker ej.

  Flyg­re­sor

  Rese­nä­ren ombe­sör­jer själv flyg­re­san och att man anlän­der i tid. Rese­ar­ran­gö­ren har inget ansvar för flyg­bok­ning och beta­lar inte ut någon ersätt­ning för kost­na­der arran­gö­ren inte själv debi­te­rat. Rese­ar­ran­gö­ren med­de­lar omgå­ende när anta­let rese­nä­rer för att genom­föra resan är upp­nådd för att under­lätta bok­ning av flygbiljett.

  Rese­för­säk­ring och resedokument

  Rese­ar­ran­gö­ren ersät­ter inga kost­na­der för sjuk­dom, ska­dor, för­lo­rat bagage eller vär­desa­ker. Rese­ar­ran­gö­ren för­ut­sät­ter att rese­nä­ren har en full­god för­säk­ring för sin resa. Rese­nä­ren ska ha ett gil­tigt pass och med för­del en kopia av pas­sets första­sida utskri­vet ut i fall det går förlorat.

  Avbe­ställ­ning

  Vid avbe­ställ­ning tidi­gare än 90 dagar före avre­san ska rese­nä­ren erlägga anmäl­nings­av­gif­ten i avbok­nings­kost­nad. Vid avbe­ställ­ning där­ef­ter, men tidi­gare än 60 dagar före avre­san, ska rese­nä­ren erlägga 50% av resans pris. Sker avbe­ställ­ningen inom 30 dagar före avre­san ska rese­nä­ren betala hela resans pris.

  Får ske om rese­nä­ren eller den­nes make/​maka/​sambo, rese­nä­rens eller den­nes makes/​ makas eller sam­bos släk­ting i rakt upp– eller ned­sti­gande led eller sys­kon eller per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan före avre­san men efter det att avta­let bli­vit bin­dande för rese­nä­ren drab­bas av all­var­lig sjuk­dom, för­säm­rat sjuk­doms­till­stånd eller olycks­fall och denna hän­delse är av sådan art, att rese­nä­ren inte rim­li­gen kan genom­föra resan.

  Får ske om annan hän­delse drab­bar rese­nä­ren efter det att avta­let bli­vit bin­dande och om hän­del­sen är av så ingri­pande karak­tär för rese­nä­ren att det inte är rim­ligt att kräva att rese­nä­ren skall genom­föra resan. Rese­nä­ren skall inte ha kun­nat råda över hän­del­sen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställ­des. Sådan ingri­pande hän­delse är t.ex. brand i den egna bostaden.

  Får ske om per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan avbe­stäl­ler sin resa och det är oskä­ligt att rese­nä­ren skall genom­föra resan utan den andra per­so­nens säll­skap. Rese­nä­ren ska avbe­ställa resan så snart som möj­ligt efter det att avbe­ställ­nings­an­led­ning upp­kom­mit. Grun­den för avbe­ställ­ningen ska på till­för­lit­ligt sätt styr­kas med läkar– och/​eller släktskapsintyg.

  För­änd­ring av resa

  Rese­ar­ran­gö­ren för­be­hål­ler sig rät­ten att ändra eller ställa in en resa. Om det skulle bli nöd­vän­digt har rese­nä­ren möj­lig­he­ten att accep­tera änd­ringen och bokas in på en alter­na­tiv resa (är det ett lägre pris åter­be­ta­las skill­na­den) eller avstå och få peng­arna till­baka. Ställs resan in av arran­gö­ren åter­be­ta­las givet­vis hela belop­pet! Vid en even­tu­ell inställd resa ersätts inga andra kost­na­der utom dem arran­gö­ren själv har debiterat.

  Under­bo­kad resa

  Under­bo­kad resa är när resan inte kom­mer upp till det antal rese­nä­rer som resan krä­ver och arran­gö­ren behö­ver ställa in resan. Rese­ar­ran­gö­ren har rät­ten att senast 45 dagar innan resans avgång med­dela om resan blir inställd.

  Pri­sänd­ringar

  Med reser­va­tion för pri­sänd­ringar har rese­ar­ran­gö­ren rätt att kor­ri­gera pri­set vid ökade kost­na­der på grund av valuta för­änd­ringar eller andra eko­no­miska för­änd­ringar som inte arran­gö­ren kan styra över. Rese­ar­ran­gö­ren ska så snart som möj­ligt under­rätta rese­nä­ren om pris­för­änd­ringar måste ske.

  God­kän­nande av resevillkor

  När rese­nä­ren har skic­kats sin bok­ning har rese­nä­ren också god­känt ovan resevillkor.


  Dina upp­gif­ter…

  * indi­ca­tes requi­red field

  Din bok­ning…
  Val­möj­lig­he­ter

  Lite infor­ma­tion om mig själv

 • Bilder från Österrike & Italien