Fotoresa till Österrike och Italien

Hohe Tau­ern är en av Alper­nas störs­ta natio­nal­par­ker, Großglock­ner, Groß­venedi­ger och ett 60–tal and­ra top­par över 3 000 meters höjd finns inom natio­nal­par­ken. Bör­jan av juni fro­das ängs­bloms­ter och längs dal­gång­ar­nas äng­ar har man redan bör­jat slå höet. På hög­re höj­der är det fort­fa­ran­de tidig vår och på många av de högs­ta top­par­na kan det fin­nas snö kvar. I okto­ber bör­jar hös­ten göra sig påmind, löv­trä­den skif­tar till gult och rött och lär­ken bör­jar få sin gyl­len­gu­la färg. På alp­top­par­na har den förs­ta snön fal­lit som kon­trast till dalar­nas höstfärger.

Sex­te­ner­do­lo­mi­ter­na lig­ger i nor­ra Ita­li­en och grän­sar till Öster­ri­ke. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tis­ka med lod­rät­ta bergs­väg­gar och spet­si­ga top­par. Dolo­mi­ter­nas kän­das­te berg­top­par, Drei Zin­nen finns i området.

© Foto­graf Con­ny Nord

Matrei Osttirol

Vi kom­mer bo på Hotel Goldri­ed i Mat­rei in Ost­ti­rol, som lig­ger på 1 000 meters höjd. Hotel­let är till störs­ta delen ägt av svens­ka intres­sen och det går att väl­ja mel­lan lägen­het och hotell­rum. Där finns swim­ming­pool inom­hus och en gour­met restau­rang. Lägen­he­ter­na är för 6 per­so­ner utrus­ta­de med 3 sov­rum, pent­ry, bastu, tvätt­ma­skin och tork­skåp. Mer infor­ma­tion om hotel­let finns på deras hem­si­da

Workshops

Om väd­ret är för dåligt för utom­hus­ak­ti­vi­te­ter eller om ni är väl­digt pig­ga under kvälls­kvis­ten kan vi köra works­hop där vi dis­ku­te­rar bil­der som tagits under resans gång. Hur man använ­der Lightroom för att lad­da in bil­der­na på datorn, sor­te­ra, gra­de­ra och läg­ga in key­words i bil­dens meta­da­ta. Givet­vis ock­så bild­be­hand­ling med RAW och jpg–filer.

Lämplig utrustning

Kame­ra, sta­tiv, kort­lä­sa­re och en bär­bar dator för er som har. Senas­te ver­sio­ner­na av Lightroom och Pho­tos­hop. Du kan lad­da ner 30 dagars ver­sio­ner från Ado­be innan resan. Pro­gram­men har full funk­tio­na­li­tet under de 30 dagar du kan använ­da dem. Var­ma klä­der behö­ver du eftersom vi kom­mer del­vis vis­tas på över 2000 meters höjd, spe­ci­ellt under hös­ten är det minus­gra­der både på mor­gon och kväll. Bra vand­rings­käng­or eller skor, varm mös­sa och regn­klä­der. Bad­byx­or för bad i poolen.

Ankomstdagen

Lör­dags­kväl­len har vi en sitt­ning och går ige­nom vad som kom­mer hän­da under vec­kan, plat­ser som besöks och lite om hotel­let och dess faciliteter.

Besöksområden

För­mod­li­gen hin­ner vi inte med allt men det är ett hyf­sat smör­gås­bord att väl­ja från. Med hän­syn till vil­ket väder som vän­tas bestäm­mer vi på plats vil­ka områ­den som är lämp­li­ga att besöka.

© Foto­graf Con­ny Nord

Glanz

Vi åker till ett vat­ten­fall med en fall­höjd på drygt 150 m som lig­ger i när­om­rå­det alter­na­tivt en liten by som heter Glanz med böl­jan­de kul­lar och ängar.

Innergschlöss

Strax söder om Fel­ber­tau­ern­tun­nel längst upp i Tau­ern­tal finns en liten väg in mot Innergsch­löss och mot Groß­venedi­ger, 3 666 m. Det är en vand­ring på cir­ka 5 km enkel väg med en höjd­skill­nad på 100 meter. Det finns en del pit­to­res­ka hus längs vägen och en vid­un­der­lig utsikt mot Groß­venedi­ger och gla­ciär­om­rå­det runt bergen.

Staller Sattel och Sextenerdolomiterna

Kal­stal upp mot Großglock­ner, 3 798 m. I dal­gång­en finns ett häf­tigt vat­ten­fall som är lätt till­gäng­ligt för fotografering.

Stal­ler Sat­tel2 100 meters höjd lig­ger på grän­sen till Ita­li­en. Innan det gräns­lö­sa Euro­pa inför­des fanns det en tull­sta­tion här. Där finns en liten sjö som heter Ober­see och på Ita­li­ens­ka sidan stu­par land­ska­pet 400 meter ner mot Anholt­zer See och dalen med sam­ma namn.

Drygt en tim­mes resa söderut från Mat­rei en bit in i Ita­li­en finns Sex­te­ner­do­lo­mi­ter­na. Det finns en väg in i mas­si­vet från nord­ost och en väg från syd­väst. Vägen från syd­väst är en betal­väg som tar oss upp till 2 400 meters höjd vid foten av Drei Zin­nen. Här­i­från går en vand­rings­stig in i områ­det. Höjd­skill­na­der­na är cir­ka 100 meter så det är gans­ka lätt att ta sig fram. Områ­det är fan­ta­siskt, spe­ci­ellt i sol­upp­gång med låga moln som lig­ger i dal­gång­en mot öster. Vägen upp erbju­der ock­så en hel del motiv med lärk­träd i höst­fär­ger omgiv­na av spet­si­ga Dolomittoppar.

Drygt en tim­mes bil­re­sa från Mat­rei kom­mer vi till Heiling­en­blut och strax där­ef­ter bör­jar den avgifts­be­lag­da vägen Großglock­ner Hochal­penstraße, som sti­ger upp till drygt 2 500 meter. Vid Franz-Josefs-Höhe2 300 meters höjd finns det möj­lig­het att få bil­der på sten­bock och murmel­djur. Sto­ra delar av vägen går inne i Natio­nal­par­ken Hohe Tau­ern och när tra­fi­ken mins­kar fram­åt kväl­len finns det möj­lig­het att få in gems och sten­bock i sökaren.

Zedlacer i Virgental

Vi åker upp till Zed­la­cer i Vir­gen­tal med ett typiskt Ost­ty­rolskt land­skap med äng­ar och kos­sor i för­grun­den och snötäck­ta alp­top­par vid hori­son­ten. Längst in i Vir­gen­tal slu­tar med ett gigan­tiskt vat­ten­fall Umball Was­ser­fäl­le som häm­tar sitt vat­ten från gla­ciä­ren runt Groß­venedi­ger.

Saint Nikolaus

Saint Nikol­aus kyr­kan som lig­ger en 5 km från Mat­rei är en väl­digt vac­ker kyr­ka som är lämp­lig för foto­gra­fe­ring när väd­ret inte tillå­ter utom­hus­fo­to­gra­fe­ring. Kyr­kan är från 1200 talet och är den mest beröm­da av kyr­kor­na i Osttyrol.

Flygfotografering

Sex­te­ner Dolo­mi­ten är ett natur­skydds­om­rå­de så lägs­ta flyg­höjd är 500 meter över top­par­na. Där­för har vi valt att inte arran­ge­ra heli­kop­ter­flyg­ning, som är betyd­ligt dyra­re. Flyg­plat­sen lig­ger strax söder om Lienz vil­ket inne­bär att vi pas­se­rar Lienz Dolo­mi­ter­na under flyg­ning­en till Sex­te­ner Dolo­mi­ter­na. Vid Lienz Dolo­mi­ter­na finns inte sam­ma höj­d­re­strik­tio­ner utan vi kan gå läg­re. Vi har med and­ra ord foto­gra­fe­rings­möj­lig­he­ter i stort sett hela flyg­re­san utan någ­ra direk­ta trans­port­sträc­kor. Flyg­klub­ben har till­gång till en motor­seg­la­re och två motor­flyg­plan (hög­ving­a­de) det blir då max 7 per­so­ner som kan fly­ga samtidigt.

Bilder från tidigare resa

Bil­der från en tidi­ga­re resa vi gjor­de med någ­ra med­lem­mar från Studio10an, det var på den tiden vi hade film i kameran.

Kon­tak­ta oss om något är oklart.  Resedagar

  31 maj — 9 juni 2013
  1120 okto­ber 2013

  Avre­sa fre­dag — ankomst Mat­rei lördag
  Avre­sa Mat­rei lör­dag — ankomst Sve­ri­ge söndag
  Totalt 10 dagar.

  Resans pris per person

  Totalpris är 7 855:- SEK med en anmäl­nings­av­gift på 1 000:- SEK

  Vad är inkluderat i priset

  Plats i mini­buss, bräns­le och fär­je­bil­jet­ter. Boen­de i lägen­het med plats för 6 per­so­ner i tre sepa­ra­ta sov­rum inkl. fru­kost och turistskatt.

  Vad är inte inkluderat

  Över­natt­ning­ar i Tyskland resan ner och resan hem.
  Vägav­gif­ter för­kom­mer på vis­sa väg­sträc­kor och tunn­lar, det är svårt att ange exak­ta kost­na­der men det är inga sto­ra kost­na­der utsla­get per per­son.
  Flyg­re­sa för de som väl­jer att fly­ga ner.
  Lunch och mid­dag.
  Flyg­fo­to­gra­fe­ring.

  Kostnader för flygfotografering

  Motor­seg­la­re (€ 130,- /​h)
  Till­gång till en motor­seg­la­re för max 1 pas­sa­ge­ra­re per tur, fri sikt att foto­gra­fe­ra, plex­iglas­hu­va som kan öpp­nas (popu­lär bland fotografer).
  Motor­flyg­plan (€ 280,- /​h)
  Till­gång till två motor­flyg­plan för max 3 pas­sa­ge­ra­re per plan, fri sikt att foto­gra­fe­ra, plexiglashuva.
  Väder­be­ro­en­de
  Det är ing­en garan­ti att vi kan genom­fö­ra flyg­ning­ar, det häng­er helt och hål­let på vädret.

  Resan

  Är i stort sett upp­lagd för foto men det inne­bär inte att det går att ta med respek­ti­ve. Max antal per­so­ner per resa 14st. 


  Resväg

  Dag ett
  Vi star­tar från Troll­hät­tan tidig fre­dags­mor­gon och pas­se­rar genom Göte­borg ner till Helsing­borg. Vi häm­tar gär­na upp del­ta­ga­re längs vägen men vi har inte tid att göra någ­ra stör­re omvä­gar. Fär­ja till Helsin­gör och vida­re söderut till Röd­by. Fär­ja till Putt­gar­den och där­i­från mot Ham­burg. Sen föl­jer vi E 45 mot Han­no­ver och vida­re till Kas­sel. Någon­stans här stan­nar vi för natten.

  Dag två
  Åker vi mot Würz­burg fort­fa­ran­de på E 45 och sen mot Nürn­berg och Mün­chen. Från Mün­chen mot Salz­burg. När vi kom­mer i höjd med Rosen­heim hål­ler vi höger mot Inns­bruck. Efter vi pas­se­rat grän­sen till Öster­ri­ke läm­nar vi motor­vä­gen vid avfar­ten Fel­ber­tau­er­tun­nel och Ita­li­en. Österut mot St: Johan in Tirol och där­ef­ter mot Kitz­bü­hel. Från Kitz­bü­hel mot Mit­ter­sill och fort­fa­ran­de föl­jer vi skyl­tar mot Fel­ber­tau­er­tun­nel och Ita­li­en. Nu klätt­rar vi upp till drygt 1 600 meter innan vi kom­mer fram till Fel­ber­tau­er­tun­nel 6 km lång som tar oss ige­nom Hohe Tau­ern ner till Ost­ti­rol. Sen är det bara ett par mil ner till Mat­rei.

  Hemresan

  I omvänd ord­ning som resan ner till Mat­rei. Vi för­sö­ker kom­ma så långt norr upp som möj­ligt för att få en skön resa hem sista dagen med tidig angö­ring till Sverige.

  Flygresa

  Om du väl­jer att fly­ga ner, är det Mün­chens flyg­plats som gäl­ler. Vi ploc­kar upp dig vid Mün­chens flyg­plats under dag två och släp­per av dig under dag nio på hemresan


  Anmälningsavgift är 1 000:- per person.

  Vid bok­ning av resa ska anmäl­nings­av­gif­ten beta­las så snart som möj­ligt, det säk­rar ock­så din plats på resan. Betal­nings­in­struk­tio­ner får du i sam­band när du bokar resan. Har inte full betal­ning för resan kom­mit oss till­han­da senast 60 dagar före avre­se­da­gen, om inte annat sär­skilt avta­lats, äger vi rät­ten att betrak­ta rese­av­ta­let som annul­le­rat och till­go­do­räk­na oss anmäl­nings­av­gif­ten. Vid beställ­ning av resa mind­re än 60 dagar före avre­san ska det tota­la pri­set för resan beta­las omedelbart.

  Resenär

  Huvu­d­re­se­när är den per­son i vars namn bok­ning­en är gjord. Den­ne är även betal­nings­an­sva­rig för bok­ning­en. Alla änd­ring­ar samt even­tu­ell avbe­ställ­ning mås­te ske av huvu­d­re­se­nä­ren. Huvu­d­re­se­nä­ren ansva­rar för att för­se arran­gö­ren med kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter så att han kan nås av vik­ti­ga med­de­lan­den. Even­tu­el­la änd­ring­ar med­de­las per tele­fon, brev, e‑post eller SMS. Rese­nä­rer som inte utnytt­jar bokad resa eller som av någon anled­ning infin­ner sig för sent på flyg­plat­sen eller på avta­lad upp­hämt­nings-/av­re­se­plats för­lo­rar rät­ten till resans alla delar. Någon åter­be­tal­ning av resans pris sker ej.

  Flygresor

  Rese­nä­ren ombe­sör­jer själv flyg­re­san och att man anlän­der i tid. Rese­ar­ran­gö­ren har ing­et ansvar för flyg­bok­ning och beta­lar inte ut någon ersätt­ning för kost­na­der arran­gö­ren inte själv debi­te­rat. Rese­ar­ran­gö­ren med­de­lar omgå­en­de när anta­let rese­nä­rer för att genom­fö­ra resan är upp­nådd för att under­lät­ta bok­ning av flygbiljett.

  Reseförsäkring och resedokument

  Rese­ar­ran­gö­ren ersät­ter inga kost­na­der för sjuk­dom, ska­dor, för­lo­rat bagage eller vär­desa­ker. Rese­ar­ran­gö­ren för­ut­sät­ter att rese­nä­ren har en full­god för­säk­ring för sin resa. Rese­nä­ren ska ha ett gil­tigt pass och med för­del en kopia av pas­sets första­si­da utskri­vet ut i fall det går förlorat.

  Avbeställning

  Vid avbe­ställ­ning tidi­ga­re än 90 dagar före avre­san ska rese­nä­ren erläg­ga anmäl­nings­av­gif­ten i avbok­nings­kost­nad. Vid avbe­ställ­ning där­ef­ter, men tidi­ga­re än 60 dagar före avre­san, ska rese­nä­ren erläg­ga 50% av resans pris. Sker avbe­ställ­ning­en inom 30 dagar före avre­san ska rese­nä­ren beta­la hela resans pris.

  Får ske om rese­nä­ren eller den­nes make/​maka/​sambo, rese­nä­rens eller den­nes makes/​ makas eller sam­bos släk­ting i rakt upp- eller ned­sti­gan­de led eller sys­kon eller per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan före avre­san men efter det att avta­let bli­vit bin­dan­de för rese­nä­ren drab­bas av all­var­lig sjuk­dom, för­säm­rat sjuk­doms­till­stånd eller olycks­fall och den­na hän­del­se är av sådan art, att rese­nä­ren inte rim­li­gen kan genom­fö­ra resan.

  Får ske om annan hän­del­se drab­bar rese­nä­ren efter det att avta­let bli­vit bin­dan­de och om hän­del­sen är av så ingri­pan­de karak­tär för rese­nä­ren att det inte är rim­ligt att krä­va att rese­nä­ren skall genom­fö­ra resan. Rese­nä­ren skall inte ha kun­nat råda över hän­del­sen och vare sig känt till eller bort kän­na till den­na då resan beställ­des. Sådan ingri­pan­de hän­del­se är t.ex. brand i den egna bostaden.

  Får ske om per­son med vil­ken rese­nä­ren gemen­samt beställt resan avbe­stäl­ler sin resa och det är oskä­ligt att rese­nä­ren skall genom­fö­ra resan utan den and­ra per­so­nens säll­skap. Rese­nä­ren ska avbe­stäl­la resan så snart som möj­ligt efter det att avbe­ställ­nings­an­led­ning upp­kom­mit. Grun­den för avbe­ställ­ning­en ska på till­för­lit­ligt sätt styr­kas med läkar- och/​eller släktskapsintyg.

  Förändring av resa

  Rese­ar­ran­gö­ren för­be­hål­ler sig rät­ten att änd­ra eller stäl­la in en resa. Om det skul­le bli nöd­vän­digt har rese­nä­ren möj­lig­he­ten att accep­te­ra änd­ring­en och bokas in på en alter­na­tiv resa (är det ett läg­re pris åter­be­ta­las skill­na­den) eller avstå och få peng­ar­na till­ba­ka. Ställs resan in av arran­gö­ren åter­be­ta­las givet­vis hela belop­pet! Vid en even­tu­ell inställd resa ersätts inga and­ra kost­na­der utom dem arran­gö­ren själv har debiterat.

  Underbokad resa

  Under­bo­kad resa är när resan inte kom­mer upp till det antal rese­nä­rer som resan krä­ver och arran­gö­ren behö­ver stäl­la in resan. Rese­ar­ran­gö­ren har rät­ten att senast 45 dagar innan resans avgång med­de­la om resan blir inställd.

  Prisändringar

  Med reser­va­tion för pri­sänd­ring­ar har rese­ar­ran­gö­ren rätt att kor­ri­ge­ra pri­set vid öka­de kost­na­der på grund av valu­ta för­änd­ring­ar eller and­ra eko­no­mis­ka för­änd­ring­ar som inte arran­gö­ren kan sty­ra över. Rese­ar­ran­gö­ren ska så snart som möj­ligt under­rät­ta rese­nä­ren om pris­för­änd­ring­ar mås­te ske.

  Godkännande av resevillkor

  När rese­nä­ren har skic­kats sin bok­ning har rese­nä­ren ock­så god­känt ovan resevillkor.


  Dina uppgifter…

  * indi­ca­tes requi­red field

  Din bokning…
  Valmöjligheter

  Lite information om mig själv

 • Bilder från Österrike & Italien