Vi bakom hemsidan

Hemsi­dan drivs av Sören och Conny med mål att skriva om foto­grafi, foto­re­sor och kur­ser men även annat som fal­ler oss i sma­ken. För­hopp­ningen är att kunna ge lite tips och tricks utö­ver intres­sant läs­ning om olika res­mål etc. Tan­ken är fram­för allt att det är roligt att pub­li­cera mate­rial, inte bara från oss utan även från andra som vill med­verka på vår sida. Vi hop­pas kunna hålla sidan levande i många år framåt och att den kan växa med mer foto­gra­fiskt mate­rial som kan vara till nytta inte bara för oss utan även för andra. Syn­punk­ter och idéer tages varmt emot för att kunna utveck­las att bara bli bättre!


Sören Lin­dqvist

Sören LindqvistFödd och upp­vuxen i Troll­hät­tan sedan 1962. Har foto­gra­fe­rat sedan ton­å­ren men intres­set tog rik­tigt fart under de första lång­re­sor ut i värl­den. Gick ganska snabbt över till mel­lan­for­ma­tet med Has­sel­blad och den “slä­pa­des” i vått och torrt under en näs­tan två års oför­glöm­lig run­d­resa i Asien. För att utöka kun­ska­perna inom det svart­vita mediet del­tog Sören i kur­ser i ett par omgångar hos John Sex­ton i Kali­for­nien som tidi­gare varit assis­ten hos Ansel Adams. Det var det när­maste man kunde komma Ansel Adams för att se hans meto­der eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögon­blick att få besöka Ansels mörk­rum och se hans berömda kopior och nega­tiv som det har skri­vits så myc­ket om. Stor­for­matska­mera inköp­tes och Has­sel­blads­ka­me­ran ham­nade på hyl­lan. Med kun­ska­pen från “mäs­tarna” star­ta­des kurs­verk­sam­het upp i Troll­hät­tan med svart­vit tek­nik med nam­net The Fine Print En kurs som varade i många år och var myc­ket uppskattad.

Mörk­rums­sko­lan

Sören har till­sam­mans med Conny Nord gjort de omfat­tande artik­larna om Mörk­rums­sko­lan i den ledande foto­tid­skrif­ten Tid­ningen Foto. Utö­ver andra mindre artik­lar till tid­skrif­ter varit inblan­dad i 3 böc­ker, gjort egna kalend­rar (motiv från Troll­hät­tan) samt vykort. Ett stort antal före­läs­ningar har gjorts runt om i lan­det bland annat i omgångar med Foto­gra­fins Vari­a­tio­ner arran­ge­rad av Vår­går­das foto­klubb. Sören foto­gra­fe­rar fort­fa­rande i dag del­vis med film men då i 8×10 tums for­mat, Sören är väl­digt för­tjust i meto­di­ken och det tåla­mod som krävs och kom­men­te­rar att det finns inget här­li­gare än att se ett väl expo­ne­rat 8×10 tums blad. Fil­men skan­nar han med en Creo Supreme skan­ner och skri­ver ut på Epson skri­vare. Utö­ver stor­for­mat används även en digi­tal Has­sel­blads­ka­mera. Det inne­bär att Sören arbe­tar både i Phocus, Lightroom och Pho­tos­hop. Sören vill inte hamna i något spe­ci­ellt fack utan motiv­om­rå­den är av stor vari­a­tion men ten­de­rar mer åt arki­tek­tur — kul­tur i dessa dagar. För­u­tom Foto­grafi är även design och typo­grafi av stort intresse.

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Sören Lin­dqvist »


Conny Nord

Conny Nord I mit­ten av 80–talet upp­täckte Conny att svart­vit film och pap­per kunde kon­trol­le­ras och anpas­sas näs­tan utan begräns­ningar. God hjälp fick han av Pär Lun­dqvist bok Land­skaps­fo­to­gra­fe­ring och Ansel Adams tre väl­kända böc­ker The Camera, The Nega­tiv och The Print. Conny lärde sig hur zon–systemet och olika kopi­e­rings­tek­ni­ker kan använ­das och hur vik­tigt visu­a­li­se­ringen är för att kunna bedöma slut­re­sul­ta­tet innan bil­den expo­ne­ras. En Has­sel­blads­ka­mera inköp­tes och efter ett antal år byt­tes den till en stor­for­matska­mera för att kunna anpassa fram­kall­ningen mer exakt till motiv­kon­tras­ten. Nu för tiden är foto­gra­fe­ring digi­ta­li­se­rad. Kva­li­te­ten blir högre och för de kre­a­tiva möj­lig­he­terna finns inga begräns­ningar mer än de du själv skapar.

Kurs­verk­sam­het och Artiklar

Under 90-​​talet star­tade Conny, Sören Lin­dqvist och Håkan Stoll works­ho­pen “The Fine Print” som var en avan­ce­rad kurs i svart­vit foto­gra­fe­ring och mörk­rums­ar­bete där zon–systemet var led­stjär­nan. Då den digi­tala bil­den tog över mer och mer star­tade de “The Fine Print digi­tal“ där de över­förde mörk­rums­ar­bete till bild­be­hand­ling i datorn. Conny och Sören har också haft digi­tala bild­be­hand­lings­kur­ser i Vågå, Norge under Foto­gra­fi­a­ka­de­mi­ets led­ning. För tid­ningen Foto har de gjort ett fem­ton­tal artik­lar om mörk­rums­ar­bete som gavs ut som ett sam­lings­häfte kal­lat “Mörk­rums­sko­lan”. Conny har varit med­för­fat­tare till kom­pen­diet “The Fine Print” som behand­lar den svart­vita pro­ces­sen på dju­pet.
Tid­skrif­ten Camera Natura har pub­li­ce­rat flera av Con­nys artik­lar, både i färg och svart­vitt. Det har bli­vit en hel del utställ­ningar under årens lopp. “En vecka i Marocko” och “Mel­lan öken och Ocean” har visats på Elmia i Jön­kö­ping, Kul­tur­hu­set i Troll­hät­tan, Skan­di­na­vien Photo i Göte­borg, Natur­fes­ti­va­len i Vår­gårda och Alingsås Museum. Han har också ställt ut svart­vita bil­der på Gal­leri Maza­rin i Söder­hamn, Gal­leri Fiber och Foto­kom­pa­niet i Göteborg.

Med sitt bild­ska­pande vill Conny för­medla en känsla, en upp­le­velse… där kame­ran är hans verktyg.

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Conny Nord »


Med­ar­be­tare

Jan von Steijern

Fotograf Jan von SteijernJan är född 1942, boende i Möln­lycke, och har job­bat som besikt­nings­in­gen­jör före­trä­des­vis inom den petro­ke­miska indu­strin. Jans natur­in­tresse är djupt inro­tat sedan barns­ben och hans foto­in­tresse bör­jade redan som 10–åring, då Jan lånade köket där­hemma för natt­ligt mörk­rums­ar­bete. Han är sedan dess en hän­gi­ven foto­graf, som fin­ner sina motiv främst i de öppna land­ska­pen under många vand­ringar i de norska och svenska fjäl­len och vid kus­ten. Lofo­ten och syd­västra USA är några andra områ­den som fasci­ne­rat Jan.

Foto­gra­fe­rar med film

Jan arbe­tar med mel­lan­for­mat 6×6 cm i färg med Fuji Vel­via och i svart­vitt med Kodak T–Max 100. Jan gläds ännu över att ta fram svart­vita kopior i det ana­loga mörk­rum­met. En Epson flat­bädds­skan­ner, V750 Pro, används för att skanna in färg­dian och han före­drar att göra sitt digi­tala arbete i Adobe Pho­tos­hop Lightroom. Jan foto­gra­fe­rar också lite med en digi­tal kom­pakt­ka­mera. Han fin­ner dock inte samma glädje att foto­gra­fera med denna som med mel­lan­for­matska­me­ran. Det blir ett lug­nare sätt att foto­gra­fera med film, som pas­sar Jan mera och söka­ren i mel­lan­for­matska­me­ran ger full kon­troll. Jan strä­var efter att ha allt under kon­troll i expo­ne­rings­ö­gon­blic­ket för und­vi­kande av onö­digt arbete i mörk­rum såväl som i Lightroom. Spe­ci­ellt den digi­tala tek­ni­ken ten­de­rar till att stjäla för myc­ket tid från den vik­tiga foto­gra­fe­ringen. Utan att vara på plats i land­ska­pet blir det inga bilder.

Fler bil­der kan ses på Jans hem­sida www​.jan​von​.se

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Jan von Ste­i­jern »


Björn Carls­son

Fotograf Björn CarlssonBjörn arbe­tar som fri­lans med gra­fisk design, reklam och foto. Han är bosatt i Mast­hug­get i Göte­borg. Född 1947.

Att resa har all­tid varit en pas­sion för Björn. En resa utan kamera är antag­li­gen omöj­lig. Att slappa fjor­ton dagar på en bad­strand kom­mer ald­rig högst på Björns öns­ke­lista. Han har sna­rare haft en läng­tan till de svala och karga plat­serna. Men en dröm­resa kan idag också vara av ett annat slag. Då är ide­a­let att kom­bi­nera natur, musik, arki­tek­tur, design, histo­ria, god mat och goda viner. Som att åka till Por­tu­gal för att lyssna på fado och prova portvi­ner. Ett av Björns favo­rit­mål är Ber­lin med sin arki­tek­tur och histo­ria. Eller Bre­tagne med sina fyrar, tid­vat­ten, fan­tas­tiska kus­ter, ost­ron– och mus­sel­od­lingar, kel­tiska tra­di­tio­ner och musik. Där­med inte sagt att närmil­jön, fram­för allt den bohus­länska skär­går­den, skulle sakna foto­gra­fisk dragningskraft.

Fler av Björns bil­der kan ses på pix­gal­lery www​.pix​gal​lery​.com

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Björn Carls­son »


Ste­fan Lindqvist

Stefan Lindqvist Trollhättan 2010Ste­fan är född och upp­vuxen i Troll­hät­tan och första lju­set såg han en novem­ber­dag 1967. Sedan mit­ten av 80-​​talet har SAAB varit hans arbets­plats och invän­tar vad som blir i fram­ti­den med fabri­ken. Utö­ver arbete, familj och som­mar­stuga är Stefans stora intresse fiske och foto­grafi. Första system­ka­me­ran blev en Konica som ganska snabbt byt­tes ut till en Nikon FM2. Nikon mär­ket har han behål­lit hela tiden men under ett antal år var det Has­sel­blad och Vel­via som gällde. Hös­ten 1992 fick Ste­fan chan­sen att följa med sin bror Sören på en run­d­resa i Kali­for­nien där de besökte bland annat Death Val­ley och Yose­mite, Ste­fan fick även träffa och lära känna John Sex­ton… en resa han ofta tän­ker till­baka på.

Idag använ­der Ste­fan Nikon D3 och är helt digi­tal. Foto­gra­fe­rar mesta­dels natur där land­ska­pet ofta står i fokus. Att foto­gra­fera med blixt har bör­jat bli allt mer intres­sant där hans dot­ter Jonna får vara en fli­tig foto­mo­dell. Bil­derna skri­ver han ut på en Epson 4800. Ste­fan vill fort­sätta att utveckla sin foto­gra­fe­ring, bra bil­der ”ram­lar” inte på en utan det krävs tid, tåla­mod och arbete. Men vik­ti­gast av allt… det är för­bas­kat roligt!

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Ste­fan Lin­dqvist »


Ber­til Björk

Fotograf Bertil BjörkBer­til Björk är pen­sio­när efter ett yrkes­verk­samt liv som lärare strax utan­för Göte­borg, sedan några år fast­bo­ende på Lök­hol­men norr om Strömstad. Han har foto­gra­fe­rat sedan mit­ten av sex­tio­ta­let. Ett genu­int natur­in­tresse gjorde att det var dägg­djur och fåg­lar, som till en bör­jan domi­ne­rade motiv­va­let. Att få bra bil­der visade sig vara både tidskrä­vande och tåla­mods­prö­vande, var­för intres­set allt­mer drogs mot ren land­skaps­fo­to­grafi. Ber­til har under senare år inspi­re­rats i och av främ­mande mil­jöer, men störst är ändå kär­le­ken till den svenska natu­ren, i syn­ner­het det bohus­länska kust­land­ska­pet. Ber­til har utveck­lat en per­son­lig stil, genom vil­ken han åter­ger moti­vet som ett sam­spel mel­lan verk­lig­het och känsla. Han för­sö­ker i sina bil­der för­medla detta sam­spel till betrak­ta­ren. Detta krä­ver en vision, där yttre omstän­dig­he­ter sam­ver­kar med tan­kar, för­nim­melse och upp­le­ve­lese och där tek­ni­ken har en under­ord­nad men ändå bety­del­se­full roll.

Du hit­tar mer av Ber­tils bil­der på hem­si­dan www​.bohus​bild​.se

Bil­der från inlägg

Visa alla inlägg av Ber­til Björk »