Vi bakom hemsidan

Hemsi­dan drivs av Sören och Con­ny med mål att skri­va om foto­gra­fi, foto­re­sor och kur­ser men även annat som fal­ler oss i sma­ken. För­hopp­ning­en är att kun­na ge lite tips och tricks utö­ver intres­sant läs­ning om oli­ka res­mål etc. Tan­ken är fram­för allt att det är roligt att pub­li­ce­ra mate­ri­al, inte bara från oss utan även från and­ra som vill med­ver­ka på vår sida. Vi hop­pas kun­na hål­la sidan levan­de i många år fram­åt och att den kan växa med mer foto­gra­fiskt mate­ri­al som kan vara till nyt­ta inte bara för oss utan även för and­ra. Syn­punk­ter och idéer tages varmt emot för att kun­na utveck­las att bara bli bättre!


Sören Lindqvist

Sören LindqvistFödd och upp­vux­en i Troll­hät­tan sedan 1962. Har foto­gra­fe­rat sedan ton­å­ren men intres­set tog rik­tigt fart under de förs­ta lång­re­sor ut i värl­den. Gick gans­ka snabbt över till mel­lan­for­ma­tet med Has­sel­blad och den “slä­pa­des” i vått och torrt under en näs­tan två års oför­glöm­lig run­d­re­sa i Asi­en. För att utö­ka kun­ska­per­na inom det svart­vi­ta medi­et del­tog Sören i kur­ser i ett par omgång­ar hos John Sex­ton i Kali­for­ni­en som tidi­ga­re varit assis­ten hos Ansel Adams. Det var det när­mas­te man kun­de kom­ma Ansel Adams för att se hans meto­der eftersom han inte var vid livet. Det var ett stort ögon­blick att få besö­ka Ansels mörk­rum och se hans beröm­da kopi­or och nega­tiv som det har skri­vits så myc­ket om. Stor­for­matska­me­ra inköp­tes och Has­sel­blads­ka­me­ran ham­na­de på hyl­lan. Med kun­ska­pen från “mäs­tar­na” star­ta­des kurs­verk­sam­het upp i Troll­hät­tan med svart­vit tek­nik med nam­net The Fine Print En kurs som vara­de i många år och var myc­ket uppskattad.

Mörkrumsskolan

Sören har till­sam­mans med Con­ny Nord gjort de omfat­tan­de artik­lar­na om Mörk­rums­sko­lan i den ledan­de foto­tid­skrif­ten Tid­ning­en Foto. Utö­ver and­ra mind­re artik­lar till tid­skrif­ter varit inblan­dad i 3 böc­ker, gjort egna kalend­rar (motiv från Troll­hät­tan) samt vykort. Ett stort antal före­läs­ning­ar har gjorts runt om i lan­det bland annat i omgång­ar med Foto­gra­fins Vari­a­tio­ner arran­ge­rad av Vår­går­das foto­klubb. Sören foto­gra­fe­rar fort­fa­ran­de i dag del­vis med film men då i 8×10 tums for­mat, Sören är väl­digt för­tjust i meto­di­ken och det tåla­mod som krävs och kom­men­te­rar att det finns ing­et här­li­ga­re än att se ett väl expo­ne­rat 8×10 tums blad. Fil­men skan­nar han med en Creo Supre­me skan­ner och skri­ver ut på Epson skri­va­re. Utö­ver stor­for­mat används även en digi­tal Has­sel­blads­ka­me­ra. Det inne­bär att Sören arbe­tar både i Phocus, Lightroom och Pho­tos­hop. Sören vill inte ham­na i något spe­ci­ellt fack utan motiv­om­rå­den är av stor vari­a­tion men ten­de­rar mer åt arki­tek­tur — kul­tur i des­sa dagar. För­u­tom Foto­gra­fi är även design och typo­gra­fi av stort intresse.

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Sören Lin­dqvist »


Conny Nord

Conny Nord I mit­ten av 80–talet upp­täck­te Con­ny att svart­vit film och pap­per kun­de kon­trol­le­ras och anpas­sas näs­tan utan begräns­ning­ar. God hjälp fick han av Pär Lun­dqvist bok Land­skaps­fo­to­gra­fe­ring och Ansel Adams tre väl­kän­da böc­ker The Came­ra, The Nega­tiv och The Print. Con­ny lär­de sig hur zon–systemet och oli­ka kopi­e­rings­tek­ni­ker kan använ­das och hur vik­tigt visu­a­li­se­ring­en är för att kun­na bedö­ma slut­re­sul­ta­tet innan bil­den expo­ne­ras. En Has­sel­blads­ka­me­ra inköp­tes och efter ett antal år byt­tes den till en stor­for­matska­me­ra för att kun­na anpas­sa fram­kall­ning­en mer exakt till motiv­kon­tras­ten. Nu för tiden är foto­gra­fe­ring digi­ta­li­se­rad. Kva­li­te­ten blir hög­re och för de kre­a­ti­va möj­lig­he­ter­na finns inga begräns­ning­ar mer än de du själv skapar.

Kursverksamhet och Artiklar

Under 90-talet star­ta­de Con­ny, Sören Lin­dqvist och Håkan Stoll works­ho­pen “The Fine Print” som var en avan­ce­rad kurs i svart­vit foto­gra­fe­ring och mörk­rums­ar­be­te där zon–systemet var led­stjär­nan. Då den digi­ta­la bil­den tog över mer och mer star­ta­de de “The Fine Print digi­tal“ där de över­för­de mörk­rums­ar­be­te till bild­be­hand­ling i datorn. Con­ny och Sören har ock­så haft digi­ta­la bild­be­hand­lings­kur­ser i Vågå, Nor­ge under Foto­gra­fi­a­ka­de­mi­ets led­ning. För tid­ning­en Foto har de gjort ett fem­ton­tal artik­lar om mörk­rums­ar­be­te som gavs ut som ett sam­lings­häf­te kal­lat “Mörk­rums­sko­lan”. Con­ny har varit med­för­fat­ta­re till kom­pen­di­et “The Fine Print” som behand­lar den svart­vi­ta pro­ces­sen på dju­pet.
Tid­skrif­ten Came­ra Natu­ra har pub­li­ce­rat fle­ra av Con­nys artik­lar, både i färg och svart­vitt. Det har bli­vit en hel del utställ­ning­ar under årens lopp. “En vec­ka i Maroc­ko” och “Mel­lan öken och Oce­an” har visats på Elmia i Jön­kö­ping, Kul­tur­hu­set i Troll­hät­tan, Skan­di­na­vi­en Pho­to i Göte­borg, Natur­fes­ti­va­len i Vår­går­da och Alingsås Muse­um. Han har ock­så ställt ut svart­vi­ta bil­der på Gal­le­ri Maza­rin i Söder­hamn, Gal­le­ri Fiber och Foto­kom­pa­ni­et i Göteborg.

Med sitt bild­ska­pan­de vill Con­ny för­med­la en käns­la, en upp­le­vel­se… där kame­ran är hans verktyg.

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Con­ny Nord »


Medarbetare

Jan von Steijern

Fotograf Jan von SteijernJan är född 1942, boen­de i Möln­lyc­ke, och har job­bat som besikt­nings­in­gen­jör före­trä­des­vis inom den petro­ke­mis­ka indu­strin. Jans natur­in­tres­se är djupt inro­tat sedan barns­ben och hans foto­in­tres­se bör­ja­de redan som 10–åring, då Jan låna­de köket där­hem­ma för natt­ligt mörk­rums­ar­be­te. Han är sedan dess en hän­gi­ven foto­graf, som fin­ner sina motiv främst i de öpp­na land­ska­pen under många vand­ring­ar i de nors­ka och svens­ka fjäl­len och vid kus­ten. Lofo­ten och syd­väst­ra USA är någ­ra and­ra områ­den som fasci­ne­rat Jan.

Fotograferar med film

Jan arbe­tar med mel­lan­for­mat 6×6 cm i färg med Fuji Vel­via och i svart­vitt med Kodak T–Max 100. Jan gläds ännu över att ta fram svart­vi­ta kopi­or i det ana­lo­ga mörk­rum­met. En Epson flat­bädds­skan­ner, V750 Pro, används för att skan­na in färg­di­an och han före­drar att göra sitt digi­ta­la arbe­te i Ado­be Pho­tos­hop Lightroom. Jan foto­gra­fe­rar ock­så lite med en digi­tal kom­pakt­ka­me­ra. Han fin­ner dock inte sam­ma gläd­je att foto­gra­fe­ra med den­na som med mel­lan­for­matska­me­ran. Det blir ett lug­na­re sätt att foto­gra­fe­ra med film, som pas­sar Jan mera och söka­ren i mel­lan­for­matska­me­ran ger full kon­troll. Jan strä­var efter att ha allt under kon­troll i expo­ne­rings­ö­gon­blic­ket för und­vi­kan­de av onö­digt arbe­te i mörk­rum såväl som i Lightroom. Spe­ci­ellt den digi­ta­la tek­ni­ken ten­de­rar till att stjä­la för myc­ket tid från den vik­ti­ga foto­gra­fe­ring­en. Utan att vara på plats i land­ska­pet blir det inga bilder.

Fler bil­der kan ses på Jans hem­si­da www​.jan​von​.se

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Jan von Ste­i­jern »


Björn Carlsson

Fotograf Björn CarlssonBjörn arbe­tar som fri­lans med gra­fisk design, reklam och foto. Han är bosatt i Mast­hug­get i Göte­borg. Född 1947.

Att resa har all­tid varit en pas­sion för Björn. En resa utan kame­ra är antag­li­gen omöj­lig. Att slap­pa fjor­ton dagar på en bad­strand kom­mer ald­rig högst på Björns öns­ke­lis­ta. Han har sna­ra­re haft en läng­tan till de sva­la och kar­ga plat­ser­na. Men en dröm­re­sa kan idag ock­så vara av ett annat slag. Då är ide­a­let att kom­bi­ne­ra natur, musik, arki­tek­tur, design, histo­ria, god mat och goda viner. Som att åka till Por­tu­gal för att lyss­na på fado och pro­va portvi­ner. Ett av Björns favo­rit­mål är Ber­lin med sin arki­tek­tur och histo­ria. Eller Bre­tag­ne med sina fyrar, tid­vat­ten, fan­tas­tis­ka kus­ter, ost­ron– och mus­sel­od­ling­ar, kel­tis­ka tra­di­tio­ner och musik. Där­med inte sagt att närmil­jön, fram­för allt den bohus­läns­ka skär­går­den, skul­le sak­na foto­gra­fisk dragningskraft.

Fler av Björns bil­der kan ses på pix­gal­le­ry www​.pix​gal​le​ry​.com

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Björn Carls­son »


Stefan Lindqvist

Stefan Lindqvist Trollhättan 2010Ste­fan är född och upp­vux­en i Troll­hät­tan och förs­ta lju­set såg han en novem­ber­dag 1967. Sedan mit­ten av 80-talet har SAAB varit hans arbets­plats och invän­tar vad som blir i fram­ti­den med fabri­ken. Utö­ver arbe­te, familj och som­mar­stu­ga är Stefans sto­ra intres­se fis­ke och foto­gra­fi. Förs­ta system­ka­me­ran blev en Koni­ca som gans­ka snabbt byt­tes ut till en Nikon FM2. Nikon mär­ket har han behål­lit hela tiden men under ett antal år var det Has­sel­blad och Vel­via som gäll­de. Hös­ten 1992 fick Ste­fan chan­sen att föl­ja med sin bror Sören på en run­d­re­sa i Kali­for­ni­en där de besök­te bland annat Death Val­ley och Yose­mite, Ste­fan fick även träf­fa och lära kän­na John Sex­ton… en resa han ofta tän­ker till­ba­ka på.

Idag använ­der Ste­fan Nikon D3 och är helt digi­tal. Foto­gra­fe­rar mesta­dels natur där land­ska­pet ofta står i fokus. Att foto­gra­fe­ra med blixt har bör­jat bli allt mer intres­sant där hans dot­ter Jon­na får vara en fli­tig foto­mo­dell. Bil­der­na skri­ver han ut på en Epson 4800. Ste­fan vill fort­sät­ta att utveck­la sin foto­gra­fe­ring, bra bil­der ”ram­lar” inte på en utan det krävs tid, tåla­mod och arbe­te. Men vik­ti­gast av allt… det är för­bas­kat roligt!

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Ste­fan Lin­dqvist »


Bertil Björk

Fotograf Bertil BjörkBer­til Björk är pen­sio­när efter ett yrkes­verk­samt liv som lära­re strax utan­för Göte­borg, sedan någ­ra år fast­bo­en­de på Lök­hol­men norr om Strömstad. Han har foto­gra­fe­rat sedan mit­ten av sex­tio­ta­let. Ett genu­int natur­in­tres­se gjor­de att det var dägg­djur och fåg­lar, som till en bör­jan domi­ne­ra­de motiv­va­let. Att få bra bil­der visa­de sig vara både tidskrä­van­de och tåla­mods­prö­van­de, var­för intres­set allt­mer drogs mot ren land­skaps­fo­to­gra­fi. Ber­til har under sena­re år inspi­re­rats i och av främ­man­de mil­jö­er, men störst är ändå kär­le­ken till den svens­ka natu­ren, i syn­ner­het det bohus­läns­ka kust­land­ska­pet. Ber­til har utveck­lat en per­son­lig stil, genom vil­ken han åter­ger moti­vet som ett sam­spel mel­lan verk­lig­het och käns­la. Han för­sö­ker i sina bil­der för­med­la det­ta sam­spel till betrak­ta­ren. Det­ta krä­ver en vision, där ytt­re omstän­dig­he­ter sam­ver­kar med tan­kar, för­nim­mel­se och upp­le­ve­le­se och där tek­ni­ken har en under­ord­nad men ändå bety­del­se­full roll.

Du hit­tar mer av Ber­tils bil­der på hem­si­dan www​.bohus​bild​.se

Bilder från inlägg

Visa alla inlägg av Ber­til Björk »