Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fis­ka för­e­ning­en Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ning­en har blan­dad tek­nik från digi­ta­la utskrif­ter till mer tra­di­tio­nel­la sil­ver­ko­pi­or. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­ra­de av foto­gra­fer­na Con­ny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Ken­ny Tell. Utställ­ning­en pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Ver­nis­sage lör­da­gen den 26 maj kloc­kan 12
Varmt Väl­kom­na!

Strandgatan Trollhättan © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Bremenhus i området Snoor © Göran Stoll

© Foto­graf Göran Stoll

Stenform © Håkan Stoll

© Foto­graf Håkan Stoll

Manet i maneter © Kenny Tell

© Foto­graf Ken­ny Tell

Taggat