Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fiska för­e­ningen Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ningen har blan­dad tek­nik från digi­tala utskrif­ter till mer tra­di­tio­nella sil­ver­ko­pior. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­rade av foto­gra­ferna Conny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Kenny Tell. Utställ­ningen pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Ver­nis­sage lör­da­gen den 26 maj kloc­kan 12
Varmt Väl­komna!

Strandgatan Trollhättan © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Bremenhus i området Snoor © Göran Stoll© Foto­graf Göran Stoll

Stenform © Håkan Stoll© Foto­graf Håkan Stoll

Manet i maneter © Kenny Tell© Foto­graf Kenny Tell

Taggat