Kategori-arkiv: Fotografer

Inlägg om berömda och mindre berömda fotografer

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kamera och pen­sel Ett vår­tec­ken borta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nella ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ningen sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Charles Cramer Landskapsfotograf

Av Sören Lindqvist

En av många duk­tiga land­skaps­fo­to­gra­fer i USA är Char­les Cra­mer. Han är erkänt duk­tig i Fine Art Print Making och var bland annat en av de främsta när det gäl­ler dye trans­fer, en myc­ket krä­vande tek­nik som har för­svun­nit idag på grund av mate­ri­al­brist sedan Kodak slu­tade till­verka pro­duk­ten. Char­les Cra­mer har pre­cis som Ansel […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställde ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ningen har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnära och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­ari 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­ställa utställ­ningen har varit inte minst […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Fotografen Jan Grahn 80 år

Av Sören Lindqvist

Tiden går fort och det har nu gått en vecka sedan Jan Grahn fyllde 80 år. Innan födel­se­da­gen annon­se­rade Jan att all upp­vakt­ning undan­be­des, men ett gäng vän­ner hade redan bestämt att upp­vakt­ning skulle ske under alla omstän­dig­he­ter och helst som en över­rask­ning utan för­var­ning. Tack vare sonen Peter lyc­ka­des vi pla­nera in en datum […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­luta favo­ri­ter Henri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mära där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär samma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Henri har mas­sor av beund­rare värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Huntington Witherill

Av Sören Lindqvist

För er som var med på min resa i USA hös­ten 2001 kän­ner väl till denna man. Vi hade en myc­ket trev­lig stund hemma hos Hun­ting­ton. Jag är oer­hört impo­ne­rad av hans kre­a­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet. Att få se hans arbete på nära håll var både inspi­re­rande och läro­rikt. Du kan se mer av hans fotografiska […]

Taggat , , |