Stängt för kommentarer

Huntington Witherill

Av Sören Lindqvist

För er som var med på min resa i USA hös­ten 2001 kän­ner väl till den­na man. Vi hade en myc­ket trev­lig stund hem­ma hos Hun­ting­ton. Jag är oer­hört impo­ne­rad av hans kre­a­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet. Att få se hans arbe­te på nära håll var både inspi­re­ran­de och läro­rikt. Du kan se mer av hans foto­gra­fis­ka verk på www​.hun​ting​tonwit​he​rill​.com Här kom­mer en inter­vju i två delar där han pra­tar om sin foto­gra­fi och sin tek­nik med mera

Taggat , ,