Kategori-arkiv: Utställningar

Utställ­ning­ar inom fotografi

Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­si­en. Utställ­ning­en pre­sen­te­ras i en mil­jö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Sur­te Glas­bruks­mu­se­um. Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ning­en pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dric­ka med smak av Anda­lu­si­en finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver museets […]

Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nä­ra foto­gra­fi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­a­ri till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tis­ka och kre­a­ti­va bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ning­en. Fler­ta­let är tag­na under 2000–talet, de älds­ta på 80–talet.

Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fis­ka för­e­ning­en Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ning­en har blan­dad tek­nik från digi­ta­la utskrif­ter till mer tra­di­tio­nel­la sil­ver­ko­pi­or. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­ra­de av foto­gra­fer­na Con­ny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Ken­ny Tell. Utställ­ning­en pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kame­ra och pen­sel Ett vår­tec­ken bor­ta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nel­la ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ning­en sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul det­ta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många stör­re muse­um bru­kar även visa en gans­ka intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fe­ra om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Vårgårda Naturfotofestival 2010

Av Sören Lindqvist

Med full­bo­ka­de och stres­sa­de sche­man lyc­ka­des vi i sista stund få fram mate­ri­al till vår lil­la mon­ter på årets Natur­fo­to­fes­ti­val i Vår­går­da! Det var en myc­ket trev­ligt till­ställ­ning med många besök och kän­da ansik­ten. Vi vill här tac­ka alla besö­ka­re till vår mon­ter och till de före­drag vi höll på Noaks Gal­le­ri och inte minst […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställ­de ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ning­en har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnä­ra och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­a­ri 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­stäl­la utställ­ning­en har varit inte minst […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Galleri Vox, Halden Norge

Av Sören Lindqvist

Näs­tan två tim­mars res­färd från Troll­hät­tan lig­ger Hal­den och Gal­le­ri Vox som var lör­da­gens utflykts­mål. Vi skul­le näm­li­gen beskå­da “Image Eyes” en foto­gra­fisk utställ­ning av Ber­til Björk och Lar­se­ric Fjell­man, två foto­gra­fer och goda vän­ner som ofta stäl­ler ut till­sam­mans. Utställ­ning­en Image Eyes var öppen bara under en kort peri­od, från 10 till 25 juli.

Taggat , , , |