Kategori-arkiv: Utställningar

Utställningar inom fotografi

Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­sien. Utställ­ningen pre­sen­te­ras i en miljö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Surte Glas­bruks­mu­seum. Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ningen pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dricka med smak av Anda­lu­sien finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver museets […]

Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nära foto­grafi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­ari till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­riska riksmu­seet. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tiska och kre­a­tiva bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ningen. Fler­ta­let är tagna under 2000–talet, de äldsta på 80–talet.

Stängt för kommentarer

Fotoutställning Affärshuset Oden Trollhättan

Av Sören Lindqvist

Fyra foto­gra­fer från Foto­gra­fiska för­e­ningen Studio:an visar sina bil­der på affärs­hu­set Oden i Troll­hät­tan. Utställ­ningen har blan­dad tek­nik från digi­tala utskrif­ter till mer tra­di­tio­nella sil­ver­ko­pior. Den består av drygt 30 bil­der sig­ne­rade av foto­gra­ferna Conny Nord, Göran Stoll, Håkan Stoll och Kenny Tell. Utställ­ningen pågår under hela våren och en bit in på sommaren.

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kamera och pen­sel Ett vår­tec­ken borta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nella ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ningen sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sprengel Museum Hannover

Av Sören Lindqvist

Det ver­kar bli en rik­tig reg­nig jul detta år, befin­ner mig för till­fäl­let i Han­no­ver och då är det en för­träff­lig tid att göra ett besök på en foto­gra­fisk utställ­ning. Många större museum bru­kar även visa en ganska intres­sant arki­tek­tur som är kul att foto­gra­fera om det är möj­ligt. Jag tyc­ker per­son­li­gen inte om hårda […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Vårgårda Naturfotofestival 2010

Av Sören Lindqvist

Med full­bo­kade och stres­sade sche­man lyc­ka­des vi i sista stund få fram mate­rial till vår lilla mon­ter på årets Natur­fo­to­fes­ti­val i Vår­gårda! Det var en myc­ket trev­ligt till­ställ­ning med många besök och kända ansik­ten. Vi vill här tacka alla besö­kare till vår mon­ter och till de före­drag vi höll på Noaks Gal­leri och inte minst […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställde ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ningen har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnära och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­ari 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­ställa utställ­ningen har varit inte minst […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Galleri Vox, Halden Norge

Av Sören Lindqvist

Näs­tan två tim­mars res­färd från Troll­hät­tan lig­ger Hal­den och Gal­leri Vox som var lör­da­gens utflykts­mål. Vi skulle näm­li­gen beskåda “Image Eyes” en foto­gra­fisk utställ­ning av Ber­til Björk och Lar­se­ric Fjell­man, två foto­gra­fer och goda vän­ner som ofta stäl­ler ut till­sam­mans. Utställ­ningen Image Eyes var öppen bara under en kort period, från 10 till 25 juli.

Taggat , , , |