Stängt för kommentarer

Vårgårda Naturfotofestival 2010

Av Sören Lindqvist

Med full­bo­ka­de och stres­sa­de sche­man lyc­ka­des vi i sista stund få fram mate­ri­al till vår lil­la mon­ter på årets Natur­fo­to­fes­ti­val i Vår­går­da! Det var en myc­ket trev­ligt till­ställ­ning med många besök och kän­da ansik­ten. Vi vill här tac­ka alla besö­ka­re till vår mon­ter och till de före­drag vi höll på Noaks Gal­le­ri och inte minst Vår­går­da Foto­klubbs per­so­nal för deras insat­ser och posi­ti­va inställ­ning! Hop­pas ni fick tips och idéer från våra före­drag som kan vara till nyt­ta i er foto­gra­fis­ka verk­sam­het! För er som är intres­se­ra­de av Foto­re­san näst­kom­man­de höst bör anmä­la sig för att vara på säk­ra sidan att kom­ma med. Anmä­lan ham­nar i tur­ord­ning och vi kom­mer skic­ka ut för­hands­be­tal­ning­ar i bör­jan av näs­ta år. Det är max 16 del­ta­ga­re och det är fler intres­se­ra­de än det finns platser. 

Klic­ka på pdf-iko­nen för att lad­da ner mate­ri­al från före­dra­get “Hur skär­per Du!”

[down­lo­ad id=“8” For­mat =“8”]

Taggat