Stängt för kommentarer

Vårgårda Naturfotofestival 2010

Av Sören Lindqvist

Med full­bo­kade och stres­sade sche­man lyc­ka­des vi i sista stund få fram mate­rial till vår lilla mon­ter på årets Natur­fo­to­fes­ti­val i Vår­gårda! Det var en myc­ket trev­ligt till­ställ­ning med många besök och kända ansik­ten. Vi vill här tacka alla besö­kare till vår mon­ter och till de före­drag vi höll på Noaks Gal­leri och inte minst Vår­gårda Foto­klubbs per­so­nal för deras insat­ser och posi­tiva inställ­ning! Hop­pas ni fick tips och idéer från våra före­drag som kan vara till nytta i er foto­gra­fiska verk­sam­het! För er som är intres­se­rade av Foto­re­san näst­kom­mande höst bör anmäla sig för att vara på säkra sidan att komma med. Anmä­lan ham­nar i tur­ord­ning och vi kom­mer skicka ut för­hands­be­tal­ningar i bör­jan av nästa år. Det är max 16 del­ta­gare och det är fler intres­se­rade än det finns platser.

Klicka på pdf-​​ikonen för att ladda ner mate­rial från före­dra­get “Hur skär­per Du!”

Taggat