Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Andalusia — Reflections on the land

Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­si­en. Utställ­ning­en pre­sen­te­ras i en mil­jö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Sur­te Glasbruksmuseum.

Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ning­en pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dric­ka med smak av Anda­lu­si­en finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver muse­ets eget kafé. Övri­ga öppet­ti­der finns att läsa på glas­bruks­mu­se­ets hem­si­da Sur­te Glasbruksmuseum

Hjärt­ligt väl­kom­na till ver­nis­sa­ge­da­gen och ming­la med oss tre fotografer.

Utställning

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­ga­re. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bätt­re upp­kopp­ling. Med tan­ke på den kor­ta tid vi varit här känns det som vi fått en gans­ka bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit foto­gra­fiskt bätt­re och det reg­na­de fak­tiskt dagen innan vi anlän­de vil­ket inte är så van­ligt i det­ta områ­de som är mete­o­ro­lo­gisk klas­sat som Euro­pas enda ökenområde.
Tabernas ökenområde

© Foto­graf Sören Lindqvist
Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Con­ny Nord har gått till final i “Årets bäs­ta foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­ho­me, Pana­so­nic, Kame­ra och Bild. Con­ny täv­lar med boken “Reflek­tio­ner”.

Du mås­te rös­ta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vin­na en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rös­ta gå in på www​.pho​to​ho​me​.se

Omröst­ning­en avslu­tas den 20 november.

Landskap i Toscana Ialien

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat |
Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid nor­ra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­da­de ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­nar­na behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­ta­de väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­van­de ut, svar­ta moln väx­te till i norr. Chan­sa­de och åkte upp till Vänern och myc­ket rik­tigt så reg­na­de det lätt men till­räck­ligt för att ste­nar­na skul­le bli blö­ta. Lite sena­re klar­na­de väd­ret upp och bjöd på en del häf­ti­ga moln­for­ma­tio­ner. Längs sti­gen från par­ke­ring­en i Gad­desan­na finns det ock­så väl­digt vack­ra Ekdung­ar. Vänern bju­der på en hel del som­mar­fag­ra vikar!

Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Cana­ri­i­er­na. Efter häf­ti­ga stri­der var besätt­ning­en tvung­na att reti­re­ra till­ba­ka till far­ty­get. När de kom till­ba­ka till Spa­ni­en och skul­le rap­por­te­ra vad som hänt koka­de de ihop en berät­tel­se om ett väl­digt stor­växt folk som inte kun­de beseg­ras i strid, där­i­från kom­mer Gran i Gran Canaria.

Läs mer »

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Paris

Av Björn Carlsson

När jag besö­ker stor­stä­der bru­kar jag vid dagens slut ofta kon­sta­te­ra att jag vand­rat minst en mil, ibland det dubb­la. Det är ett till­ta­lan­de och lång­samt sätt att “utfors­ka” en stad. Ofta fun­de­rar jag då på hur bygg­na­der kom­mit till och var­för. Här är någ­ra av mina små upp­täck­ter från Paris.

Läs mer »

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kan­de att upp­sö­ka ett land­skap utan­för den “nor­ma­la” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de fles­ta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. För­ra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som såd­de ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Läs mer »

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Månadens bild

Av Conny Nord

Katt med Havrenecke © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nä­ra foto­gra­fi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­a­ri till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tis­ka och kre­a­ti­va bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ning­en. Fler­ta­let är tag­na under 2000–talet, de älds­ta på 80–talet.

Läs mer »