Kategori-arkiv: Skärpningsmetoder

Allt från förskärpning till skärpning för utskrift

Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Skärpa bilder för Skärm och Webb

Av Conny Nord

Bil­der som ska visas på skärm är i stort sett näs­tan en dag­lig pro­cess antingen via epost eller ut på inter­net. Bil­der som ska visas på skärm behö­ver en annan typ av skärp­ning än vad en bild för utskrift eller för tryck behö­ver. Lightroom gör det här med snabb­het och galans, det finns tre varianter […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Slutskärpning i Camera Raw

Av Conny Nord

Camera Raw är inte rik­tigt lika sofisti­ke­rad som Lightroom när det gäl­ler slut­skärp­ning eller som det kal­las på eng­elska “Out­put Shar­pen”. Där­för måste vi först justera upp­lös­ningen så att stor­le­ken på slut­bil­den blir rätt. Und­vik i möj­li­gaste mån att inter­po­lera eller ändra i bil­den efter det att den sista skärp­ningen är gjord. Slut­skärp­ning beräk­nas på […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Arbeta med Skärpa och Oskärpa

Av Conny Nord

Läser man på Wiki­pe­dia om Oskärpa står det bland annat “Syf­tet kan även vara att minska ris­ken att en hän­del­se­rik bak­grund stjäl upp­märk­sam­het från moti­vet.” Jag vill även tillägga att det finns fler möj­lig­he­ter bland annat att skapa ett större djup i bil­den. Har ni tänkt på att om hela bil­den är skarp så tappar […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskärpa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörelse och dyna­mik. För att skapa rörel­se­oskärpa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig också. Det går givetvis […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skärpa utan i många fall mins­kad skärpa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mindre van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att betona det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stärka det bety­del­se­fulla i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord
LF-bild (Low Frequency Edges)

Bättre skärpa vill väl alla få på sina bil­der. Börja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enklare. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­ture Shar­pen innan vi går vidare med Cre­a­tive Shar­pen som är en […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom… III

Av Conny Nord
Bokskog, en HF bild

Börja med Cap­ture shar­pen innan du star­tar redi­ge­ring av bil­den, vi för­kla­rar var­för! När vi gör en expo­ne­ring med kame­ran, sam­lar vi in foto­ner och gör om dem till digi­tala pix­lar, i den pro­ces­sen “tap­par” vi en del av skär­pan. Det spe­lar ingen roll hur stor sen­sor vi än har, kame­ran har ett bestämt rutnät […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har denna metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mindre bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Camera Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­arna föl­jande, Amount har 25 och Radius på 1,0 där Detail lig­ger på 25 […]

Taggat , , , |