Tag-arkiv: Skärpa bilder

Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skärpa utan i många fall mins­kad skärpa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mindre van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att betona det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stärka det bety­del­se­fulla i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord
LF-bild (Low Frequency Edges)

Bättre skärpa vill väl alla få på sina bil­der. Börja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enklare. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­ture Shar­pen innan vi går vidare med Cre­a­tive Shar­pen som är en […]

Också taggat |