Tag-arkiv: Skärpa bilder

Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att räd­da eller för­bätt­ra bil­der som inte är till­räck­ligt skar­pa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Den­na bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskär­pa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­da­re 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skär­pa utan i många fall mins­kad skär­pa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mind­re van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att beto­na det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stär­ka det bety­del­se­ful­la i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord

Bätt­re skär­pa vill väl alla få på sina bil­der. Bör­ja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enkla­re. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­tu­re Shar­pen innan vi går vida­re med Cre­a­ti­ve Shar­pen som är en […]

Också taggat |