Tag-arkiv: Photoshop

Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist
Storleken på bildskärmsytan

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­en­de på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskär­pa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörel­se och dyna­mik. För att ska­pa rörel­se­oskär­pa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig ock­så. Det går givetvis […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skär­pa utan i många fall mins­kad skär­pa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mind­re van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att beto­na det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stär­ka det bety­del­se­ful­la i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de fles­ta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kis­ka “phos” och “grap­hé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­ta­la värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och […]

Också taggat , , , , |