Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­ga­re. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bätt­re upp­kopp­ling. Med tan­ke på den kor­ta tid vi varit här känns det som vi fått en gans­ka bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit foto­gra­fiskt bätt­re och det reg­na­de fak­tiskt dagen innan vi anlän­de vil­ket inte är så van­ligt i det­ta områ­de som är mete­o­ro­lo­gisk klas­sat som Euro­pas enda ökenområde.
Tabernas ökenområde

© Foto­graf Sören Lindqvist

Tabernas ökenområde

Efter en del rund­kör­ning­ar på vägar hit­ta­de vi till slut en intres­sant men myc­ket knagg­lig väg som gick utef­ter en uttor­kad flod­bädd. Det var lite osä­kert om vi skul­le ta oss fram och fram­förallt inte få stopp då den­na väg inte fanns utsatt på kar­tan. Vi och bilen kla­ra­de oss hel­skin­na­de ur den­na stra­pat­sen, fyr­hjuls­drift med hög mark­fri­gång är att rekom­men­de­ra. Utef­ter flod­bäd­den finns många över­giv­na för­fall­na hus där vi pas­sa­de på att göra någ­ra stopp. I mor­gon kom­mer vi att tit­ta på fler bygg­na­der men den­na gång är det hus som byggs inne i ber­gen där egent­li­gen bara ena hus­fa­sa­den syns, res­te­ran­de del av husen göms i ber­get. Den­na bygg­nads­konst tror vi är för att hål­la vär­men bor­ta under de heta sommarperioderna.
Kvällsljus i ökenområdet

© Foto­graf Sören Lindqvist

Ödetorp i ökenområdet

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat ,