Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­gare. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bättre upp­kopp­ling. Med tanke på den korta tid vi varit här känns det som vi fått en ganska bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit foto­gra­fiskt bättre och det reg­nade fak­tiskt dagen innan vi anlände vil­ket inte är så van­ligt i detta område som är mete­o­ro­lo­gisk klas­sat som Euro­pas enda öken­om­råde.
Tabernas ökenområde© Foto­graf Sören Lindqvist

Taber­nas ökenområde

Efter en del rund­kör­ningar på vägar hit­tade vi till slut en intres­sant men myc­ket knagg­lig väg som gick utef­ter en uttor­kad flod­bädd. Det var lite osä­kert om vi skulle ta oss fram och fram­förallt inte få stopp då denna väg inte fanns utsatt på kar­tan. Vi och bilen kla­rade oss hel­skin­nade ur denna stra­pat­sen, fyr­hjuls­drift med hög mark­fri­gång är att rekom­men­dera. Utef­ter flod­bäd­den finns många över­givna för­fallna hus där vi pas­sade på att göra några stopp. I mor­gon kom­mer vi att titta på fler bygg­na­der men denna gång är det hus som byggs inne i ber­gen där egent­li­gen bara ena hus­fa­sa­den syns, res­te­rande del av husen göms i ber­get. Denna bygg­nads­konst tror vi är för att hålla vär­men borta under de heta som­mar­pe­ri­o­derna.
Kvällsljus i ökenområdet© Foto­graf Sören Lindqvist

Ödetorp i ökenområdet© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat ,