Kategori-arkiv: Sverige

Resor i Sverige

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid nor­ra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­da­de ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­nar­na behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­ta­de väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­van­de ut, svar­ta moln väx­te till i norr. Chan­sa­de och åkte upp […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kan­de att upp­sö­ka ett land­skap utan­för den “nor­ma­la” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de fles­ta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. För­ra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som såd­de ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot ‑10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­ba­ka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­a­ri. En vin­ter som den­na hör till ovan­lig­he­ter­na här uppe i det nord­väst­li­ga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidi­ga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För någ­ra dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­ta­de med dun­der och brak. Mol­nen tor­na­de upp sig på efter­mid­da­gen och fram­åt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släpp­te fram det var­ma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desan­na vid Vänern med kame­ra och hop­pa­des på […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ramsvikslandet Bohuslän

Av Stefan Lindqvist

April­kväl­len nal­kas och vin­den bör­jar att läg­ga sig, lju­det av havets vågor som rul­lar in över dom nu allt mera röd­fär­ga­de bergs­klip­por­na blir som musik blan­dat med fisk­må­sar­nas skrän och skratt. Lite läng­re bort i viken står en flug­fis­ka­re med sitt flug­spö och för­sö­ker att lura upp någon skygg havs­ö­ring (även kal­lad Havets Sil­ver). Jag […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lyc­ke lig­ger Gun­ne­bo slott. För drygt en vec­ka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ning­ar var det svårt att inte foto­gra­fe­ra. Jag använ­de cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­ne­bo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­vil­la av köp­man­nen Johan Hall den äldre. […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Vinter på Stora Amundön

Av Jan von Steijern

När jag ett par dagar senas­te vec­kan åkt ut till Sto­ra Amun­dön söder om Göte­borg frap­pe­ras jag av den för­vand­ling plat­sen genom­går under vin­tern. Sto­ra Amun­dön är en myc­ket omtyckt bad­plats, dit kara­va­ner av bilar ring­lar sig som­mar­tid. Så här års är det på sin höjd 10 bilar på par­ke­ring­en. Det är en lisa för […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

En fotoresa till Abisko

Av Jan von Steijern

Abi­sko i Lapp­land är en plats, som en gam­mal fjäll­räv, som jag, gär­na åter­vän­der till. Förr var det oftast en start­plats eller slut­punkt på vand­ring mel­lan stu­gor eller med tält längs Kungs­le­den och omar­ke­ra­de leder väs­ter och öster där­om. Sena­re delen av augusti var ofta en fin vand­rings­tid utan mygg och med klar frisk luft. […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Kåseberga, Ale Stenar

Av Conny Nord

Under som­ma­ren 2009 besök­tes natur­skö­na Öster­len i syd­väst­ra Skå­ne. En tidig mor­gon när dim­man låg tät drog resan ner till Kåse­ber­ga och Ale Ste­nar. Jag var helt ensam för­u­tom en mor­gon­pigg vand­ra­re med hund som pas­se­ra­de och för­svann lika snabbt in i dim­man. Efter en stund lät­ta­de dim­man så att solen kun­de bry­ta ige­nom och […]

Taggat , , , , , |