Författare: Conny Nord

Conny NordI mitten av 80–talet upptäckte Conny att svartvit film och papper kunde kontrolleras och anpassas nästan utan begränsningar. God hjälp fick han av Pär Lundqvist bok Landskapsfotografering och Ansel Adams tre välkända böcker The Camera, The Negativ och The Print. Conny lärde sig hur zon–systemet och olika kopieringstekniker kan användas och hur viktigt visualiseringen är för att kunna bedöma slutresultatet innan bilden exponeras. En Hasselbladskamera inköptes och efter ett antal år byttes den till en storformatskamera för att kunna anpassa framkallningen mer exakt till motivkontrasten. Nu för tiden är fotografering digitaliserad. Kvaliteten blir högre och för de kreativa möjligheterna finns inga begränsningar mer än de du själv skapar.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid nor­ra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­da­de ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­nar­na behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­ta­de väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­van­de ut, svar­ta moln väx­te till i norr. Chan­sa­de och åkte upp […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Canariierna. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Månadens bild

Av Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­to­na en bild inne­bär att skugg­par­ti­er får en färg­ton och lju­sa par­ti­er en annan färg­ton. På den ana­lo­ga sidan behö­ver man använ­da oli­ka kemis­ka tona­re för att åstad­kom­ma sam­ma sak men med mer begrän­sa­de möj­lig­he­ter. Svart­vi­ta bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att räd­da eller för­bätt­ra bil­der som inte är till­räck­ligt skar­pa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Den­na bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskär­pa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­da­re 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­te­ra impor­te­ra­de bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att bör­ja med en förs­ta grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­te­ra bra bil­der från mind­re bra och ploc­ka dåli­ga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­te­ra de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­ga­re inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­ran­de under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hål­la en bra struk­tur och dels för att det […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många oli­ka sätt — vari­an­ter att arbe­ta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­man­de artik­lar är ett arbets­flö­de som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att bör­ja med att orga­ni­se­ra fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För någ­ra dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­ta­de med dun­der och brak. Mol­nen tor­na­de upp sig på efter­mid­da­gen och fram­åt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släpp­te fram det var­ma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desan­na vid Vänern med kame­ra och hop­pa­des på […]

Taggat , , |