Författare: Conny Nord

Conny NordI mitten av 80–talet upptäckte Conny att svartvit film och papper kunde kontrolleras och anpassas nästan utan begränsningar. God hjälp fick han av Pär Lundqvist bok Landskapsfotografering och Ansel Adams tre välkända böcker The Camera, The Negativ och The Print. Conny lärde sig hur zon–systemet och olika kopieringstekniker kan användas och hur viktigt visualiseringen är för att kunna bedöma slutresultatet innan bilden exponeras. En Hasselbladskamera inköptes och efter ett antal år byttes den till en storformatskamera för att kunna anpassa framkallningen mer exakt till motivkontrasten. Nu för tiden är fotografering digitaliserad. Kvaliteten blir högre och för de kreativa möjligheterna finns inga begränsningar mer än de du själv skapar.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid norra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­dade ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­narna behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­tade väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­vande ut, svarta moln växte till i norr. Chan­sade och åkte upp […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öarna på 700-​​​​talet. I slu­tet av 1400-​​​​talet land­steg besätt­ningen från ett far­tyg från Nor­mandi, spons­rad av det Spanska hovet, på södra delen av ön. Man gick upp i dal­gången norr om Argu­i­ne­guin och stötte på den inhemska befolk­ningen Canariierna. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Månadens bild

Av Conny Nord
Taggat |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­tona en bild inne­bär att skugg­par­tier får en färg­ton och ljusa par­tier en annan färg­ton. På den ana­loga sidan behö­ver man använda olika kemiska tonare för att åstad­komma samma sak men med mer begrän­sade möj­lig­he­ter. Svart­vita bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­tera impor­te­rade bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att börja med en första grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­tera bra bil­der från mindre bra och plocka dåliga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­tera de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­gare inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­rande under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hålla en bra struk­tur och dels för att det […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många olika sätt — vari­an­ter att arbeta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­mande artik­lar är ett arbets­flöde som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att börja med att orga­ni­sera fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Åskoväder vid Vänern

Av Conny Nord

För några dagar sedan var det väl­digt varmt och skönt väder där det slu­tade med dun­der och brak. Mol­nen tor­nade upp sig på efter­mid­da­gen och framåt kväl­len vad det kol­svart i öster mot en klar­blå him­mel i väs­ter som släppte fram det varma sol­lju­set. Jag åkte till Gad­desanna vid Vänern med kamera och hop­pa­des på […]

Taggat , , |