Tag-arkiv: Import

Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­te­ra de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­ga­re inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­ran­de under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hål­la en bra struk­tur och dels för att det […]

Också taggat |