Kategori-arkiv: USA

Resor i USA

Stängt för kommentarer

Bixby Bridge on Highway One California

Av Sören Lindqvist

Den­na fan­tas­tis­ka bro som är 218 meter lång och 85 meter hög pas­se­rar man på “Cali­for­nia Hig­h­way One” en sling­ran­de väg som föl­jer kus­ten från San Fran­ci­sco ner till Los Ang­e­les. En väg som abso­lut rekom­men­de­ras om ni fär­das i den­na del av värl­den. Bron lig­ger cir­ka 190 kilo­me­ter söder om San Fran­ci­sco eller knappt 21 kilo­me­ter söder om […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

En upplevelserik Fotoresa

Av Jan von Steijern

En resa man ald­rig glöm­mer var i okt.—nov. 2001 då jag del­tog i Sören Lindqvist´s välar­ran­ge­ra­de resa till USA. Var­för skri­va om den nu, så här snart 10 år sena­re? Jo där­för att jag ald­rig gjort och tro­li­gen ald­rig kom­mer att göra en mer upp­le­vel­se­rik foto­re­sa. Så här långt efter åter­kom­mer mina tan­kar ofta med […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Villa Vizcaya Museum and Garden, Miami

Av Sören Lindqvist

Inte långt från Mia­mi Beach finns Vil­la Vizcaya ett stor­gods som sträc­ker sig 200 000 kvadrat­me­ter inne­hål­lan­des 40 000 kvadrat­me­ter bota­nisk träd­gård. Huvud­bygg­na­den bygg­des mel­lan 1914 och 1916 och ägdes av indu­stri­man­nen James Dee­ring. Dee­ring använ­de egen­do­men som vin­ter­bo­stad till sin död 1925. Vizcaya lig­ger i Biscay­ne Bay, Miami–Dade County och egen­do­men är öppen för […]

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Lifeguards Stands, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Efter att fla­ne­rat fram och till­ba­ka på Mia­mi Beach strand ett antal gång­er har man lagt mär­ke till att var­je Life­gu­ard stands är per­son­lig i sin utsmyck­ning, form och färg, det gjor­de mig väl­digt nyfi­ken på var­för och liten under­sök­ning star­ta­des upp om var­för och histo­ri­en bakom.

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Sunset, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

Ännu en här­lig kväll vid stran­den. Kylan besö­ker Mia­mi där nu tem­pe­ra­tu­ren befin­ner sig på topp runt 18 gra­der, dock är solen varm och skön, jeans och långär­mad trö­ja gäller…

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

New Years Eve, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lin­dqvist God fort­sätt­ning och hop­pas 2010 blir ett fan­tas­tiskt år…

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Came­ra Is The One Tha­t’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Mia­mi Beach bestäm­de jag mig att använ­da strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ing­en vind. © Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­ti­ne är den älds­ta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med and­ra ord inte stor med ame­ri­kans­ka mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­ti­da sta­den Hip­po Regi­us i Numi­di­en vid Medelhavet. 

Taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senas­te två dagar­na med att pro­me­ne­ra utef­ter stran­den, totalt när­ma­re sju tim­mar fram och till­ba­ka. Benen är idag möra med ver­kan­de föt­ter, det är inte lätt att tras­ka i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Taggat , , , , , |