Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senas­te två dagar­na med att pro­me­ne­ra utef­ter stran­den, totalt när­ma­re sju tim­mar fram och till­ba­ka. Benen är idag möra med ver­kan­de föt­ter, det är inte lätt att tras­ka i tid­vis lös sand där man sjun­ker ner till ank­lar­na vid var­je steg. Jag tar det som trä­nings­pass, som tur är him­meln täckt av moln som gör det behag­li­ga­re. En kall­front har tagit sig ner så tem­pe­ra­tu­ren har drop­pat gans­ka mar­kant till runt 20 gra­der, det var fak­tiskt rik­tigt kyligt på kväl­lar­na man var tvung­en använ­da långär­mat för att inte fry­sa. De säger här att om det drar ner sto­ra kall­fron­ter över New York så drab­bas även Flo­ri­da delvis.

© Foto­graf Sören Lindqvist

Art Basel

För er som är nyfik­na på vad som finns i Mia­mi kan klic­ka in på sidan Mia­mi And Beaches. Vad som är myc­ket intres­sant är den inter­na­tio­nel­la sho­wen Art Basel (sys­ter till Art Basel Schweiz) klas­sad som en av de vik­ti­gas­te Art Show’s i Ame­ri­ka. Tyvär mis­sa­de jag den med en dryg vec­ka, men den åter­kom­mer var­je år vid sam­ma tid­punkt i bör­jan av Decem­ber. Den varar i fyra dagar och 200 styc­ken av de ledan­de gal­le­ri­er­na har utställ­ning­ar med mer än 1500 konstnärer.

Lincoln Road

Fla­ne­ra­de i dagar­na runt på den beröm­da Lin­coln Road som lig­ger i South Beach, en gåga­ta fylld med fashion­bu­ti­ker, restau­rang­er, barer och gal­le­ri­er varav jag hit­ta­de föl­jan­de foto­graf Peter Lik, här var det sto­ra prin­tar på superglos­sy pap­per bak­mon­te­ra­de bland annat på plex­iglas. Det går rik­tigt bra för honom där han har gal­le­ri­er i fler storstäder.

Hyrbil

Julen är här och då pas­sar jag på med en rund­tur upp till Saint Augus­ti­ne en stad som grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är Ame­ri­kas älds­ta stad, det var span­jo­rer­na som upp­täck­te Flo­ri­da i bör­jan av 1500 talet. Jag har bokat bil från det­ta bolag som gett mig rik­tigt bra pri­ser jäm­fört med att kon­tak­ta uthyr­nings­fir­mor­na direkt Ren­tal Car Group det är hal­va pri­set fak­tiskt mot de jag hit­tat på respek­ti­ve uthyr­nings­fir­ma. Skill­na­den blir stor när du väl­jer var du kom­mer i från, väl­jer man USA är pri­set bra myc­ket hög­re. Vid bok­ning­en vill de ha infor­ma­tion om flyg­bo­lag och flight num­mer, sök­te upp ett flyg­bo­lag och flight num­mer på inter­net som anlän­der Mia­mi den dagen jag ska hyra bilen eftersom jag redan är på plats… vi får se hur det går ;)

Öns­kar er alla en rik­tigt God Jul och Gott Nytt År

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , , ,