Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senaste två dagarna med att pro­me­nera utef­ter stran­den, totalt när­mare sju tim­mar fram och till­baka. Benen är idag möra med ver­kande föt­ter, det är inte lätt att traska i tid­vis lös sand där man sjun­ker ner till ank­larna vid varje steg. Jag tar det som trä­nings­pass, som tur är him­meln täckt av moln som gör det behag­li­gare. En kall­front har tagit sig ner så tem­pe­ra­tu­ren har drop­pat ganska mar­kant till runt 20 gra­der, det var fak­tiskt rik­tigt kyligt på kväl­larna man var tvungen använda långär­mat för att inte frysa. De säger här att om det drar ner stora kall­fron­ter över New York så drab­bas även Flo­rida delvis.

© Foto­graf Sören Lindqvist

Art Basel

För er som är nyfikna på vad som finns i Miami kan klicka in på sidan Miami And Beaches. Vad som är myc­ket intres­sant är den inter­na­tio­nella sho­wen Art Basel (sys­ter till Art Basel Schweiz) klas­sad som en av de vik­ti­gaste Art Show’s i Ame­rika. Tyvär mis­sade jag den med en dryg vecka, men den åter­kom­mer varje år vid samma tid­punkt i bör­jan av Decem­ber. Den varar i fyra dagar och 200 styc­ken av de ledande gal­le­ri­erna har utställ­ningar med mer än 1500 konstnärer.

Lin­coln Road

Fla­ne­rade i dagarna runt på den berömda Lin­coln Road som lig­ger i South Beach, en gågata fylld med fashion­bu­ti­ker, restau­ranger, barer och gal­le­rier varav jag hit­tade föl­jande foto­graf Peter Lik, här var det stora prin­tar på superglossy pap­per bak­mon­te­rade bland annat på plex­iglas. Det går rik­tigt bra för honom där han har gal­le­rier i fler storstäder.

Hyr­bil

Julen är här och då pas­sar jag på med en rund­tur upp till Saint Augus­tine en stad som grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är Ame­ri­kas äldsta stad, det var span­jo­rerna som upp­täckte Flo­rida i bör­jan av 1500 talet. Jag har bokat bil från detta bolag som gett mig rik­tigt bra pri­ser jäm­fört med att kon­takta uthyr­nings­fir­morna direkt Ren­tal Car Group det är halva pri­set fak­tiskt mot de jag hit­tat på respek­tive uthyr­nings­firma. Skill­na­den blir stor när du väl­jer var du kom­mer i från, väl­jer man USA är pri­set bra myc­ket högre. Vid bok­ningen vill de ha infor­ma­tion om flyg­bo­lag och flight num­mer, sökte upp ett flyg­bo­lag och flight num­mer på inter­net som anlän­der Miami den dagen jag ska hyra bilen eftersom jag redan är på plats… vi får se hur det går ;)

Öns­kar er alla en rik­tigt God Jul och Gott Nytt År

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , , ,