Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­tine är den äldsta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med andra ord inte stor med ame­ri­kanska mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­tida sta­den Hippo Regius i Numi­dien vid Medelhavet.

     

Bra tra­fik­kul­tur

Kli­ma­tet är kyli­gare än Miami där som­rarna för­mod­li­gen är myc­ket mer behag­li­gare än Miami. Man får räkna med runt fem tim­mars bil­färd från Miami till Saint Augus­tine på fina motor­vä­gar. En GPS är att rekom­men­dera med alla spa­get­ti­vä­gar som man måste ige­nom för att komma ut och in till Miami, för övrigt är det rela­tivt enkelt att resa. Skylt­ningen är inte som man för­vän­tar sig hemma utan de flesta väg­skyl­tar står pre­cis vid kors­ningar där man ska svänga av, det är inte ovan­ligt att man pas­se­rar och får vända för att man mis­sat kors­ningen. För övrigt är tra­fik­kul­tu­ren här myc­ket bättre än i Sve­dala och som gång­are kan det bli job­bigt spe­ci­ellt som turist där man inte all­tid vet vil­ket håll man ska. Ett tips är att inte stanna vid en kors­ning utan en bit ifrån innan man bestäm­mer sig vil­ket håll man ska gå. Bilis­ter stan­nar mer än ofta när man när­mar sig en över­gång och man blir näs­tan “tvingad” att gå över för att inte stoppa tra­fi­ken helt.

West­cott House

Väd­ret var inte på min sida denna gång utan rejäla regnsku­rar stop­pade många tänkta akti­vi­te­ter. Gamla stads­de­len är inte större än att man gör den lätt på några tim­mar, den är mysig med ett lugnt tempo och påmin­ner lite om att fla­nera runt på Ska­gens små­ga­tor i Dan­mark. Ett par tim­mar tidig mor­gon blev det med kame­ran i alla fall. Bosta­den var West­cott House bed and bre­ak­fast med vän­ligt bemö­tande, här­lig atmo­sfär och suve­rän ser­vice pla­ce­rad par minu­ters gång­färd från cent­rum. Fru­kosten var med fan­tas­tiskt god “ägg­benedikt” utö­ver den stora lista av alter­na­tiv man kunde önska sig som man beställde dagen innan. För­u­tom fru­kosten ingick även ost­bricka med vin. öl och whis­key som ser­ve­ra­des i mat­sa­len mel­lan 17.3018.30 där­ef­ter vid 20.00 var det kakor, tårta och kaffe. Det här ser­ve­ra­des varje dag till min över­rask­ning, något som jag ald­rig varit med om tidi­gare. Om Saint Augus­tine är på er besökslista på kom­mande resor bör ni abso­lut ta en titt på West­cott House. Kyr­kan på bil­derna är “Memo­rial Pres­by­te­rian Church”.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,