Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­ti­ne är den älds­ta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med and­ra ord inte stor med ame­ri­kans­ka mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­ti­da sta­den Hip­po Regi­us i Numi­di­en vid Medelhavet.

     

Bra trafikkultur

Kli­ma­tet är kyli­ga­re än Mia­mi där som­rar­na för­mod­li­gen är myc­ket mer behag­li­ga­re än Mia­mi. Man får räk­na med runt fem tim­mars bil­färd från Mia­mi till Saint Augus­ti­ne på fina motor­vä­gar. En GPS är att rekom­men­de­ra med alla spa­get­ti­vä­gar som man mås­te ige­nom för att kom­ma ut och in till Mia­mi, för övrigt är det rela­tivt enkelt att resa. Skylt­ning­en är inte som man för­vän­tar sig hem­ma utan de fles­ta väg­skyl­tar står pre­cis vid kors­ning­ar där man ska svänga av, det är inte ovan­ligt att man pas­se­rar och får vän­da för att man mis­sat kors­ning­en. För övrigt är tra­fik­kul­tu­ren här myc­ket bätt­re än i Sve­da­la och som gång­a­re kan det bli job­bigt spe­ci­ellt som turist där man inte all­tid vet vil­ket håll man ska. Ett tips är att inte stan­na vid en kors­ning utan en bit ifrån innan man bestäm­mer sig vil­ket håll man ska gå. Bilis­ter stan­nar mer än ofta när man när­mar sig en över­gång och man blir näs­tan “tving­ad” att gå över för att inte stop­pa tra­fi­ken helt.

Westcott House

Väd­ret var inte på min sida den­na gång utan rejä­la regnsku­rar stop­pa­de många tänk­ta akti­vi­te­ter. Gam­la stads­de­len är inte stör­re än att man gör den lätt på någ­ra tim­mar, den är mysig med ett lugnt tem­po och påmin­ner lite om att fla­ne­ra runt på Ska­gens små­ga­tor i Dan­mark. Ett par tim­mar tidig mor­gon blev det med kame­ran i alla fall. Bosta­den var West­cott House bed and bre­ak­fast med vän­ligt bemö­tan­de, här­lig atmo­sfär och suve­rän ser­vice pla­ce­rad par minu­ters gång­färd från cent­rum. Fru­kosten var med fan­tas­tiskt god “ägg­benedikt” utö­ver den sto­ra lis­ta av alter­na­tiv man kun­de öns­ka sig som man beställ­de dagen innan. För­u­tom fru­kosten ingick även ost­bric­ka med vin. öl och whis­key som ser­ve­ra­des i mat­sa­len mel­lan 17.3018.30 där­ef­ter vid 20.00 var det kakor, tår­ta och kaf­fe. Det här ser­ve­ra­des var­je dag till min över­rask­ning, något som jag ald­rig varit med om tidi­ga­re. Om Saint Augus­ti­ne är på er besökslis­ta på kom­man­de resor bör ni abso­lut ta en titt på West­cott House. Kyr­kan på bil­der­na är “Memo­ri­al Pres­by­te­ri­an Church”.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,