Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Came­ra Is The One Tha­t’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Mia­mi Beach bestäm­de jag mig att använ­da strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ing­en vind.

© Foto­graf Sören Lindqvist

iPho­ne var den kame­ran jag hade med mig, som man så många gång­er mis­sat att tän­ka på när ett intres­sant motiv visat sig. Tyvär har jag den tidi­ga­re ver­sio­nen med 2mp där den nya är bra myc­ket bätt­re på 3,2mp plus ett rik­tigt auto­fo­kus objek­tiv, läs mer här….

iPhone apps

Jag invän­tar med spän­ning den nya som kom­mer lan­se­ras som­ma­ren 2010 med ryk­ten om 5mp då kla­rar man sig rik­tigt bra. Nu är det lite svårt att bear­be­ta bil­der­na, de “spric­ker” och ske­nar iväg med fär­ger­na näs­tan direkt när man bör­jar dra i kur­vor mm så man får vara för­sik­tig. Det finns en rik­tigt bra app som heter “Auto­Stit­ch” som fix­ar dina pano­ra­ma­bil­der med galans som du kan se här. En annan kul app är “TiltS­hift­Gen” där du kan läg­ga foku­sen näs­tan hur du vill. Man ser resul­ta­ten direkt och kan e–posta mm omgå­en­de efter att tagit bil­den, hur kul som helst. En annan känd foto­graf är Dan Burk­hol­der som till och med har iPho­ne works­hops. Du kan se mer utav hans iPho­ne­bil­der här…

Det blev många stopp utef­ter stran­den med iPho­ne i högs­ta hugg där jag sedan har kon­ver­te­rat till svart­vitt och tonat dem i Photoshop.

Tiden rusar iväg och det bör­jar kän­nas att man snart ska hem till vintern.

Öns­kar en god fort­sätt­ning på det nya året!!!

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,