Tag-arkiv: Fotografi

Stängt för kommentarer

Fotografera på Allmän plats

Av Sören Lindqvist

Det här är ett intres­sant ämne som alla bör känna till… att foto­gra­fera på all­män plats kan ingen stoppa dig för även om du har kame­ran rik­tad mot en pri­vat bygg­nad! Stå på dig om du råkar ut för säker­hets­vak­ter som påstår något annat eller hotar med att ringa polis. Sedan ter­ro­rist­at­tac­ker har kom­mit på […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Nygårds Park, Västra Tunhem

Av Sören Lindqvist

Jag är säkert inte ensam om att invänta tiden när vit­sip­porna blom­mar och bok­trä­dens lövsprick­ning är i full gång. Det är som en god vän till mig berät­tade “Våren är som bomull för sjä­len efter en lång mörk vin­ter”. Lju­set är så vik­tigt för alla och man rik­tigt kän­ner hur ener­gin kom­mer till­baka. Lju­set är […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­luta favo­ri­ter Henri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mära där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär samma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Henri har mas­sor av beund­rare värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de flesta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kiska “phos” och “graphé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­tala värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Huntington Witherill

Av Sören Lindqvist

För er som var med på min resa i USA hös­ten 2001 kän­ner väl till denna man. Vi hade en myc­ket trev­lig stund hemma hos Hun­ting­ton. Jag är oer­hört impo­ne­rad av hans kre­a­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet. Att få se hans arbete på nära håll var både inspi­re­rande och läro­rikt. Du kan se mer av hans fotografiska […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Camera Is The One That’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Miami Beach bestämde jag mig att använda strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ingen vind.

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­narna klär sig i täck­jacka, mössa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­lien. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­värme för säsongen med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­maste dagarna. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kongen med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, inget jag direkt öns­kade. Som tur var hölls vägarna rena för det snö­ade och reg­nade till och från under hela vec­kan. Kän­des som hemma med varan­nan dags väder. Del­ta­garna för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med olika bak­grund, allt från börs­hand­lare, dok­to­rer, skep­pare på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de […]

Också taggat , , , |