Tag-arkiv: Fotografi

Stängt för kommentarer

Fotografera på Allmän plats

Av Sören Lindqvist

Det här är ett intres­sant ämne som alla bör kän­na till… att foto­gra­fe­ra på all­män plats kan ing­en stop­pa dig för även om du har kame­ran rik­tad mot en pri­vat bygg­nad! Stå på dig om du råkar ut för säker­hets­vak­ter som påstår något annat eller hotar med att ringa polis. Sedan ter­ro­rist­at­tac­ker har kom­mit på […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Nygårds Park, Västra Tunhem

Av Sören Lindqvist

Jag är säkert inte ensam om att invän­ta tiden när vit­sip­por­na blom­mar och bok­trä­dens lövsprick­ning är i full gång. Det är som en god vän till mig berät­ta­de “Våren är som bomull för sjä­len efter en lång mörk vin­ter”. Lju­set är så vik­tigt för alla och man rik­tigt kän­ner hur ener­gin kom­mer till­ba­ka. Lju­set är […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­lu­ta favo­ri­ter Hen­ri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mä­ra där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär sam­ma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Hen­ri har mas­sor av beund­ra­re värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de fles­ta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kis­ka “phos” och “grap­hé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­ta­la värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och […]

Också taggat , , , , |
Stängt för kommentarer

Huntington Witherill

Av Sören Lindqvist

För er som var med på min resa i USA hös­ten 2001 kän­ner väl till den­na man. Vi hade en myc­ket trev­lig stund hem­ma hos Hun­ting­ton. Jag är oer­hört impo­ne­rad av hans kre­a­ti­vi­tet och pro­duk­ti­vi­tet. Att få se hans arbe­te på nära håll var både inspi­re­ran­de och läro­rikt. Du kan se mer av hans fotografiska […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

iPhone Images, Miami Beach, Florida

Av Sören Lindqvist

The Best Came­ra Is The One Tha­t’s With You”, visst är det! På en av mina pro­me­na­der runt Mia­mi Beach bestäm­de jag mig att använ­da strand­vä­gen hem. Kloc­kan var strax efter 15 när jag kom ut på stran­den insåg då vil­ket fan­tas­tiskt ljus det var med dra­ma­tisk him­mel och näs­tan ing­en vind. © Foto­graf Sören Lindqvist

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Sicilien, Italien

Av Conny Nord

Sista vec­kan har tuf­fat till sig, kal­luft från nord­väst har tagits sig ner och kylan spri­der sig. Nu är tem­pe­ra­tu­ren inte mer än 16 gra­der på dagen. Sici­li­a­nar­na klär sig i täck­jac­ka, mös­sa och hals­duk, det är vin­ter på Sici­li­en. Etna är nu snö­be­klädd, som tur var kom vi upp på top­pen drygt en vecka […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­vär­me för säsong­en med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­mas­te dagar­na. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kong­en med vy över Atlan­ten och de kanaler […]

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, ing­et jag direkt öns­ka­de. Som tur var hölls vägar­na rena för det snö­a­de och reg­na­de till och från under hela vec­kan. Kän­des som hem­ma med varan­nan dags väder. Del­ta­gar­na för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med oli­ka bak­grund, allt från börs­hand­la­re, dok­to­rer, skep­pa­re på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de […]

Också taggat , , , |