Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­vär­me för säsong­en med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­mas­te dagar­na. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kong­en med vy över Atlan­ten och de kana­ler som sling­rar sig runt Mia­mi Beach.

     

Downtown Miami

Här pas­se­rar båtar av mega­for­mat till kano­tis­ter som trä­nar var­je mor­gon, allt pre­cis nedan­för min bal­kong. Mia­mi har en myc­ket hög spansk­ta­lan­de popu­la­tion från Latin Ame­ri­ka och Syd Ame­ri­ka, när man tras­kar runt på gator­na hör man mer spans­ka än eng­els­ka. Nu blir det dagar med avkopp­ling och pro­me­na­der och kanske någ­ra dagar på stran­den för att bätt­ra på sol­brän­nan. Foto­gra­fin blir annorlun­da här med mer kon­cent­ra­tion på arki­tek­tur. per­so­ner, struk­tu­rer och lin­je­spel. Det svar­vi­ta por­trät­tet är på en konst­när som höll på med en vägg­mål­ning på ett uni­ver­si­tet, spansk­ta­lan­de givet­vis men hade ing­et emot att bli foto­gra­fe­rad, reflex­er­na i glas­ö­go­nen var besvär­li­ga men ger ändå en viss lys­ter till por­trät­tet. Des­sa bil­der är från förs­ta utflyk­ten och är tag­na i “Down Town” area.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

     
Taggat , , , ,