Stängt för kommentarer

Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Miami Beach, änt­li­gen till vär­men efter 2 vec­kor blan­dat med kyla, sol, regn och snö. Här lig­ger tem­pe­ra­tu­ren runt 28 gra­der dag­li­gen, det pra­tas till och med om rekord­värme för säsongen med tem­pe­ra­tu­rer över 30 gra­der under de när­maste dagarna. Kli­ma­tet är behag­ligt och fru­kosten spen­de­ras på bal­kongen med vy över Atlan­ten och de kana­ler som sling­rar sig runt Miami Beach.

     

Down­town Miami

Här pas­se­rar båtar av mega­for­mat till kano­tis­ter som trä­nar varje mor­gon, allt pre­cis nedan­för min bal­kong. Miami har en myc­ket hög spansk­ta­lande popu­la­tion från Latin Ame­rika och Syd Ame­rika, när man tras­kar runt på gatorna hör man mer spanska än eng­elska. Nu blir det dagar med avkopp­ling och pro­me­na­der och kanske några dagar på stran­den för att bättra på sol­brän­nan. Foto­gra­fin blir annorlunda här med mer kon­cent­ra­tion på arki­tek­tur. per­so­ner, struk­tu­rer och lin­je­spel. Det svar­vita por­trät­tet är på en konst­när som höll på med en vägg­mål­ning på ett uni­ver­si­tet, spansk­ta­lande givet­vis men hade inget emot att bli foto­gra­fe­rad, reflex­erna i glas­ö­go­nen var besvär­liga men ger ändå en viss lys­ter till por­trät­tet. Dessa bil­der är från första utflyk­ten och är tagna i “Down Town” area.

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

     
Taggat , , , ,