Kategori-arkiv: Fotografi

Inlägg om fotografi och fotoprylar

Stängt för kommentarer

Utställning om Andalusien

Av Sören Lindqvist

Anda­lu­sia — Reflec­tions on the land Tre foto­gra­fers reflek­tio­ner och upp­le­vel­ser från fler­tal resor till Anda­lu­sien. Utställ­ningen pre­sen­te­ras i en miljö från gam­mal svensk indu­stri­histo­ria i Surte Glas­bruks­mu­seum. Ver­nis­sage sön­da­gen den 31 augusti kloc­kan 12:00 till 15:00. Utställ­ningen pågår fram till den 28 sep­tem­ber. Till­tugg och dricka med smak av Anda­lu­sien finns under ver­nis­sa­ge­da­gen utö­ver museets […]

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­gare. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bättre upp­kopp­ling. Med tanke på den korta tid vi varit här känns det som vi fått en ganska bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit fotografiskt […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Årets bästa fotobok

Av Sören Lindqvist

Conny Nord har gått till final i “Årets bästa foto­bok” arran­ge­rat tillam­mans av Pho­to­home, Pana­so­nic, Kamera och Bild. Conny täv­lar med boken “Reflek­tio­ner”. Du måste rösta på tre böc­ker och som tack för hjäl­pen kan du vinna en val­fri egen foto­bok, värd upp till 1.500 kr. För att rösta gå in på www​.pho​to​home​.se Omröst­ningen avslutas […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid norra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­dade ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­narna behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­tade väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­vande ut, svarta moln växte till i norr. Chan­sade och åkte upp […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öarna på 700-​​​​talet. I slu­tet av 1400-​​​​talet land­steg besätt­ningen från ett far­tyg från Nor­mandi, spons­rad av det Spanska hovet, på södra delen av ön. Man gick upp i dal­gången norr om Argu­i­ne­guin och stötte på den inhemska befolk­ningen Canariierna. […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Paris

Av Björn Carlsson

När jag besö­ker stor­stä­der bru­kar jag vid dagens slut ofta kon­sta­tera att jag vand­rat minst en mil, ibland det dubbla. Det är ett till­ta­lande och lång­samt sätt att “utforska” en stad. Ofta fun­de­rar jag då på hur bygg­na­der kom­mit till och var­för. Här är några av mina små upp­täck­ter från Paris.

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kande att upp­söka ett land­skap utan­för den “nor­mala” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de flesta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. Förra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som sådde ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Månadens bild

Av Conny Nord
Taggat |
Stängt för kommentarer

Jan Grahn på Naturhistoriska riksmuseet

Av Sören Lindqvist

Jan Grahns utställ­ning “Natur­nära foto­grafi” visas i Vega­sa­len från 30 janu­ari till 12 maj 2013 på Natur­hi­sto­riska riksmu­seet. Jan Grahn, som har utsetts till årets natur­fo­to­graf 2011 av Natur­vårds­ver­ket för sitt poe­tiska och kre­a­tiva bild­språk visar ett tret­ti­o­tal bil­der på utställ­ningen. Fler­ta­let är tagna under 2000–talet, de äldsta på 80–talet.