Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Cana­ri­i­er­na. Efter häf­ti­ga stri­der var besätt­ning­en tvung­na att reti­re­ra till­ba­ka till far­ty­get. När de kom till­ba­ka till Spa­ni­en och skul­le rap­por­te­ra vad som hänt koka­de de ihop en berät­tel­se om ett väl­digt stor­växt folk som inte kun­de beseg­ras i strid, där­i­från kom­mer Gran i Gran Canaria.


Sanddyner på Gran Canaria © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Ön är gans­ka rund med en dia­me­ter på 50 kilo­me­ter och högs­ta top­pen är 1949 meter hög. Land­ska­pet är väl­digt dra­ma­tiskt med bran­ta berg och ser­pen­tin­vä­gar där snitt­has­tig­he­ten i bäs­ta fall når 30 km/​h. De intres­san­tas­te områ­de­na för land­skaps­fo­to­gra­fe­ring är Mas­palo­mas sand­dy­ner, Fata­ga­da­len i söder och de inre och väst­ra delar­na av ön, spe­ci­ellt områ­det kring sta­den Teje­da. I nord­väst lig­ger ”Val­le de Agae­te” som ock­så är värd ett besök.

West Tejeda Gran Canarias © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Det är sto­ra skill­na­der mel­lan nor­ra sidan av ön och den söd­ra. Under vin­ter­halv­å­ret är vin­dar från norr det van­li­ga. Den fuk­ti­ga luf­ten från Atlan­ten sti­ger upp mot öns bergs­top­par och norr­si­dan får myc­ket regn men på sydsi­dan är luf­ten tömd på vat­ten och solen ski­ner för det mesta.

Fatagadalen Gran Canarias © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Tallskog Gran Canarias © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , , ,