Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öarna på 700-​​talet. I slu­tet av 1400-​​talet land­steg besätt­ningen från ett far­tyg från Nor­mandi, spons­rad av det Spanska hovet, på södra delen av ön. Man gick upp i dal­gången norr om Argu­i­ne­guin och stötte på den inhemska befolk­ningen Cana­ri­i­erna. Efter häf­tiga stri­der var besätt­ningen tvungna att reti­rera till­baka till far­ty­get. När de kom till­baka till Spa­nien och skulle rap­por­tera vad som hänt kokade de ihop en berät­telse om ett väl­digt stor­växt folk som inte kunde beseg­ras i strid, där­i­från kom­mer Gran i Gran Canaria.


Sanddyner på Gran Canaria © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Ön är ganska rund med en dia­me­ter på 50 kilo­me­ter och högsta top­pen är 1949 meter hög. Land­ska­pet är väl­digt dra­ma­tiskt med branta berg och ser­pen­tin­vä­gar där snitt­has­tig­he­ten i bästa fall når 30 km/​h. De intres­san­taste områ­dena för land­skaps­fo­to­gra­fe­ring är Mas­palo­mas sand­dy­ner, Fata­ga­da­len i söder och de inre och västra delarna av ön, spe­ci­ellt områ­det kring sta­den Tejeda. I nord­väst lig­ger ”Valle de Agaete” som också är värd ett besök.

West Tejeda Gran Canarias © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Det är stora skill­na­der mel­lan norra sidan av ön och den södra. Under vin­ter­halv­å­ret är vin­dar från norr det van­liga. Den fuk­tiga luf­ten från Atlan­ten sti­ger upp mot öns bergs­top­par och norr­si­dan får myc­ket regn men på sydsi­dan är luf­ten tömd på vat­ten och solen ski­ner för det mesta.

Fatagadalen Gran Canarias © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Tallskog Gran Canarias © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat , , ,