Tag-arkiv: Svartvit

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid nor­ra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­da­de ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­nar­na behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­ta­de väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­van­de ut, svar­ta moln väx­te till i norr. Chan­sa­de och åkte upp […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Canariierna. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­to­na en bild inne­bär att skugg­par­ti­er får en färg­ton och lju­sa par­ti­er en annan färg­ton. På den ana­lo­ga sidan behö­ver man använ­da oli­ka kemis­ka tona­re för att åstad­kom­ma sam­ma sak men med mer begrän­sa­de möj­lig­he­ter. Svart­vi­ta bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot ‑10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­ba­ka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­a­ri. En vin­ter som den­na hör till ovan­lig­he­ter­na här uppe i det nord­väst­li­ga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidi­ga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått för­bi den­na arbets­plats ett antal gång­er och sett hur mor­go­nens förs­ta sol­strå­lar som sak­ta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lil­la extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kun­de se metall­räl­sen bätt­re i gol­vet som nu glim­man­de som […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­li­ga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­tu­re med fle­ra har det dykt upp ett stort antal plug-in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­vi­sa någ­ra syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senas­te utgå­va Pro […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Vinter i svart och vitt

Av Jan von Steijern

Jag har i mina två senas­te inlägg berört dels min kär­lek till svart­vi­ta bil­der och även visat ett par bil­der från ett äls­kat para­dis, Ron­da­ne Natio­nal­park i Nor­ge. Jag har sedan 70-talet besökt det­ta fjäll­om­rå­de ett fem­ton­tal gång­er under som­mar, höst och vin­ter och är lika begeistrad var­je gång. När jag nu letar runt lite […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­ta­de på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­na­de sig en helt annorlun­da bild. Efter någ­ra små juste­ring­ar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­la­re. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen väx­er upp över ber­gen på efter­mid­da­gar­na, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sier­ra de la Contra­vi­e­sa gli­der dim­mol­nen sak­ta över bergsklac­ken från söder och […]

Också taggat , |