Tag-arkiv: Svartvit

Stängt för kommentarer

Där Halleberg och Vänern möts

Av Conny Nord

Vid norra kan­ten av Hal­le­berg där ras­bran­ten når Vänerns vat­ten finns en vac­ker sand­strand som går över i väl run­dade ste­nar. För att få öns­kad kon­trast i ste­narna behöv­des regn och mol­nigt väder. En kväll när jag betrak­tade väd­ret från Troll­hät­tan såg det för­tro­en­de­in­gi­vande ut, svarta moln växte till i norr. Chan­sade och åkte upp […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öarna på 700-​​​​talet. I slu­tet av 1400-​​​​talet land­steg besätt­ningen från ett far­tyg från Nor­mandi, spons­rad av det Spanska hovet, på södra delen av ön. Man gick upp i dal­gången norr om Argu­i­ne­guin och stötte på den inhemska befolk­ningen Canariierna. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­tona en bild inne­bär att skugg­par­tier får en färg­ton och ljusa par­tier en annan färg­ton. På den ana­loga sidan behö­ver man använda olika kemiska tonare för att åstad­komma samma sak men med mer begrän­sade möj­lig­he­ter. Svart­vita bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Öar i Dimma

Av Bertil Björk

Kylan är syn­ner­li­gen påtag­lig. Kvick­silv­ret pekar ner mot –10 gra­der och har så gjort sedan ett par vec­kor till­baka. Vin­den är obe­fint­lig. Vi är i mit­ten av feb­ru­ari. En vin­ter som denna hör till ovan­lig­he­terna här uppe i det nord­väst­liga hör­net av Bohus­län. Ett jämn­grått land­skap bre­der, i det tidiga gry­nings­lju­set, ut sig fram­för mig. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått förbi denna arbets­plats ett antal gånger och sett hur mor­go­nens första sol­strå­lar som sakta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lilla extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kunde se metall­räl­sen bättre i gol­vet som nu glim­mande som […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­liga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­ture med flera har det dykt upp ett stort antal plug-​​​​in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­visa några syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senaste utgåva Pro […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Vinter i svart och vitt

Av Jan von Steijern

Jag har i mina två senaste inlägg berört dels min kär­lek till svart­vita bil­der och även visat ett par bil­der från ett äls­kat para­dis, Ron­dane Natio­nal­park i Norge. Jag har sedan 70-​​​​talet besökt detta fjäll­om­råde ett fem­ton­tal gånger under som­mar, höst och vin­ter och är lika begeistrad varje gång. När jag nu letar runt lite […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­tade på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­nade sig en helt annorlunda bild. Efter några små juste­ringar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­lare. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen växer upp över ber­gen på efter­mid­da­garna, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sierra de la Contra­vi­esa gli­der dim­mol­nen sakta över bergsklac­ken från söder och […]

Också taggat , |