Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­ta­de på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­na­de sig en helt annorlun­da bild. Efter någ­ra små juste­ring­ar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt annan stäm­ning än orgi­na­let i färg. Vil­ken som är bäst över­lå­ter jag åt betrak­ta­ren att avgö­ra. Var bild har sin egen kva­li­tet, tyc­ker jag. Jag upp­le­ver dock ofta, att när fär­gen ska­las bort så sätts fan­ta­sin igång och bil­den blir inte läng­re så själv­klar. En svart­vit bild “hål­ler” läng­re enligt min uppfattning.

Moti­vet är från Ron­da­ne i Nor­ge sep­tem­ber 2009

Rondane Norge © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Rondane Norge © Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,