Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska handla om färska erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (early 2008) /​ 4GB /​ 500GB.

Datorn inköpt i decem­ber 2008 har fun­ge­rat klan­der­fritt och gjorde så också i slu­tet av april. Den var lika tyst som all­tid och inget sig­na­le­rade fel. En dag, när jag i pro­gram­met “Skiv­verk­tyg” skulle for­ma­tera om ett USB-​​minne upp­täckte jag att tex­ten för min Macin­tosh HD (den interna hård­dis­ken) var röd istäl­let för nor­malt svart.

Skivverktyget för Mac

Jag mar­ke­rade då hård­dis­ken och fick upp föl­jande meddelande:

Den här enhe­ten har pro­blem med maskin­va­ran som inte kan repa­re­ras.
Säker­hetsko­pi­era så myc­ket data som möj­ligt och ersätt hård­dis­ken. Besök en auk­to­ri­se­rad Apple-​​återförsäljare för mer infomration.

Innan jag gick vidare körde jag för säker­hets skull ope­ra­tio­nen “Repa­rera skiv­be­hö­rig­he­ter”. Sedan utförde jag funk­tio­nen “Kon­trol­lera skiva

Svar: Fel­fri skiva.

Tech Tool Pro

Jag blev då nyfi­ken och ville veta vad för typ av fel det kunde handla om. Kom då på att när jag köpte datorn med garan­ti­pa­ke­tet Apple Care så med­följde ett pro­gram “Tech Tool De Luxe”. Det kan använ­das för viss ana­lys av hård­dis­ken med mera. Jag körde en test, men gav i stort sett samma besked som ovan. Som inne­ha­vare av pro­gram­met erbjöds jag att köpa den pro­fe­sio­nella ver­sio­nen Tech Tool Pro 6 vil­ket jag gjorde. Detta pro­gram visade sig vid en så kal­lad S.M.A.R.T ana­lys kunna redo­visa vad för hård­disk­fel det hand­lade om. Se nedan

Tech Tool Hårddisk Test

Real­loca­ted Sectors Count gick ej ige­nom tes­ten. Vad är nu detta? Det var Wiki­pe­dia som fick ge svaret.

Omför­de­lade Sektorer

Beräk­ning av omför­de­lade sek­to­rer. När hård­dis­ken hit­tar ett läs /​ skriv /​ veri­fi­e­rings­fel, mar­ke­ras den eller de sek­to­rer som “omför­de­lade” och över­för de data till ett spe­ci­ellt reser­ve­rat område (extra område). Denna pro­cess kal­las även “åter­mapp­nings­pro­ces­sen”, och åter­förda sek­to­rer kal­las för “remaps”. Sif­fer­vär­det repre­sen­te­rar nor­malt en räk­ning av de dåliga sek­to­rer som har hit­tats och åter­map­pas. Såle­des, ju högre attri­but­vär­det, ju fler sek­to­rer har enhe­ten haft att omför­dela. Detta möj­lig­gör en enhet med dåliga sek­to­rer att kunna fort­sätta drif­ten, men är det en enhet som har haft några omför­del­ningar är det betyd­ligt mer san­no­likt att enhe­ten i en nära fram­tid kom­mer att sluta fun­gera. Även om det främst används som ett mått på den för­vän­tade livs­läng­den för enhe­ten. detta antal påver­kar också pre­standa. Eftersom räk­ningen av omför­de­lade sek­to­rer ökar, ten­de­rar läs /​ skriv has­tig­het att bli värre eftersom enhe­tens huvud tvingas att söka på det reser­ve­rade områ­det när omför­de­lade områ­den nås. En lös­ning som kom­mer att bevara kör­has­tig­het på bekost­nad av kapa­ci­tet är att skapa en par­ti­tion över regi­o­nen som inne­hål­ler remaps och instru­era ope­ra­tiv­sy­ste­met att inte använda den par­ti­tio­nen. [Wiki­pe­dia]

Dags att byta hårddisk

Uti­från den infor­ma­tio­nen var det lätt att ta beslu­tet att lämna in datorn till Mac Forum i Göte­borg för utbyte av den interna hård­dis­ken. Något, som de myc­ket för­tjänst­fullt utförde på dagen. Eftersom iMa­cen är lite besvär­lig att byta hård­disk på så kän­des det rätt att låta exper­tis utföra arbe­tet. Dess­utom lig­ger gla­set ”löst” (fäst med mag­ne­ter) fram­för LCD skär­men och det är lätt att få damm emel­lan om man för­sö­ker göra detta i hem­ma­miljö. Jag pas­sade även på att upp­gra­dera hård­dis­ken från 500 till 750 GB.

Kost­nad inklu­sive moms för hård­disk Sea­gate Bar­racuda 7200.12 750 GB var 1 195 kr och för arbe­tet 1 050 kr

Mac Forum lade in mitt ope­ra­tiv­sy­stem OSX 10.6 på hård­dis­ken. Det tog sedan bara ca 5 min. för mig att ini­ti­era ope­ra­tiv­sy­ste­met. Sedan gällde det att komma på banan igen och få min nya hård­disk att se ut som min gamla.

Time-​​Machine

Vi Mac ägare har det bra för­spänt med back-​​up pro­gram­met Time Machine som man bör ha kopp­lat till en sepa­rat hård­disk. Det under­lät­tar en åter­ställ­ning av hård­dis­ken efter ett utbyte. Jag vill dock rekom­men­dera alla att som kom­ple­ment till Time-​​Machine använda ett pro­gram som kan skapa en hård­disk­klon (en start­bar hår­disk­ko­pia) på en extern sepa­rat hård­disk. — Detta av flera skäl:

Det är så myc­ket snab­bare att åter­ställa hård­dis­ken från en sådan hård­disk­klon än från en Time-​​Machine disk. Det tog för mig 1 tim. 43 min. att åter­ställa min hård­disk med 243 GB från klon­dis­ken. En hård­disk­klon kan använ­das som start­skiva. Det inne­bär, att man så snart man råkat ut för ett hård­disk­ha­veri kan köra vidare med denna disk pre­cis som före have­riet. Vid even­tu­ell repa­ra­tion av intern hård­disk med hjälp av Skiv­verk­tyg måste detta utfö­ras från en annan start­skiva. Det går inte att utföra en repa­ra­tion på samma skiva som kör ope­ra­tiv­sy­ste­met. På det sät­tet har man också god hjälp av sin hårddiskklon.

Super Duper och Acronis

Själv använ­der jag ett pro­gram som heter Super Duper för hård­disk­klo­ningar och back-​​ups av min Bil­dar­kivs­disk. Jag rekom­men­de­rar att man instal­le­rar köp­ver­sio­nen ca 28.00 US$ eftersom den bland annat kla­rar att göra så kal­lad “Smart back-​​up”, vil­ket är myc­ket tids­be­spa­rande. För Win­dow­san­vän­dare finns mot­sva­rande pro­gram som heter Acro­nis

Hängs­len och liv­rem plus lite till

Jag kan intyga att man ald­rig behö­ver vara oro­lig för ett hård­disk­ha­veri med en väl genom­tänkt back-​​up stra­tegi. Låt vara att jag har både hängsle, liv­rem, rep och lite till. — Min egen stra­tegi ser ut så här:

Disk 1 och Disk 2 (extern)
Intern hård­disk 750 GB inne­hål­lande allt utom Bil­dar­kiv
Bil­dar­kivs­disk 1TB

Disk 3 och Disk 4 (båda externa)
Hård­disk­klon (On-​​Line) 500 GB (räc­ker ännu) upp­da­te­ras med Super Duper minst 1 gång/​vecka
Hård­disk­klon (Off-​​Line) 500 GB (räc­ker ännu) upp­da­te­ras med Super Duper minst 1 gång/​vecka

Disk 5 (extern)
Time-​​Machine disk (On-​​Line) 2TB gör auto­ma­tisk back-​​up av den interna hård­dis­ken och Bil­dar­kivs­dis­ken 1 gång/​tim, spa­rar säker­hetsko­pior för de sista 24 tim­marna, spa­rar dag­liga säker­hetsko­pior för den senaste måna­den och vec­ko­visa säker­hetsko­pior för alla tidi­gare månader.

Disk 6 och Disk 7 (båda externa)
Bil­dar­kiv back-​​up disk (On-​​Line) upp­da­te­ras minst en gång/​vecka 1 TB
Bil­dar­kiv back-​​up disk (Off-​​Line) upp­da­te­ras minst en gång/​vecka 1 TB

Anmärk­ning:  On-​​Line inne­bär att dis­karna är inkopp­lade, när datorn är igång. Off-​​Line inne­bär att jag kopp­lar ur dessa dis­kar från såväl dator som från elnät efter varje back-​​up och för­va­rar dem på annan plats. Med tanke på inbrott och brand bör dessa dis­kar ej för­va­ras i hemmet.

DET ÄR INTE FRÅGA OM EN HÅRDDISK KRASCHAR DET ÄR BARA EN FRÅGA OM NÄR !!
KOM IHÅG ATT ENDAST EN BACKUP ÄR INGEN BACKUP!!

Om denna arti­kel fått dig att tänka till om dina egna ruti­ner så har den vun­nit sitt syfte.

Taggat , , ,