Författare: Jan von Steijern

Jan von SteijernJan är född 1942, boende i Mölnlycke, och har jobbat som besiktningsingenjör företrädesvis inom den petrokemiska industrin. Jans naturintresse är djupt inrotat sedan barnsben och fotointresse började redan som 10–åring, då han lånade köket därhemma för nattligt mörkrumsarbete. Jan är sedan dess en hängiven fotograf, som finner sina motiv främst i de öppna landskapen under många vandringar i de norska och svenska fjällen och vid kusten. Lofoten och sydvästra USA är några andra områden som fascinerat honom. Du kan se fler av Jans bilder på hemsidan www.janvon.se

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Vinterkänsla på Fårö

Av Jan von Steijern

Det är all­tid loc­kan­de att upp­sö­ka ett land­skap utan­för den “nor­ma­la” års­ti­den. Man fär väl ändå anse, att Got­land bland de fles­ta är känt för sina vår− och som­mar­kva­li­te­ter. För­ra året blev det ett lyc­kat vin­ter­be­sök på Öland något som såd­de ett frö till ett vin­ter­be­sök på Got­land i år.

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Höstfjäll i Norge

Av Jan von Steijern

En höst­vec­ka i fjäl­len var­je år är lika helig för mig, som en jakt­vec­ka är för älg­jä­ga­ren. Höst­tu­rer­na har under åren gått till såväl svens­ka som nors­ka fjäll med en liten för­kär­lek för Nor­ge. Ron­da­ne Natio­nal­park i Oppland/​​Hedmark blev res­må­let i år. Ron­da­ne är ett väder­mäs­sigt säkert kort på hös­ten. Det lig­ger i regnskug­ga av […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​​bussresa till Mala­ga med rund­tur i Anda­lu­si­en. Det visa­de sig vara en väl vald tid att läm­na ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­ni­en möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­na­da, Cór­do­ba, Sevil­la, Ron­da för att nämna […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska hand­la om färs­ka erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (ear­ly 2008) /​​ 4GB /​​ 500GB.

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­li­ga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­tu­re med fle­ra har det dykt upp ett stort antal plug-in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­vi­sa någ­ra syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senas­te utgå­va Pro […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Alpresan oktober 2011

Av Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Vinter i svart och vitt

Av Jan von Steijern

Jag har i mina två senas­te inlägg berört dels min kär­lek till svart­vi­ta bil­der och även visat ett par bil­der från ett äls­kat para­dis, Ron­da­ne Natio­nal­park i Nor­ge. Jag har sedan 70-talet besökt det­ta fjäll­om­rå­de ett fem­ton­tal gång­er under som­mar, höst och vin­ter och är lika begeistrad var­je gång. När jag nu letar runt lite […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Midsommar Rondane Nationalpark Norge

Av Jan von Steijern

Jag har under en peri­od skan­nat in när­ma­re 4000 mel­lan­for­mats­di­an i tiff-for­­mat. Dia­bil­der­na är från bör­jan av 80-talet och fram­åt. Härom­vec­kan fick jag anled­ning att gå ige­nom och bear­be­ta en del av de äld­re bil­der­na i Lightroom. Det är som att tit­ta ige­nom gam­la foto­al­bum, det väc­ker min­nen till liv. Om det vill sig väl, […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

En Svartvit Bild håller Längre

Av Jan von Steijern

Härom­da­gen satt jag och tit­ta­de på en JPEG bild i Lightroom 3 och blev inspi­re­rad att se hur den såg ut i svart­vitt. Bara ett mus­k­lick bort på “B&W” i Deve­lop öpp­na­de sig en helt annorlun­da bild. Efter någ­ra små juste­ring­ar, som tog högst tre min. så hade jag en bild, som gav en helt […]

Taggat , , , |