Stängt för kommentarer

Lofoten, Norge

Av Jan von Steijern

Det finns tro­li­gen få plat­ser, där fjäll, hav och him­mel möts i en så vac­ker sym­bios, som på Lofo­ten i Norge. Jag har haft för­må­nen, att få besöka detta guda­be­nå­dade land­skap vid ett fler­tal till­fäl­len under olika års­ti­der. Mina två senaste besök var under vin­tern 2007 och 2009. Även om Lofo­ten har något att erbjuda en foto­graf alla års­ti­der, så är vin­tern något utö­ver det van­liga. Vin­tern med sina extremt snabba väder­väx­lingar och spän­nande ljus­för­hål­lan­den är inspi­re­rande och utma­nande för bildskapandet.


© Foto­graf Jan von Steijern

Väx­lande väder

I mars—april, som jag var där, väx­lade väder och tem­pe­ra­tur inte bara från dag till dag utan ibland från minut till minut. Det inne­bär, att man många gånger får vara snabb till skott, så att man inte mis­sar en given bild. Foto­gra­fiskt är vin­tern mer en fråga om form än färg. Då har natu­ren färg­satts med de mest spar­sma­kade fär­gerna ur sin egen palett. De vari­e­rande snö­si­tu­a­tio­nerna trol­lar fram land­ska­pets fängs­lande gra­fik och dra­ma­tik. Vin­ter­fis­ket på Lofo­ten är en skugga av sitt forna jag. Som ett karak­tä­ris­tiskt inslag i land­skaps­bil­den finns ändå på vissa plat­ser, som t.ex. på Moske­ne­söya i söder, tork­ställ­ningar med skrei (torsk).

© Foto­graf Jan von Steijern

Res­väg och boende

Jag tog mig till Lofo­ten via tåg till Kiruna. Hyr­bil Kiruna—Melbu, färja från Melbu till Fis­ke­böl på Aust­vå­göya. Bodde i Reine och Ham­nöy på Moske­ne­söya och i Hen­ning­s­vaer på Aust­vå­göya. Numera, sedan dec. 2007, kan man ta sig till Lofo­ten med bil via en tun­nel från nord­ost. Jag rekom­men­de­rar dock att hellre ta fär­jan från Melbu till Fis­ke­böl. Det är ett vack­rare sätt att närma sig Lofo­ten på, norr­i­från. Man kan sedan ta den nya tun­nel­vä­gen hem, som dess­utom är kost­nads­fri. Bor på Lofo­ten gör du lämp­li­gen i en s.k. rorbu med själv­hus­håll. De är oftast vac­kert belägna vid havet. Kan bokas på nätet. Det är ingen träng­sel vin­ter­tid. Även om tem­pe­ra­tu­ren pend­lar mel­lan –5 och +5 gra­der, så gäl­ler det att klä sig bra. Det är säl­lan vind­stilla. Fry­ser gör man, stel om fing­rarna blir man, men att få upp­leva Lofo­tens vin­ter­själ, ång­rar man aldrig.

© Foto­graf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,