Stängt för kommentarer

Lofoten, Norge

Av Jan von Steijern

Det finns tro­li­gen få plat­ser, där fjäll, hav och him­mel möts i en så vac­ker sym­bi­os, som på Lofo­ten i Nor­ge. Jag har haft för­må­nen, att få besö­ka det­ta guda­be­nå­da­de land­skap vid ett fler­tal till­fäl­len under oli­ka års­ti­der. Mina två senas­te besök var under vin­tern 2007 och 2009. Även om Lofo­ten har något att erbju­da en foto­graf alla års­ti­der, så är vin­tern något utö­ver det van­li­ga. Vin­tern med sina extremt snab­ba väder­väx­ling­ar och spän­nan­de ljus­för­hål­lan­den är inspi­re­ran­de och utma­nan­de för bildskapandet.


© Foto­graf Jan von Steijern

Växlande väder

I mars—april, som jag var där, väx­la­de väder och tem­pe­ra­tur inte bara från dag till dag utan ibland från minut till minut. Det inne­bär, att man många gång­er får vara snabb till skott, så att man inte mis­sar en given bild. Foto­gra­fiskt är vin­tern mer en frå­ga om form än färg. Då har natu­ren färg­satts med de mest spar­sma­ka­de fär­ger­na ur sin egen palett. De vari­e­ran­de snö­si­tu­a­tio­ner­na trol­lar fram land­ska­pets fängs­lan­de gra­fik och dra­ma­tik. Vin­ter­fis­ket på Lofo­ten är en skug­ga av sitt for­na jag. Som ett karak­tä­ris­tiskt inslag i land­skaps­bil­den finns ändå på vis­sa plat­ser, som t.ex. på Moske­ne­söya i söder, tork­ställ­ning­ar med skrei (torsk).

© Foto­graf Jan von Steijern

Resväg och boende

Jag tog mig till Lofo­ten via tåg till Kiru­na. Hyr­bil Kiruna—Melbu, fär­ja från Mel­bu till Fis­ke­böl på Aust­vå­göya. Bod­de i Rei­ne och Ham­nöy på Moske­ne­söya och i Hen­ning­s­vaer på Aust­vå­göya. Nume­ra, sedan dec. 2007, kan man ta sig till Lofo­ten med bil via en tun­nel från nord­ost. Jag rekom­men­de­rar dock att hell­re ta fär­jan från Mel­bu till Fis­ke­böl. Det är ett vack­ra­re sätt att när­ma sig Lofo­ten på, norr­i­från. Man kan sedan ta den nya tun­nel­vä­gen hem, som dess­utom är kost­nads­fri. Bor på Lofo­ten gör du lämp­li­gen i en s.k. ror­bu med själv­hus­håll. De är oftast vac­kert beläg­na vid havet. Kan bokas på nätet. Det är ing­en träng­sel vin­ter­tid. Även om tem­pe­ra­tu­ren pend­lar mel­lan ‑5 och +5 gra­der, så gäl­ler det att klä sig bra. Det är säl­lan vind­stil­la. Fry­ser gör man, stel om fing­rar­na blir man, men att få upp­le­va Lofo­tens vin­ter­själ, ång­rar man aldrig.

© Foto­graf Jan von Steijern

© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,