Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Tosca­na med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tis­ka land­skap med böl­jan­de kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de fles­ta av sin­nen råder det ing­en tve­kan om. Det intres­san­tas­te land­ska­pet är söder om Sie­na ner mot ber­get Ami­a­ta (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högs­ta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Sie­na som Mon­tal­ci­no, huvud­ort för det beröm­da vinet Bru­nel­lo.


© Foto­graf Con­ny Nord

Montepulciano

Öster om Mon­tal­ci­no lig­ger Mon­te­pul­ci­a­no uppe på en kul­le med vind­la­de gator och en fan­tas­tisk utsikt runt det omgi­van­de land­ska­pet. Mon­te­pul­ci­a­no är en väl­be­va­rad medel­tids­stad, som så många and­ra stä­der i Ita­li­en är det som att för­flyt­tas till­ba­ka i tiden. Det hade inte varit fel att kom­ma ridan­de till häst. Längs huvud­ga­tan vim­lar det av restau­rang­er, vin–bodegor, som säl­jer bland annat det väl­kän­da Vino Nobi­le di Mon­te­pul­ci­a­no. Sie­na den­na fan­tas­tis­ka stad med det snäck­for­ma­de tor­get Piaz­za del Cam­po, här hålls två gång­er var­je år (2 juli och 16 augusti) häst­kapp­löp­ning­ar mel­lan de oli­ka stads­de­lar­na som kal­las Pai­lo. Läs mer om des­sa kapp­löp­ning­ar på den­na länk. Duo­mo di Sie­na fär­dig­ställ­des mel­lan år 1215 och 1263. Den gotis­ka arki­tek­tu­ren är en av alla ita­li­ens­ka mäs­ter­verk och fle­ra av den tidens sto­ra konst­nä­rer var inblan­da­de i utsmyck­ning­en av kate­dra­len. Dome­ni­co Bec­ca­fu­mi höll på med mosa­ik­gol­ven i 30 år under förs­ta hal­van av 1500–talet. Där finns skulp­tu­rer av Miche­lang­e­lo och Dona­tel­lo. Mer infor­ma­tion om kate­dra­len finns på den­na länk.

Goda viner

För er som är intres­se­ra­de av goda viner har det här områ­det myc­ket att erbju­da. Huvud­sak­li­gen är det röda viner som har fått världs­ryk­te och ett av des­sa är Bru­nel­lo­vi­ner­na som är myc­ket dyra, ett något enkla­re vin är Ros­so di Mon­tal­ci­no. Ett vin som inte skall för­väx­las med Mon­te­pul­ci­a­no d’Abruzzo som kom­mer från Ita­li­ens­ka öst­kus­ten är Vino Nobi­le di Mon­te­pul­ci­a­no. Ett mind­re känt vin från områ­det runt Ami­a­ta är Mon­tecuc­co som är väl värt att prö­va. Tyvärr kun­de jag inte hit­ta vinet på System­bo­la­get. Mer infor­ma­tion finns på den­na länk

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat , ,