Stängt för kommentarer

Toscana, Italien

Av Conny Nord

Att Toscana med sina viner, konst­skat­ter, arki­tek­tur och sitt fan­tas­tiska land­skap med böl­jande kul­lar och berg till­freds­stäl­ler de flesta av sin­nen råder det ingen tve­kan om. Det intres­san­taste land­ska­pet är söder om Siena ner mot ber­get Ami­ata (1738 m) som är Tosca­nas enda vul­kan och högsta berg. I det här områ­det hit­tar man stä­der utö­ver Siena som Mon­tal­cino, huvud­ort för det berömda vinet Bru­nello.


© Foto­graf Conny Nord

Mon­te­pul­ci­ano

Öster om Mon­tal­cino lig­ger Mon­te­pul­ci­ano uppe på en kulle med vind­lade gator och en fan­tas­tisk utsikt runt det omgi­vande land­ska­pet. Mon­te­pul­ci­ano är en väl­be­va­rad medel­tids­stad, som så många andra stä­der i Ita­lien är det som att för­flyt­tas till­baka i tiden. Det hade inte varit fel att komma ridande till häst. Längs huvud­ga­tan vim­lar det av restau­ranger, vin–bodegor, som säl­jer bland annat det väl­kända Vino Nobile di Mon­te­pul­ci­ano. Siena denna fan­tas­tiska stad med det snäck­for­made tor­get Piazza del Campo, här hålls två gånger varje år (2 juli och 16 augusti) häst­kapp­löp­ningar mel­lan de olika stads­de­larna som kal­las Pailo. Läs mer om dessa kapp­löp­ningar på denna länk. Duomo di Siena fär­dig­ställ­des mel­lan år 1215 och 1263. Den gotiska arki­tek­tu­ren är en av alla ita­li­enska mäs­ter­verk och flera av den tidens stora konst­nä­rer var inblan­dade i utsmyck­ningen av kate­dra­len. Dome­nico Bec­ca­fumi höll på med mosa­ik­gol­ven i 30 år under första hal­van av 1500–talet. Där finns skulp­tu­rer av Miche­lang­elo och Dona­tello. Mer infor­ma­tion om kate­dra­len finns på denna länk.

Goda viner

För er som är intres­se­rade av goda viner har det här områ­det myc­ket att erbjuda. Huvud­sak­li­gen är det röda viner som har fått världs­rykte och ett av dessa är Bru­nel­lo­vi­nerna som är myc­ket dyra, ett något enklare vin är Rosso di Mon­tal­cino. Ett vin som inte skall för­väx­las med Mon­te­pul­ci­ano d’Abruzzo som kom­mer från Ita­li­enska öst­kus­ten är Vino Nobile di Mon­te­pul­ci­ano. Ett mindre känt vin från områ­det runt Ami­ata är Mon­tecucco som är väl värt att pröva. Tyvärr kunde jag inte hitta vinet på System­bo­la­get. Mer infor­ma­tion finns på denna länk

© Foto­graf Conny Nord

Taggat , ,