Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskär­pa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörel­se och dyna­mik. För att ska­pa rörel­se­oskär­pa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig ock­så. Det går givet­vis att ska­pa rörel­se­oskär­pa i efter­hand med hjälp av Pho­tos­hop som vi kom­mer att för­kla­ra här.


Rörelseoskärpa med Smart Object

På den­na bild behö­ver far­ten för­stär­kas med rörel­se­oskär­pa. För att åstad­kom­ma den här effek­ten används Pho­tos­hop men pro­ces­sen bör­jar i Lightroom eller Came­ra Raw. Bild­fi­len ska öpp­nas som Smart Object i Pho­tos­hop för att under­lät­ta juste­ring­ar i efter­hand. Bör­ja med Pho­to → Edit In → Open as Smart Object in Pho­tos­hop i Lightroom. För att öpp­na bil­den som Smart Object från Came­ra Raw, hål­ler man ner Shift–tangenten och klic­kar på Open Object, när man hål­ler ner Shift änd­ras “Open till Open Object”. När bil­den är i Pho­tos­hop gå till Fil­ter → Blur → Motion Blur. Ställ in rikt­ning på rörel­se­oskär­pan och vil­ken mängd som behövs för att få rätt effekt i bil­den. Eftersom bil­den är kon­ver­te­rad till Smart Object finns hela tiden möj­lig­het att gå till­ba­ka och juste­ra inställ­ning­ar­na i “Motion Blur”.

Lägg på brus

För att få en mer “natur­lig look” mel­lan skar­pa och sud­di­ga par­ti­er kan det behö­vas en del brus. Gå in under Fil­ter → Noi­se → Add Noi­se, använd ett vär­de på en eller två pro­cent som i de fles­ta fall fun­ge­rar bra. “Add Noi­se” filt­ret finns nu med i Smart Object lag­ret. Mar­ke­ra masken i lag­ret och bör­ja måla till­ba­ka de delar av bil­den som ska vara skar­pa som bil­den nedan visar. Det går att juste­ra effek­ten av rörel­se­oskär­pan par­ti­ellt i bil­den. Änd­ra gråska­lan i Color­pic­ker längst ner i verk­tygspa­let­ten. Det går att väl­ja mel­lan 255 oli­ka gråto­ner där vit släp­per ige­nom påver­kan och svart stop­par, allt där­e­mel­lan ger en bland­ning av de två lag­ren. I masken har vi använt en mel­lan­grå ton för att mins­ka rörel­se­oskär­pan i över­gång­en mel­lan oskär­pa och skär­pa. För att juste­ra inställ­ning­ar­na i Motion Blur och Add Noi­se filt­ret dub­bel­klic­kar man på ögat intill “Motion Blur” eller ögat intill “Add Noi­se” i lager­me­nyn. För att änd­ra bland­nings­lä­ge (Blen­ding­mo­de) och–eller juste­ra Opa­ci­ty för att mins­ka effek­ten av filt­ret dub­bel­klic­kar man på iko­nen mar­ke­rad med blått i bil­den nedan. När den kre­a­ti­va skärp­ning­en är klar är det bara att spa­ra bil­den och den retur­ne­ras till Lightroom. Genom att föra muspe­ka­ren över slut­re­sul­ta­tet kan man se start­bil­den innan rörel­se­oskär­pan är pålagd.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (arbe­ta med skär­pa och oskärpa)

Slutresultatet blir en mer fartfylld bild

För muspe­ka­ren över bil­den för att se effek­ten av rörel­se­oskär­pan före och efter.

Taggat , , ,