Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskärpa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörelse och dyna­mik. För att skapa rörel­se­oskärpa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig också. Det går givet­vis att skapa rörel­se­oskärpa i efter­hand med hjälp av Pho­tos­hop som vi kom­mer att för­klara här.


Rörel­se­oskärpa med Smart Object

På denna bild behö­ver far­ten för­stär­kas med rörel­se­oskärpa. För att åstad­komma den här effek­ten används Pho­tos­hop men pro­ces­sen bör­jar i Lightroom eller Camera Raw. Bild­fi­len ska öpp­nas som Smart Object i Pho­tos­hop för att under­lätta juste­ringar i efter­hand. Börja med Photo → Edit In → Open as Smart Object in Pho­tos­hop i Lightroom. För att öppna bil­den som Smart Object från Camera Raw, hål­ler man ner Shift–tangenten och klic­kar på Open Object, när man hål­ler ner Shift änd­ras “Open till Open Object”. När bil­den är i Pho­tos­hop gå till Fil­ter → Blur → Motion Blur. Ställ in rikt­ning på rörel­se­oskär­pan och vil­ken mängd som behövs för att få rätt effekt i bil­den. Eftersom bil­den är kon­ver­te­rad till Smart Object finns hela tiden möj­lig­het att gå till­baka och justera inställ­ning­arna i “Motion Blur”.

Lägg på brus

För att få en mer “natur­lig look” mel­lan skarpa och sud­diga par­tier kan det behö­vas en del brus. Gå in under Fil­ter → Noise → Add Noise, använd ett värde på en eller två pro­cent som i de flesta fall fun­ge­rar bra. “Add Noise” filt­ret finns nu med i Smart Object lag­ret. Mar­kera masken i lag­ret och börja måla till­baka de delar av bil­den som ska vara skarpa som bil­den nedan visar. Det går att justera effek­ten av rörel­se­oskär­pan par­ti­ellt i bil­den. Ändra gråska­lan i Color­pic­ker längst ner i verk­tygspa­let­ten. Det går att välja mel­lan 255 olika gråto­ner där vit släp­per ige­nom påver­kan och svart stop­par, allt där­e­mel­lan ger en bland­ning av de två lag­ren. I masken har vi använt en mel­lan­grå ton för att minska rörel­se­oskär­pan i över­gången mel­lan oskärpa och skärpa. För att justera inställ­ning­arna i Motion Blur och Add Noise filt­ret dub­bel­klic­kar man på ögat intill “Motion Blur” eller ögat intill “Add Noise” i lager­me­nyn. För att ändra bland­nings­läge (Blen­ding­mode) och–eller justera Opa­city för att minska effek­ten av filt­ret dub­bel­klic­kar man på iko­nen mar­ke­rad med blått i bil­den nedan. När den kre­a­tiva skärp­ningen är klar är det bara att spara bil­den och den retur­ne­ras till Lightroom. Genom att föra muspe­ka­ren över slut­re­sul­ta­tet kan man se start­bil­den innan rörel­se­oskär­pan är pålagd.

Se nästa inlägg om skärp­ning (arbeta med skärpa och oskärpa)

Slut­re­sul­ta­tet blir en mer fart­fylld bild

För muspe­ka­ren över bil­den för att se effek­ten av rörel­se­oskär­pan före och efter.

Taggat , , ,