Tag-arkiv: Skärpningsmetoder

Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att räd­da eller för­bätt­ra bil­der som inte är till­räck­ligt skar­pa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Den­na bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskär­pa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­da­re 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Skärpa bilder för Skärm och Webb

Av Conny Nord

Bil­der som ska visas på skärm är i stort sett näs­tan en dag­lig pro­cess anting­en via epost eller ut på inter­net. Bil­der som ska visas på skärm behö­ver en annan typ av skärp­ning än vad en bild för utskrift eller för tryck behö­ver. Lightroom gör det här med snabb­het och galans, det finns tre varianter […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Slutskärpning i Camera Raw

Av Conny Nord

Came­ra Raw är inte rik­tigt lika sofisti­ke­rad som Lightroom när det gäl­ler slut­skärp­ning eller som det kal­las på eng­els­ka “Out­put Shar­pen”. Där­för mås­te vi först juste­ra upp­lös­ning­en så att stor­le­ken på slut­bil­den blir rätt. Und­vik i möj­li­gas­te mån att inter­po­le­ra eller änd­ra i bil­den efter det att den sista skärp­ning­en är gjord. Slut­skärp­ning beräk­nas på […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skri­va ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enkla­re jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är någ­ra inställ­ning­ar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man väl­ja mel­lan tre fas­ta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Naturligtvis […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Arbeta med Skärpa och Oskärpa

Av Conny Nord

Läser man på Wiki­pe­dia om Oskär­pa står det bland annat “Syf­tet kan även vara att mins­ka ris­ken att en hän­del­se­rik bak­grund stjäl upp­märk­sam­het från moti­vet.” Jag vill även tilläg­ga att det finns fler möj­lig­he­ter bland annat att ska­pa ett stör­re djup i bil­den. Har ni tänkt på att om hela bil­den är skarp så tappar […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Rörelseoskärpa med hjälp av Photoshop

Av Conny Nord

Rörel­se­oskär­pa kan göra en bild mer intres­sant, den till­för rörel­se och dyna­mik. För att ska­pa rörel­se­oskär­pa använ­der man en lång slutar­tid där man kan få moti­vet sud­digt och bak­grun­den skarp eller via pano­re­ring få bak­grun­den sud­dig och moti­vet skarp. Sedan kan man lyc­kas med (allt för ofta) få hela bil­den sud­dig ock­så. Det går givetvis […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Kreativ skärpning Lightroom och Photoshop

Av Conny Nord

Kre­a­tiv skärp­ning inne­bär inte enbart mer skär­pa utan i många fall mins­kad skär­pa till viss del av bil­den. Behov av kre­a­tiv skärp­ning på alla bil­der är mind­re van­ligt. Det finns många möj­lig­he­ter att beto­na det som är vik­tigt i en bild där skär­pan är ett utmärkt sätt att för­stär­ka det bety­del­se­ful­la i bil­den. Redu­ce­rar man […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord

Bätt­re skär­pa vill väl alla få på sina bil­der. Bör­ja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enkla­re. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­tu­re Shar­pen innan vi går vida­re med Cre­a­ti­ve Shar­pen som är en […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom… III

Av Conny Nord

Bör­ja med Cap­tu­re shar­pen innan du star­tar redi­ge­ring av bil­den, vi för­kla­rar var­för! När vi gör en expo­ne­ring med kame­ran, sam­lar vi in foto­ner och gör om dem till digi­ta­la pix­lar, i den pro­ces­sen “tap­par” vi en del av skär­pan. Det spe­lar ing­en roll hur stor sen­sor vi än har, kame­ran har ett bestämt rutnät […]

Också taggat , |