Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd på 300 mm). Jag kom­mer att beskriva pro­ces­sen steg för steg och så du kan följa med, dess­utom kan du ladda ner ett action till Pho­tos­hop i slu­tet av inläg­get om du vill gå gen­vä­gen och få hela pro­ces­sen automatiserad!

Öppna bil­den i Photoshop

För­skärp­ning av denna bild gjor­des i Lightroom med föl­jande vär­den under Detail, Amount 60, Radie 0,8, Detail 37, Masking 20. Brus­re­du­ce­ring under Lumi­nance var inställd på värde 8. Öppna bil­den i Pho­tos­hop antingen från Camera Raw eller via Lightroom Photo → Edit in → Edit in Pho­tos­hop…. Börja med att kopi­era bak­grun­den, kort­kom­mando Ctrl + J, Cmd + J för Mac. Ställ in Opa­city på 50 % och välj bland­nings­läge Lumi­no­sity för att skärp­ningen bara ska ske i luminanskanalen.

Pro­gres­siv skärpning

Se till att kopian är mar­ke­rad och inte bak­grunds­lag­ret i lager­me­nyn. Gå där­ef­ter in i Fil­ter → Shar­pen → Uns­harp mask och ställ in föl­jande vär­den Amount 500 %, Radie 0,3, Thres­hold 0. Efter skärp­ning gå direkt in i Edit → Fade Uns­harp mask… och ställ in Opa­city på 20 % och Mode på Luminosity.

Fade meny in Photoshop, 20 % Opacity and Luminosity mode

Upp­repa pro­ces­sen men ändra inställ­ningar i Uns­harp mask. Här är alla de sex ste­gen i ordningsföljd.

  1. Amount 500 %, Radie 0,3, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity
  2. Amount 300 %, Radie 0,6, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity
  3. Amount 200 %, Radie 1,0, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity
  4. Amount 100 %, Radie 5,0, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity
  5. Amount 50 %, Radie 10,0, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity
  6. Amount 25 %, Radie 25, Thres­hold 0. Edit → Fade Uns­harp mask…, Opa­city 20 %, Mode Luminosity

För att und­vika skärp­ning i hög­da­ger­par­tier och skug­gor ska vi gå in i Layer Style. Antingen kan du gå via fx knap­pen längst ner i lager­me­nyn eller via Layer → Layer Style → Blen­ding Options…

Layer Stye in Photoshop, use alt key to separate the triangles to make the sharpening softer in highlights and shadows

Under Blend If: This Layer: sepa­re­rar du tri­ang­larna genom att hålla ner Alt-​​tangenten sam­ti­digt som du klic­kar på tri­ang­eln och drar, sätt vär­dena på 0 /​ 50 och 200 /​ 255 som visas ovan. Vad som hän­der nu är att skärp­ning sker med full styrka i mitt­par­tiet från 50 till 200 och tonas grad­vis ut mot hög­da­ger­par­tiet och skugg­par­tiet där tri­ang­larna är sepa­re­rade. Om du för muspe­ka­ren över bil­den nedan väx­lar den till före och efter skärp­ning för att visa skillnaden.

Example before sharpening

Color Range

Det går all­de­les för­träff­ligt att ändra mäng­den skärp­ning med hjälp av Opa­city i det lag­ret du skärpt. Opa­city står på 50 % så det går både att öka eller minska mäng­den av skärpa. Lägg till en lager­mask om du vill bestämma par­ti­ellt hur myc­ket och var skär­pan skall pla­ce­ras. Om him­meln inte ska påver­kas kan man göra en mask som stop­par skärp­ningen i detta område. Mar­kera him­meln med hjälp av Color Range, Select → Color Range.

Make a selection by using Color Range in Photoshop

Använd + pipett och mar­kera him­meln genom att dra pipet­ten över bil­den tills hela områ­det är vitt. Det går att bestämma med hjälp av Fuzzi­ness hur exakt över­gången ska vara mel­lan mar­ke­ring och icke mar­ke­ring. Glöm inte att akti­vera Invert för att vända masken så att him­meln blir svart innan du klic­kar OK. Gå sedan till Layer → Layer Mask → Reveal Selec­tion, du har nu ska­pat en mask till lag­ret som stop­par skär­pan där masken har en svart yta. Efter denna pro­cess ska givet­vis bil­den få en slut­skärp­ning som anpas­sas till bil­dens slut­des­ti­na­tion, webb, tryck eller utskrift med bläckstråleskrivare.

Pho­tos­hop actions

För att slippa göra hela pro­ces­sen manu­ellt gång på gång kan det vara bra att skapa ett Action som du kan kalla Pro­gres­siv Skärp­ning. Du kan också ladda ner ett fär­digt action, om du vill gå gen­vä­gen och inte skapa ett eget. Klicka på iko­nen nedan för att ladda hem.

Myc­ket nöje!

Taggat ,