Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många olika sätt — vari­an­ter att arbeta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­mande artik­lar är ett arbets­flöde som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att börja med att orga­ni­sera fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan finns på hård­dis­ken. Där­ef­ter gäl­ler det att sor­tera och skilja bra bil­der från sämre och de bil­der som ska kas­tas. Lägga till nyc­kelord för att lätt hitta i bil­dar­ki­vet. Tagga bild­fi­len med copy­righ­tin­for­ma­tion. Sor­tera bil­der i kol­lek­tio­ner (Col­lec­tions). Skräd­darsy pro­gram­met för egna behov. Hur man fram­kal­lar bil­der från RAW filer i Deve­lop modu­len. Var ska bil­den använ­das, skri­vas ut i Print modu­len eller pre­sen­te­ras på web­ben med hjälp av Webb modu­len och slut­li­gen Sli­deshow modu­len där det exem­pel­vis går all­de­les för­träff­ligt att göra bild­spel för pro­jek­tor eller TV.

Hård­dis­kar och Backup

Innan man bör­jar använda Lightroom är det bra om man har en struk­tu­re­rad ord­ning på sin fil­han­te­ring. Var och hur bil­derna spa­ras och var min backup lag­ras. På en sepa­rat hård­disk internt i datorn eller på en extern hård­disk. För att vara rik­tigt säker för­va­rar man minst en back­up­disk på annan plats för att gar­dera sig mot inbrott eller brand. Utö­ver det ska man helst för­vara sina bil­der på två hård­dis­kar som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att minska ris­ken vid en hård­disk­krasch. Det är inte frå­gan om att “Om hård­dis­ken kra­schar” utan “När hård­dis­ken kra­schar”, förr eller senare kom­mer det att ske och det måste vara med i beräk­ning­arna… Det finns mer att läsa om backup här…

Orga­ni­sera din fil­han­te­ring i datorn

Välj en plats på hård­dis­ken där alla RAW-​​filer ska ligga. Det är en stor för­del om alla dina ori­gi­nal­bil­der lig­ger under en huvud­mapp på en dedi­ke­rad hård­disk. Det är lät­tare att kopi­era över en mapp till en ny hård­disk exem­pel­vis när hård­dis­ken inte har mer plats för nya bil­der. Jag har valt att namnge min mapp/​folder för “Lightroom”, den kan givet­vis heta något helt annat. Under map­pen “Lightroom” går det sedan att skapa nya under­map­par (sub­fol­ders). Ett bra sätt är att använda sig av kro­no­lo­gisk struk­tur där map­pen under huvud­map­pen är årta­let och där­ef­ter ytter­li­gare en under­mapp med namn­struk­tur som “När, Vem, Vad, Var” där själva bil­derna pla­ce­ras som illust­ra­tio­nen nedan visar. Går man och fun­de­rar på att ändra sin mapp­struk­tur är det vik­tigt att man gör det i Lightroom annars kom­mer Lightrooms län­kar till dina bil­der att gå för­lo­rade och det ska­par jobb i onödan!

Pre­fe­rences

För att bespa­ras av att Lightrooms import­di­a­log star­tas varje gång ett flas­h­minne eller extern hård­disk ansluts till datorn kan man avmar­kera “Show import dia­log when a memory card is detec­ted”. Om kame­ran är inställd på att spara JPG-​​fil till­sam­mans med RAW-​​fil kan man få med dem i impor­ten, då mar­ke­rar man “Treat JPG files next to RAW files as sepa­rate pho­tos”. Impor­ten kom­mer pla­cera JPG-​​filer till­sam­mans med RAW-​​filer i den mapp som valts vid importen.

Inställ­ningen finns under Edit → Pre­fe­rences och fli­ken Gene­ral. Mac-​​användare hit­tar Pre­fe­rences under Lightroom i huvudmenyn.

Import av bilder

Import­knap­pen finns längst ner till väns­ter när man är i Lib­rary modu­len. När man klic­kat på Import kom­mer Import­di­a­lo­gen upp i ett nytt föns­ter. Börja impor­ten i den num­mer­följd som anges nedan. Var­i­från bil­der ska häm­tas, min­neskort eller från hård­dis­ken och på vil­ket sätt de ska kopie­ras, som DNG eller ori­gi­nal RAW-​​fil. Var bild­fi­ler ska spa­ras och med vil­ket namn, kro­no­lo­giskt eller på annat sätt? Ska det göras backup på en sepa­rat hård­disk? Vil­ken Meta­data ska läg­gas in i filen? Det är många frå­gor som behö­ver besva­ras och nu ska vi för­söka reda ut det.

Stegen i Importfönstret

Över­gri­pande steg vid import från minneskort

 1. Om ett min­neskort som Com­pact Flash (CF) eller Secure Digi­tal (SD) är anslu­tet till datorn mar­ke­ras det automatiskt.

 2. Välj mel­lan “Copy as DNG” eller “Copy”. Copy inne­bär att kame­rans fil­for­mat (RAW) inte kon­ver­te­ras till DNG (man är inte låst till att kon­ver­tera till DNG under import utan det går att göra när som helst). Välj mel­lan “All Pho­tos” och “New Pho­tos”. New Pho­tos inne­bär att bil­der som inte har impor­te­rats tidi­gare visas, den funk­tio­nen under­lät­tar väsent­ligt om man impor­te­rar i omgångar från samma min­neskort eller hårddisk.

 3. Nästa steg är att välja var den nya map­pen med bild­fi­ler ska pla­ce­ras. Vik­tigt att man spa­rar alla bil­der på en dedi­ke­rad hårddisk.

 4. Under “File Hand­ling” och “Ren­der Pre­vi­ews” finns olika alter­na­tiv. Foto­gra­fe­rar man myc­ket är “Mini­mal” ett bra alter­na­tiv, för­de­len är att impor­ten går for­tare. Det finns olika alter­na­tiv hur ren­de­ring av jpg filen ska ske och det är lite av egen smak vil­ken man väl­jer. Bear­be­tar man bil­den så gene­re­rar Lightroom för­hands­vis­ningen åt dig. För de som vill kunna bedöma skärpa och kva­li­tet omgå­ende efter impor­ten på alla bil­der kan då välja “1:1”. Då gene­re­rar impor­ten en full­ska­lig jpg fil från RAW.

  Man bör se till att det all­tid finns minst en kopia av varje bild­fil, där­för bör man välja “Make a Second Copy To” och pla­cera på annan plats. Det här är extra vik­tigt om man är ute och reser där ris­ken är större att något kan gå snett. Vad man bör veta är att kopian inte kom­mer att kon­ver­te­ras till DNG om man valt det som import.

 5. Under “File Rena­ming” kan man byta namn på bild­fi­len och det är något man bör tänka på. Om du är aktiv foto­graf och expo­ne­rar mass­vis med bil­der kom­mer räk­na­ren i kame­ran till slut att nå högsta tal och sedan börja om från bör­jan igen eller du har två kame­ror av samma märke. Då sker pro­ble­met med att man får två bild­fi­ler med samma namn. För att und­vika en sådan upp­komst kan man lägga till datum i bild­fil och det gör man under “Temp­late → Custom Set­tings”. Om man änd­rar fil­nam­net vid import för­svin­ner kame­rans gene­re­rade fil­namn om man inte läg­ger till det. Längre ner i denna arti­kel finns en illust­ra­tion med för­slag som eli­mi­ne­rar upp­koms­ten av dubbla fil­namn och spa­rar kame­rans gene­re­rade fil­namn eller klicka här.

 6. Stegen i Importfönstret

 7. Under “Apply During Import” finns ett antal deve­lop pre­sets under “Deve­lop Set­tings”. Där kan man välja olika fram­kall­nings­in­ställ­ningar, även egna spa­rade. Många foto­gra­fer gil­lar den “look” som JPG filen ger på kame­rans dis­play och har gjort ett deve­lop pre­sets för att åter­skapa den för RAW filer vid import. Använ­der man någon av dessa pre­sets kom­mer alla bil­der som impor­te­ras få den “loo­ken”. Det går att ta bort den fram­kall­ningen i senare skede om det inte blir bra. Stan­dardin­ställ­ning har “None” markerad.

 8. För att få copy­right auto­ma­tiskt inklu­de­rat vid import av bil­der mar­ke­ras det i Meta­data. Här går det också att redi­gera eller skapa ny copy­righ­tin­for­ma­tion under “Meta­data → Edit Pre­sets” eller “New”. Om copy­right inte är ifylld är det dags att göra det nu. Börja med att skriva in ditt namn och kon­tak­tin­for­ma­tion unge­fär som i bil­den här nedan. Efter man fyllt i all data ska “Edit Meta­data Pre­set” spa­ras. I rull­gardinsme­nyn “Pre­set” längst upp hit­tar man “Save Cur­rent Set­tings as New Pre­set”. Klicka och dia­lo­gru­tan “New Pre­set” kom­mer upp. Skriv in © eller nam­net “Copy­right” och ditt namn klicka sedan på “Cre­ate”. Nu är infor­ma­tio­nen spa­rad och kom­mer auto­ma­tiskt med i varje impor­te­rad bild under för­ut­sätt­ning att ska­pad “Pre­set” är vald vid Metadata.

 9. Det går att skriva in “Key­words” som info­gas i meta­data under import av bil­der. Alla bil­der som impor­te­ras kom­mer då bli tag­gade med samma key­words och då gäl­ler det att använda key­words som stäm­mer för alla bil­der som impor­te­ras, till exem­pel plat­sen där bil­der är tagna eller namn på person/​personer som är med.

 10. Under “Des­ti­na­tion” finns “Orga­nize”, jag rekom­men­de­rar att bild­fi­lerna impor­te­ras kro­no­lo­giskt “By date”. Under “Date For­mat” väl­jer man vil­ket datum­for­mat som ska använ­das. Om en ny mapp behövs, klicka på plu­si­ko­nen i Des­ti­na­tion och från menyn välj “Cre­ate New Fol­der”. Först mar­ke­rar man på den plats där den nya map­pen ska ligga. Klicka på “Skapa ny mapp” och skriv in ett namn på mappen.

 11. Under “Sort” kan man välja olika sor­te­rings­al­ter­na­tiv i import­fönst­ret. Det för att under­lätta vid selek­te­ring av spe­ci­fika bil­der för import. Man kan sor­tera på “Media Type” om man foto­gra­fe­rar både med RAW och JPG. Impor­te­rar man från en hård­disk med blan­dade fil­for­mat och man bara vill impor­tera visst for­mat är “Media Type” för­träff­lig. Väl­jer man att sor­tera på “Chec­ked State” ham­nar de man inte har valt för import sist i lis­tan och ger dig en bättre över­blick om man mis­sat någon. Via “Thumb­nails” kan man justera bild­stor­le­ken i importfönstret.

 12. Om skär­pan eller teck­ning i ett skugg­parti ska kon­trol­le­ras innan import, dub­bel­klicka på bil­den för att för­stora den till skärm­stor­lek. Där­ef­ter går det att zooma in i bil­den ytter­li­gare för att kon­trol­lera skär­pan. För­minska eller för­stora bil­den med funk­tio­nen “Zoom” ner till höger, du kan även använda kort­kom­man­dot “Ctrl +” eller “Ctrl -” (Cmd för Mac). Om inte bil­den är till­räck­ligt skarp är det bara att klicka ur “Include in Import”. För att komma till­baka till Grid View kan man använda kort­kom­mando “G”.

Klart för import

Nu är det bara att klicka på Import och bild­fi­ler kom­mer att impor­te­ras med de inställ­ningar och till den plats man valt i Importdialogen.

Meta­data Preset

För­slag på nam­nänd­ring av bild­fi­ler vid import

Kame­rans fil­for­mat RAW

För­de­lar med att foto­gra­fera med RAW (expo­nera efter låg­da­ger)
Tar vara på kame­rans dyna­miska omfång. (Hur många expo­ne­rings­steg kame­ran kla­rar från svart till vitt.) Myc­ket större möj­lig­he­ter att efter­be­handla bil­den. (1216 bits färgdjup bety­der 16 till 256 gånger fler gråto­ner än vad en JPG inne­hål­ler.) Eftersom RAW for­mat bara är Meta­data för­säm­ras inte filen av en bildbehandling.

Nack­de­lar med att foto­gra­fera med RAW
Bil­den måste efter­be­hand­las, vil­ket tar längre tid.

Fil­for­ma­tet JPG, de flesta poc­ket­ka­me­ror använ­der JPG

För­de­lar med att foto­gra­fera i JPG (expo­nera efter hög­da­gern)
Snabb­het om bil­den ska skic­kas eller använ­das direkt. Liten fil­stor­lek jäm­fört med RAW-​​fil.

Nack­de­lar med att foto­gra­fera i JPG
Ganska små möj­lig­he­ter att efter­be­handla bil­den med gott resul­tat. Cirka 80% av bildin­for­ma­tio­nen för­svin­ner vid kon­ver­te­ring till JPG

Fil­for­ma­tet DNG, få kame­ror använ­der filformatet

För­de­lar med DNG
DNG är “Open­source” och alla som vill kan skapa pro­gram runt fil­for­ma­tet. Fram­tids­säkra genom att kon­ver­tera gamla RAW-​​formats bil­der till DNG. Man slip­per sido­fi­ler som XMP att hålla reda på. Bild­fi­len blir cirka 20% mindre utan kva­li­tets­för­lus­ter, till största delen beror det på att datorn har mer tid på sig att pro­cessa filer jäm­fört med kame­ran som måste pro­cessa bil­der i högsta möj­liga fart. Änd­ringar i bil­den kan spa­ras ner direkt till DNG filen utan att sido­fi­ler som XMP behövs. Inga pro­blem att öppna bild­fi­len i äldre ver­sio­ner av Photoshop.

Nack­de­lar med DNG
Import av bil­der tar längre tid med kon­ver­te­ring från RAW till DNG. DNG fun­ge­rar inte med alla RAW-​​konverteringsprogram som exem­pel­vis Nikons egna Cap­ture NX. DNG tar bort spe­ci­fik data från till­ver­ka­ren (som “Active D-​​Lighting och Picture Con­trol”) vil­ket gör det omöj­ligt att åter­skapa den infor­ma­tio­nen i fram­ti­den från DNG filen.

DNG Con­ver­ter

De som är intres­se­rade att kon­ver­tera RAW-​​formats filer till DNG kan använda ett gra­tis­pro­gram från Adobe som heter “DNG Con­ver­ter” för PC och för Mac. Det här pro­gram­met upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt för att få med de senaste kame­ror som kan spara i RAW for­mat. I Lightroom finns kon­ver­te­rings­funk­tio­nen inbyggd för att kon­ver­tera RAW-​​filer till DNG.

Taggat , , ,