Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många oli­ka sätt — vari­an­ter att arbe­ta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­man­de artik­lar är ett arbets­flö­de som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att bör­ja med att orga­ni­se­ra fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan finns på hård­dis­ken. Där­ef­ter gäl­ler det att sor­te­ra och skil­ja bra bil­der från säm­re och de bil­der som ska kas­tas. Läg­ga till nyc­kelord för att lätt hit­ta i bil­dar­ki­vet. Tag­ga bild­fi­len med copy­righ­tin­for­ma­tion. Sor­te­ra bil­der i kol­lek­tio­ner (Col­lec­tions). Skräd­dar­sy pro­gram­met för egna behov. Hur man fram­kal­lar bil­der från RAW filer i Deve­lop modu­len. Var ska bil­den använ­das, skri­vas ut i Print modu­len eller pre­sen­te­ras på web­ben med hjälp av Webb modu­len och slut­li­gen Sli­deshow modu­len där det exem­pel­vis går all­de­les för­träff­ligt att göra bild­spel för pro­jek­tor eller TV.

Hårddiskar och Backup

Innan man bör­jar använ­da Lightroom är det bra om man har en struk­tu­re­rad ord­ning på sin fil­han­te­ring. Var och hur bil­der­na spa­ras och var min back­up lag­ras. På en sepa­rat hård­disk internt i datorn eller på en extern hård­disk. För att vara rik­tigt säker för­va­rar man minst en back­up­disk på annan plats för att gar­de­ra sig mot inbrott eller brand. Utö­ver det ska man helst för­va­ra sina bil­der på två hård­dis­kar som kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras för att mins­ka ris­ken vid en hård­disk­krasch. Det är inte frå­gan om att “Om hård­dis­ken kra­schar” utan “När hård­dis­ken kra­schar”, förr eller sena­re kom­mer det att ske och det mås­te vara med i beräk­ning­ar­na… Det finns mer att läsa om back­up här…

Organisera din filhantering i datorn

Välj en plats på hård­dis­ken där alla RAW-filer ska lig­ga. Det är en stor för­del om alla dina ori­gi­nal­bil­der lig­ger under en huvud­mapp på en dedi­ke­rad hård­disk. Det är lät­ta­re att kopi­e­ra över en mapp till en ny hård­disk exem­pel­vis när hård­dis­ken inte har mer plats för nya bil­der. Jag har valt att namn­ge min mapp/​folder för “Lightroom”, den kan givet­vis heta något helt annat. Under map­pen “Lightroom” går det sedan att ska­pa nya under­map­par (sub­fol­ders). Ett bra sätt är att använ­da sig av kro­no­lo­gisk struk­tur där map­pen under huvud­map­pen är årta­let och där­ef­ter ytter­li­ga­re en under­mapp med namn­struk­tur som “När, Vem, Vad, Var” där själ­va bil­der­na pla­ce­ras som illust­ra­tio­nen nedan visar. Går man och fun­de­rar på att änd­ra sin mapp­struk­tur är det vik­tigt att man gör det i Lightroom annars kom­mer Lightrooms län­kar till dina bil­der att gå för­lo­ra­de och det ska­par jobb i onödan!

Preferences

För att bespa­ras av att Lightrooms import­di­a­log star­tas var­je gång ett flas­h­min­ne eller extern hård­disk ansluts till datorn kan man avmar­ke­ra “Show import dia­log when a memo­ry card is detec­ted”. Om kame­ran är inställd på att spa­ra JPG-fil till­sam­mans med RAW-fil kan man få med dem i impor­ten, då mar­ke­rar man “Tre­at JPG files next to RAW files as sepa­ra­te pho­tos”. Impor­ten kom­mer pla­ce­ra JPG-filer till­sam­mans med RAW-filer i den mapp som valts vid importen.

Inställ­ning­en finns under Edit → Pre­fe­rences och fli­ken Gene­ral. Mac-använ­da­re hit­tar Pre­fe­rences under Lightroom i huvudmenyn.

Import av bilder

Import­knap­pen finns längst ner till väns­ter när man är i Lib­ra­ry modu­len. När man klic­kat på Import kom­mer Import­di­a­lo­gen upp i ett nytt föns­ter. Bör­ja impor­ten i den num­mer­följd som anges nedan. Var­i­från bil­der ska häm­tas, min­neskort eller från hård­dis­ken och på vil­ket sätt de ska kopie­ras, som DNG eller ori­gi­nal RAW-fil. Var bild­fi­ler ska spa­ras och med vil­ket namn, kro­no­lo­giskt eller på annat sätt? Ska det göras back­up på en sepa­rat hård­disk? Vil­ken Meta­da­ta ska läg­gas in i filen? Det är många frå­gor som behö­ver besva­ras och nu ska vi för­sö­ka reda ut det.

Stegen i Importfönstret

Övergripande steg vid import från minneskort

 1. Om ett min­neskort som Com­pact Flash (CF) eller Secu­re Digi­tal (SD) är anslu­tet till datorn mar­ke­ras det automatiskt.

 2. Välj mel­lan “Copy as DNG” eller “Copy”. Copy inne­bär att kame­rans fil­for­mat (RAW) inte kon­ver­te­ras till DNG (man är inte låst till att kon­ver­te­ra till DNG under import utan det går att göra när som helst). Välj mel­lan “All Pho­tos” och “New Pho­tos”. New Pho­tos inne­bär att bil­der som inte har impor­te­rats tidi­ga­re visas, den funk­tio­nen under­lät­tar väsent­ligt om man impor­te­rar i omgång­ar från sam­ma min­neskort eller hårddisk.

 3. Näs­ta steg är att väl­ja var den nya map­pen med bild­fi­ler ska pla­ce­ras. Vik­tigt att man spa­rar alla bil­der på en dedi­ke­rad hårddisk. 

 4. Under “File Hand­ling” och “Ren­der Pre­vi­ews” finns oli­ka alter­na­tiv. Foto­gra­fe­rar man myc­ket är “Mini­mal” ett bra alter­na­tiv, för­de­len är att impor­ten går for­ta­re. Det finns oli­ka alter­na­tiv hur ren­de­ring av jpg filen ska ske och det är lite av egen smak vil­ken man väl­jer. Bear­be­tar man bil­den så gene­re­rar Lightroom för­hands­vis­ning­en åt dig. För de som vill kun­na bedö­ma skär­pa och kva­li­tet omgå­en­de efter impor­ten på alla bil­der kan då väl­ja “1:1”. Då gene­re­rar impor­ten en full­ska­lig jpg fil från RAW.

  Man bör se till att det all­tid finns minst en kopia av var­je bild­fil, där­för bör man väl­ja “Make a Second Copy To” och pla­ce­ra på annan plats. Det här är extra vik­tigt om man är ute och reser där ris­ken är stör­re att något kan gå snett. Vad man bör veta är att kopi­an inte kom­mer att kon­ver­te­ras till DNG om man valt det som import.

 5. Under “File Rena­ming” kan man byta namn på bild­fi­len och det är något man bör tän­ka på. Om du är aktiv foto­graf och expo­ne­rar mass­vis med bil­der kom­mer räk­na­ren i kame­ran till slut att nå högs­ta tal och sedan bör­ja om från bör­jan igen eller du har två kame­ror av sam­ma mär­ke. Då sker pro­ble­met med att man får två bild­fi­ler med sam­ma namn. För att und­vi­ka en sådan upp­komst kan man läg­ga till datum i bild­fil och det gör man under “Temp­la­te → Custom Set­tings”. Om man änd­rar fil­nam­net vid import för­svin­ner kame­rans gene­re­ra­de fil­namn om man inte läg­ger till det. Läng­re ner i den­na arti­kel finns en illust­ra­tion med för­slag som eli­mi­ne­rar upp­koms­ten av dubb­la fil­namn och spa­rar kame­rans gene­re­ra­de fil­namn eller klic­ka här.

 6. Stegen i Importfönstret

 7. Under “App­ly During Import” finns ett antal deve­lop pre­sets under “Deve­lop Set­tings”. Där kan man väl­ja oli­ka fram­kall­nings­in­ställ­ning­ar, även egna spa­ra­de. Många foto­gra­fer gil­lar den “look” som JPG filen ger på kame­rans dis­play och har gjort ett deve­lop pre­sets för att åter­ska­pa den för RAW filer vid import. Använ­der man någon av des­sa pre­sets kom­mer alla bil­der som impor­te­ras få den “loo­ken”. Det går att ta bort den fram­kall­ning­en i sena­re ske­de om det inte blir bra. Stan­dardin­ställ­ning har “None” markerad.

 8. För att få copy­right auto­ma­tiskt inklu­de­rat vid import av bil­der mar­ke­ras det i Meta­da­ta. Här går det ock­så att redi­ge­ra eller ska­pa ny copy­righ­tin­for­ma­tion under “Meta­da­ta → Edit Pre­sets” eller “New”. Om copy­right inte är ifylld är det dags att göra det nu. Bör­ja med att skri­va in ditt namn och kon­tak­tin­for­ma­tion unge­fär som i bil­den här nedan. Efter man fyllt i all data ska “Edit Meta­da­ta Pre­set” spa­ras. I rull­gardinsme­nyn “Pre­set” längst upp hit­tar man “Save Cur­rent Set­tings as New Pre­set”. Klic­ka och dia­lo­gru­tan “New Pre­set” kom­mer upp. Skriv in © eller nam­net “Copy­right” och ditt namn klic­ka sedan på “Cre­a­te”. Nu är infor­ma­tio­nen spa­rad och kom­mer auto­ma­tiskt med i var­je impor­te­rad bild under för­ut­sätt­ning att ska­pad “Pre­set” är vald vid Metadata.

 9. Det går att skri­va in “Key­words” som info­gas i meta­da­ta under import av bil­der. Alla bil­der som impor­te­ras kom­mer då bli tag­ga­de med sam­ma key­words och då gäl­ler det att använ­da key­words som stäm­mer för alla bil­der som impor­te­ras, till exem­pel plat­sen där bil­der är tag­na eller namn på person/​personer som är med.

 10. Under “Des­ti­na­tion” finns “Orga­ni­ze”, jag rekom­men­de­rar att bild­fi­ler­na impor­te­ras kro­no­lo­giskt “By date”. Under “Date For­mat” väl­jer man vil­ket datum­for­mat som ska använ­das. Om en ny mapp behövs, klic­ka på plu­si­ko­nen i Des­ti­na­tion och från menyn välj “Cre­a­te New Fol­der”. Först mar­ke­rar man på den plats där den nya map­pen ska lig­ga. Klic­ka på “Ska­pa ny mapp” och skriv in ett namn på mappen.

 11. Under “Sort” kan man väl­ja oli­ka sor­te­rings­al­ter­na­tiv i import­fönst­ret. Det för att under­lät­ta vid selek­te­ring av spe­ci­fi­ka bil­der för import. Man kan sor­te­ra på “Media Type” om man foto­gra­fe­rar både med RAW och JPG. Impor­te­rar man från en hård­disk med blan­da­de fil­for­mat och man bara vill impor­te­ra visst for­mat är “Media Type” för­träff­lig. Väl­jer man att sor­te­ra på “Chec­ked Sta­te” ham­nar de man inte har valt för import sist i lis­tan och ger dig en bätt­re över­blick om man mis­sat någon. Via “Thumb­nails” kan man juste­ra bild­stor­le­ken i importfönstret.

 12. Om skär­pan eller teck­ning i ett skugg­par­ti ska kon­trol­le­ras innan import, dub­bel­klic­ka på bil­den för att för­sto­ra den till skärm­stor­lek. Där­ef­ter går det att zoo­ma in i bil­den ytter­li­ga­re för att kon­trol­le­ra skär­pan. För­mins­ka eller för­sto­ra bil­den med funk­tio­nen “Zoom” ner till höger, du kan även använ­da kort­kom­man­dot “Ctrl +” eller “Ctrl -” (Cmd för Mac). Om inte bil­den är till­räck­ligt skarp är det bara att klic­ka ur “Inclu­de in Import”. För att kom­ma till­ba­ka till Grid View kan man använ­da kort­kom­man­do “G”.

Klart för import

Nu är det bara att klic­ka på Import och bild­fi­ler kom­mer att impor­te­ras med de inställ­ning­ar och till den plats man valt i Importdialogen.

Metadata Preset

Förslag på namnändring av bildfiler vid import

Kamerans filformat RAW

För­de­lar med att foto­gra­fe­ra med RAW (expo­ne­ra efter lågdager)
Tar vara på kame­rans dyna­mis­ka omfång. (Hur många expo­ne­rings­steg kame­ran kla­rar från svart till vitt.) Myc­ket stör­re möj­lig­he­ter att efter­be­hand­la bil­den. (1216 bits färgdjup bety­der 16 till 256 gång­er fler gråto­ner än vad en JPG inne­hål­ler.) Eftersom RAW for­mat bara är Meta­da­ta för­säm­ras inte filen av en bildbehandling.

Nack­de­lar med att foto­gra­fe­ra med RAW
Bil­den mås­te efter­be­hand­las, vil­ket tar läng­re tid.

Filformatet JPG, de flesta pocketkameror använder JPG

För­de­lar med att foto­gra­fe­ra i JPG (expo­ne­ra efter högdagern)
Snabb­het om bil­den ska skic­kas eller använ­das direkt. Liten fil­stor­lek jäm­fört med RAW-fil.

Nack­de­lar med att foto­gra­fe­ra i JPG
Gans­ka små möj­lig­he­ter att efter­be­hand­la bil­den med gott resul­tat. Cir­ka 80% av bildin­for­ma­tio­nen för­svin­ner vid kon­ver­te­ring till JPG

Filformatet DNG, få kameror använder filformatet

För­de­lar med DNG
DNG är “Open­sour­ce” och alla som vill kan ska­pa pro­gram runt fil­for­ma­tet. Fram­tids­säk­ra genom att kon­ver­te­ra gam­la RAW-for­mats bil­der till DNG. Man slip­per sido­fi­ler som XMP att hål­la reda på. Bild­fi­len blir cir­ka 20% mind­re utan kva­li­tets­för­lus­ter, till störs­ta delen beror det på att datorn har mer tid på sig att pro­ces­sa filer jäm­fört med kame­ran som mås­te pro­ces­sa bil­der i högs­ta möj­li­ga fart. Änd­ring­ar i bil­den kan spa­ras ner direkt till DNG filen utan att sido­fi­ler som XMP behövs. Inga pro­blem att öpp­na bild­fi­len i äld­re ver­sio­ner av Photoshop.

Nack­de­lar med DNG
Import av bil­der tar läng­re tid med kon­ver­te­ring från RAW till DNG. DNG fun­ge­rar inte med alla RAW-kon­ver­te­rings­pro­gram som exem­pel­vis Nikons egna Cap­tu­re NX. DNG tar bort spe­ci­fik data från till­ver­ka­ren (som “Acti­ve D‑Lighting och Pictu­re Con­trol”) vil­ket gör det omöj­ligt att åter­ska­pa den infor­ma­tio­nen i fram­ti­den från DNG filen.

DNG Converter

De som är intres­se­ra­de att kon­ver­te­ra RAW-for­mats filer till DNG kan använ­da ett gra­tis­pro­gram från Ado­be som heter “DNG Con­ver­ter” för PC och för Mac. Det här pro­gram­met upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt för att få med de senas­te kame­ror som kan spa­ra i RAW for­mat. I Lightroom finns kon­ver­te­rings­funk­tio­nen inbyggd för att kon­ver­te­ra RAW-filer till DNG.

Taggat , , ,