Kategori-arkiv: Färghantering och Utskrifter

Allt om Bildskärmar, Colormanagement, Profiler och Utskrifter

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Färghantering med webbläsare

Av Sören Lindqvist

Du är foto­graf eller bara intres­se­rad av att se bil­der på inter­net. Du vill få en bra upp­le­velse, kän­ner för kva­li­tet där fär­ger ska vara så bra som möj­ligt även i en webb­lä­sare. Fler och fler bild­skär­mar kom­mer ut på mark­na­den med en färgrymd som näst intill kla­rar Adobe RGB98 där en del bild­skär­mar till […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Vilken webbläsare använder du?

Av Sören Lindqvist

Jag för­står webb­de­sig­ners fru­stra­tion över de olika webb­lä­sarna och hur de ren­de­rar text och bild olika. Inter­net Explo­rer har ald­rig rik­tigt varit favo­ri­ten hos desig­ners och det finns myc­ket att läsa om det på olika dis­kus­sions­si­dor. Trots det så har de flesta använ­dare just Inter­net Explo­rer, är det mest för att “det kom­mer med i […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist
Storleken på bildskärmsytan

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­ende på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­lity eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaffa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­standa av dator för att få en bättre bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­lingen på […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skriva ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enklare jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är några inställ­ningar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man välja mel­lan tre fasta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Naturligtvis […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­vare som de senaste model­lerna från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bättre när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­vara. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan varje skri­vare är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro serien” av skri­vare). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Taggat , , , |