Kategori-arkiv: Färghantering och Utskrifter

Allt om Bild­skär­mar, Color­ma­na­ge­ment, Pro­fi­ler och Utskrifter

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­ce­ra ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­va­re när man ser den­na infor­ma­ti­va video hur det går till. Det krävs hårt arbe­te och en driv­kraft att utveck­la nya­re och bätt­re ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Färghantering med webbläsare

Av Sören Lindqvist

Du är foto­graf eller bara intres­se­rad av att se bil­der på inter­net. Du vill få en bra upp­le­vel­se, kän­ner för kva­li­tet där fär­ger ska vara så bra som möj­ligt även i en webb­lä­sa­re. Fler och fler bild­skär­mar kom­mer ut på mark­na­den med en färgrymd som näst intill kla­rar Ado­be RGB98 där en del bild­skär­mar till […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Vilken webbläsare använder du?

Av Sören Lindqvist

Jag för­står webb­de­sig­ners fru­stra­tion över de oli­ka webb­lä­sar­na och hur de ren­de­rar text och bild oli­ka. Inter­net Explo­rer har ald­rig rik­tigt varit favo­ri­ten hos desig­ners och det finns myc­ket att läsa om det på oli­ka dis­kus­sions­si­dor. Trots det så har de fles­ta använ­da­re just Inter­net Explo­rer, är det mest för att “det kom­mer med i […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist
Storleken på bildskärmsytan

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­en­de på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Se vad bildskärmen inte klarar av

Av Sören Lindqvist

Qua­li­ty eller kva­li­tet är en vik­tig egen­skap när det gäl­ler bild­skärm för oss som arbe­tar med bild. För­sök all­tid skaf­fa en så bra bild­skärm som eko­no­min tillå­ter, gå då istäl­let ner på pre­stan­da av dator för att få en bätt­re bild­skärm. Som alla vet har en bild­skärm sin begräns­ning när det gäl­ler färgrymd, utveck­ling­en på […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skri­va ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enkla­re jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är någ­ra inställ­ning­ar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man väl­ja mel­lan tre fas­ta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Naturligtvis […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­va­re som de senas­te model­ler­na från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bätt­re när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­va­ra. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan var­je skri­va­re är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro seri­en” av skri­va­re). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Taggat , , , |