Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skri­vare från pro­fes­sio­nella till bord­skri­vare gör ett fan­tas­tiskt jobb där håll­bar­he­ten är bättre än de kemiska pro­duk­terna idag. Möj­lig­he­terna är i stort sett obe­grän­sade vad man kan åstad­komma. Kva­li­te­ten har höjts rejält och utan större kun­ska­per kan man göra myc­ket bra utskrifter.

Det här kom­mer att bli star­ten på en serie om utskrif­ter, olika pap­per, färg­han­te­ring, pro­fi­ler, hur man kan komma ste­get längre till den fina kopian via olika vägar och kanske en bättre för­stå­else för hur en fin kopia kan bli.

Gott Nytt År!


Taggat ,