Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­ce­ra ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­va­re när man ser den­na infor­ma­ti­va video hur det går till. Det krävs hårt arbe­te och en driv­kraft att utveck­la nya­re och bätt­re ink. Vi har kom­mit en lång väg och skri­va­re från pro­fes­sio­nel­la till bord­skri­va­re gör ett fan­tas­tiskt jobb där håll­bar­he­ten är bätt­re än de kemis­ka pro­duk­ter­na idag. Möj­lig­he­ter­na är i stort sett obe­grän­sa­de vad man kan åstad­kom­ma. Kva­li­te­ten har höjts rejält och utan stör­re kun­ska­per kan man göra myc­ket bra utskrifter.

Det här kom­mer att bli star­ten på en serie om utskrif­ter, oli­ka pap­per, färg­han­te­ring, pro­fi­ler, hur man kan kom­ma ste­get läng­re till den fina kopi­an via oli­ka vägar och kanske en bätt­re för­stå­el­se för hur en fin kopia kan bli.

Gott Nytt År!


Taggat ,