Stängt för kommentarer

Färgblindhet och en Personlighetstest

Av Sören Lindqvist

En intres­sant test man kan göra är att gå in på x‑rite’s hem­si­da och göra nedan­stå­en­de färg­test. Den har fun­nits en läng­re tid på nätet, jag vil­le tes­ta igen för att se om mitt färgse­en­de hade änd­rats. Vis­ser­li­gen inte helt rätt­vi­san­de eftersom din bild­skärm kan sty­ra resul­ta­tet, men jag har hört per­so­ner som tes­tat på fle­ra oli­ka skär­mar både med och utan kalibre­ring och dyra­re gra­fis­ka skär­mar med stor färgrymd och ändå fått sam­ma resul­tat. Genom testet får man en fing­er­vis­ning om var svag­he­ten lig­ger som kan vara bra att veta.


Färgblindhet och känslor

Själv kla­ra­de jag testet med galans som näs­ta bild visar och jag fick mer mod för fler tes­ter. Färg­blind­het är en annan intres­sant test att göra, spe­ci­ellt om man söker arbe­te inom områ­den som inte god­kän­ner färg­blind­het. Det finns ytter­li­ga­re en test som ana­ly­se­rar din per­son­lig­het genom de färg­ny­an­ser du väl­jer som heter “luscher colour test”. Dok­tor Max Luscher utveck­la­de den­na test i bör­jan av 1900 talet om hur fär­ger akti­ve­rar käns­lor hos män­ni­skor. Den har sedan tes­tats och utveck­lats på 100 000 tals män­ni­skor värl­den över. Har du en stund över så tes­ta gär­na… Have fun!

Taggat , , ,