Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­en­de på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du använ­der. Just det… “bero­en­de på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du använ­der”, med and­ra ord inte vad skär­men visar utan vad ope­ra­tiv­sy­ste­met tyc­ker! Nu kan det så vara att just din skärm råkar stäm­ma över­ens med 96, men mind­re tro­ligt med 72 ppi om du inte använ­der en rik­tigt gam­mal skärm. PPI står för pix­el­tät­het eller som man oftast säger “upp­lös­ning” för bild­skärm. PPI är för­kort­ning­en på pix­els per inch och för­väx­las ofta med dpi dots per inch som är något helt annat, näm­li­gen skri­varupp­lös­ning. De fles­ta skär­mar idag lig­ger någon­stans mel­lan 85120 ppi och går vi till extremt högupp­lös­ta skär­mar som exem­pel­vis den nya iPho­ne 4 med Reti­na dis­play så ham­nar vi på långt över 300 ppi. Den kate­go­rin skär­mar lig­ger på en helt annan nivå och vore en ren dröm på en stor bild­skärm, har man kom­mit till den­na nivån då har det “pap­pers­lö­sa kon­to­ret” bli­vit en verk­lig­het. Hur kan vi då räk­na ut den “rik­ti­ga” upp­lös­ning­en för just din skärm?


Storleken på bildskärmsytan

Dividera upplösning med storlek

Det förs­ta vi behö­ver få reda på är bredd och höjd, inte kant till kant utan själ­va bil­dy­tan. Den tun­na svar­ta kan­ten som finns i bil­dy­tan ska inte räk­nas med. Vi använ­der oss av ett mått­band och mäter på en Eizo Colo­rEd­ge 24 tums skärm, ett mått­band är bra som mins­kar ris­ken att repa ytan om man nu inte har till­gång till en extra lång lin­jal. Mät­ning­en ger oss föl­jan­de siff­ror, 524 mm för bredd och 328 mm för höjd. Upp­lös­ning­en på skär­men är 1920×1200 pix­lar som vi nu ska divi­de­ra med de vär­den vi fått. Eftersom vi ska få fram “inch” behö­ver vi kon­ver­te­ra mil­li­me­ter till inch (tum) och det kan man göra enkelt i Pho­tos­hop genom att ska­pa ett nytt doku­ment och skri­va in båda måt­ten i mil­li­me­ter och sedan gå till­ba­ka och änd­ra till inches. Pho­tos­hop gör då kon­ver­te­ring­en åt oss och vi får 20,63 och 12,91 inch. Vi delar nu 1920 med 20,63 och får 93,068 ppi på bred­den och på höj­den får vi en ppi på 92,951, där har vi nu den “rik­ti­ga” upplösningen.

Bildstorlek i Photoshop

Ändra Screen Resolution

Sum­me­rar vi båda och divi­de­rar med två så får vi vär­det 93 ppi. Det här vär­det stäm­mer inte alls med 96 eller spe­ci­ellt 72 ppi som är stan­dard för Mac (96 ppi är Win­dows). Gör vi nu det här kor­rekt ska vi i Pho­tos­hop änd­ra vär­det som står i inställ­ning­ar­na för Screen Reso­lu­tion som är satt till 72 ppi vid instal­la­tio­nen. Pho­tos­hop vet inte vad för skär­mupp­lös­ning du använ­der där­för mås­te du manu­ellt skri­va in det rik­ti­ga vär­det. För att Pho­tos­hop ska kun­na gene­re­ra rätt bild­stor­lek på skärm mås­te Pho­tos­hop veta den exak­ta skär­mupp­lös­ning­en. Vad är då för­de­lar­na med den­na uppdatering?

Bildskärmsinställningar i Photoshop

Storlek matchar skärmbild och utskrift

Det fun­ge­rar på det viset att när du väl­jer View → Print Size i Pho­tos­hop så kom­mer du att få sam­ma stor­lek av bil­den du ser på skärm som du får vid utskrift. Det är inte säkert att du ham­nat helt per­fekt i förs­ta för­sö­ket och att det fort­fa­ran­de skil­jer sig något i stor­lek. Gå då till­ba­ka till inställ­ning­ar och juste­ra, är kopi­an stör­re än skärm­bil­den ökar man upp­lös­ning­en eller om kopi­an är mind­re så mins­kar man på upp­lös­ning­en. Bör­ja med +5 enhe­ter och se var du ham­nar för att “trim­ma” in stor­le­ken tills du mer eller mind­re kan pla­ce­ra bil­den i regis­ter mot skär­men, det går att använ­da deci­ma­ler i inställ­ning­ar om man kän­ner för det. Gör man en för­änd­ring mås­te man till­ba­ka till View → Print Size för att upp­da­te­ra skärm­vis­ning­en. Inställ­ning­en gör att man får en kon­troll före utskrift spe­ci­ellt när det gäl­ler slut­skärp­ning av bild. Genom att använ­da View → Print Size (efter inställ­ning­ar är gjor­da) får man en bätt­re “upp­le­vel­se” hur bil­den kom­mer att se ut innan utskrift. Obser­ve­ra att det fun­ge­rar endast för Ado­be Pho­tos­hop CS4 och CS5 med Open GL akti­ve­rad i Per­for­man­ce på inställ­ning­ar. De fles­ta nya dato­rer har idag gra­fik­kort som kla­rar det men det kan vara lite osä­kert på bil­li­ga­re bär­ba­ra dato­rer. Med det­ta tips kom­mer du ytter­li­ga­re ett steg när­ma­re att kun­na se vad som sker på skär­men reflek­te­ras till utskrif­ten. Håll till godo och ett Gott Nytt År 2011!

Open GL inställning i Photoshop

Taggat , ,