Stängt för kommentarer

Ange korrekt upplösning för bildskärm

Av Sören Lindqvist

Vet du vil­ken upp­lös­ning din bild­skärm har? Du sva­rar kanske 72 eller 96 ppi… men med stor san­no­lik­het kan vi säga att det sva­ret inte är kor­rekt! Visst… om du gör en skärm­dump och spa­rar den bil­den och sedan tit­tar på stor­lek och upp­lös­ning kom­mer du få ett av alter­na­ti­ven bero­ende på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du använ­der. Just det… “bero­ende på vil­ket ope­ra­tiv­sy­stem du använ­der”, med andra ord inte vad skär­men visar utan vad ope­ra­tiv­sy­ste­met tyc­ker! Nu kan det så vara att just din skärm råkar stämma över­ens med 96, men mindre tro­ligt med 72 ppi om du inte använ­der en rik­tigt gam­mal skärm. PPI står för pix­el­tät­het eller som man oftast säger “upp­lös­ning” för bild­skärm. PPI är för­kort­ningen på pix­els per inch och för­väx­las ofta med dpi dots per inch som är något helt annat, näm­li­gen skri­varupp­lös­ning. De flesta skär­mar idag lig­ger någon­stans mel­lan 85120 ppi och går vi till extremt högupp­lösta skär­mar som exem­pel­vis den nya iPhone 4 med Retina dis­play så ham­nar vi på långt över 300 ppi. Den kate­go­rin skär­mar lig­ger på en helt annan nivå och vore en ren dröm på en stor bild­skärm, har man kom­mit till denna nivån då har det “pap­pers­lösa kon­to­ret” bli­vit en verk­lig­het. Hur kan vi då räkna ut den “rik­tiga” upp­lös­ningen för just din skärm?


Storleken på bildskärmsytan

Divi­dera upp­lös­ning med storlek

Det första vi behö­ver få reda på är bredd och höjd, inte kant till kant utan själva bil­dy­tan. Den tunna svarta kan­ten som finns i bil­dy­tan ska inte räk­nas med. Vi använ­der oss av ett mått­band och mäter på en Eizo Colo­rEdge 24 tums skärm, ett mått­band är bra som mins­kar ris­ken att repa ytan om man nu inte har till­gång till en extra lång lin­jal. Mät­ningen ger oss föl­jande siff­ror, 524 mm för bredd och 328 mm för höjd. Upp­lös­ningen på skär­men är 1920×1200 pix­lar som vi nu ska divi­dera med de vär­den vi fått. Eftersom vi ska få fram “inch” behö­ver vi kon­ver­tera mil­li­me­ter till inch (tum) och det kan man göra enkelt i Pho­tos­hop genom att skapa ett nytt doku­ment och skriva in båda måt­ten i mil­li­me­ter och sedan gå till­baka och ändra till inches. Pho­tos­hop gör då kon­ver­te­ringen åt oss och vi får 20,63 och 12,91 inch. Vi delar nu 1920 med 20,63 och får 93,068 ppi på bred­den och på höj­den får vi en ppi på 92,951, där har vi nu den “rik­tiga” upplösningen.

Bildstorlek i Photoshop

Ändra Screen Resolution

Sum­me­rar vi båda och divi­de­rar med två så får vi vär­det 93 ppi. Det här vär­det stäm­mer inte alls med 96 eller spe­ci­ellt 72 ppi som är stan­dard för Mac (96 ppi är Win­dows). Gör vi nu det här kor­rekt ska vi i Pho­tos­hop ändra vär­det som står i inställ­ning­arna för Screen Reso­lu­tion som är satt till 72 ppi vid instal­la­tio­nen. Pho­tos­hop vet inte vad för skär­mupp­lös­ning du använ­der där­för måste du manu­ellt skriva in det rik­tiga vär­det. För att Pho­tos­hop ska kunna gene­rera rätt bild­stor­lek på skärm måste Pho­tos­hop veta den exakta skär­mupp­lös­ningen. Vad är då för­de­larna med denna uppdatering?

Bildskärmsinställningar i Photoshop

Stor­lek mat­char skärm­bild och utskrift

Det fun­ge­rar på det viset att när du väl­jer View → Print Size i Pho­tos­hop så kom­mer du att få samma stor­lek av bil­den du ser på skärm som du får vid utskrift. Det är inte säkert att du ham­nat helt per­fekt i första för­sö­ket och att det fort­fa­rande skil­jer sig något i stor­lek. Gå då till­baka till inställ­ningar och justera, är kopian större än skärm­bil­den ökar man upp­lös­ningen eller om kopian är mindre så mins­kar man på upp­lös­ningen. Börja med +5 enhe­ter och se var du ham­nar för att “trimma” in stor­le­ken tills du mer eller mindre kan pla­cera bil­den i regis­ter mot skär­men, det går att använda deci­ma­ler i inställ­ningar om man kän­ner för det. Gör man en för­änd­ring måste man till­baka till View → Print Size för att upp­da­tera skärm­vis­ningen. Inställ­ningen gör att man får en kon­troll före utskrift spe­ci­ellt när det gäl­ler slut­skärp­ning av bild. Genom att använda View → Print Size (efter inställ­ningar är gjorda) får man en bättre “upp­le­velse” hur bil­den kom­mer att se ut innan utskrift. Obser­vera att det fun­ge­rar endast för Adobe Pho­tos­hop CS4 och CS5 med Open GL akti­ve­rad i Per­for­mance på inställ­ningar. De flesta nya dato­rer har idag gra­fik­kort som kla­rar det men det kan vara lite osä­kert på bil­li­gare bär­bara dato­rer. Med detta tips kom­mer du ytter­li­gare ett steg när­mare att kunna se vad som sker på skär­men reflek­te­ras till utskrif­ten. Håll till godo och ett Gott Nytt År 2011!

Open GL inställning i Photoshop

Taggat , ,