Stängt för kommentarer

Slutskärpning i Camera Raw

Av Conny Nord

Camera Raw är inte rik­tigt lika sofisti­ke­rad som Lightroom när det gäl­ler slut­skärp­ning eller som det kal­las på eng­elska “Out­put Shar­pen”. Där­för måste vi först justera upp­lös­ningen så att stor­le­ken på slut­bil­den blir rätt. Und­vik i möj­li­gaste mån att inter­po­lera eller ändra i bil­den efter det att den sista skärp­ningen är gjord. Slut­skärp­ning beräk­nas på den stor­lek och upp­lös­ning som den fär­diga bil­den bestämts för. Bil­dens stor­lek och upp­lös­ning är de två vik­ti­gaste para­met­rarna vid slutskärpning.


Slutskärpning i Camera RAW

Work­flow Options

Mar­kera bil­den i Bridge och öppna den i Camera Raw genom att dub­bel­klicka. Vill man gå direkt till Camera Raw utan att öppna Pho­tos­hop kan man använda sig av kort­kom­man­dot Ctrl + R eller Cmd + R för Mac. När man är fär­dig med sina juste­ringar i bil­den inklu­de­rat för­skärp­ning (Cap­ture Shar­pen) är det dags att bestämma stor­lek på bil­den i Work­flow Options. Klicka på den text som finns under bil­den (är röd­mar­ke­rad i bildex­emp­let) för att komma in i Work­flow Options. I Camera Raw finns tyvärr bara ett fåtal fasta lägen att utnyttja i Crop Size, vi får istäl­let ändra på upp­lös­ning (pix­els per inch). Bil­den är besku­ren i for­ma­tet 4×5 och utan inter­po­le­ring är pix­el­stor­le­ken på bil­den 4680×3744. Stor­lek på fär­dig bild ska bli 16×20 inch eller cirka 40×50 cm.

Inställningar Workflow Options Camera RAW

Stor­le­ken för­änd­ras vid änd­ring av Upplösning

Med en miniräk­nare till hands kan vi räkna ut vilka inställ­ningar vi ska använda för att få stor­le­ken vi öns­kar. Slår vi in talet 4680 (bredd, pix­lar) och delar det med 240 (upp­lös­ning, pix­lar) får vi ett resul­tat som ger en lång­sida på 19,5 (inch) Bil­den är med andra ord något för liten där­för behö­ver vi minska upp­lös­ningen något. Skri­ver vi i stäl­let 4680 (pix­lar) delat med 20 (inch) får vi ett resul­tat som säger 234 (pix­lar), det är den sum­man som är upp­lös­ningen vi skri­ver in i dia­lo­gru­tan. Nu har vi fått den stor­lek vi öns­kat och utö­ver upp­lös­ning väl­jer vi vil­ken färgrymd, bit­djup, om bil­den ska skär­pas för blankt eller matt pap­per och hur myc­ket bil­den ska skär­pas. Det finns tre lägen att välja på Low, Stan­dard, High, vil­ken inställ­ning som är bäst får man bedömma på utskri­ven kopia. Nu är det bara att klicka på OK och sedan Open Image för att öppna bil­den i Pho­tos­hop och skriva ut bilden.

Om du vill se nästa inlägg om skärp­ning klicka här (skärpa bil­der för skärm och webb)

Inställningar Workflow Options Camera RAW

Taggat