Kategori-arkiv: Teknik

Information om Tips & Teknik

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­cera ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­vare när man ser denna infor­ma­tiva video hur det går till. Det krävs hårt arbete och en driv­kraft att utveckla nyare och bättre ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­tona en bild inne­bär att skugg­par­tier får en färg­ton och ljusa par­tier en annan färg­ton. På den ana­loga sidan behö­ver man använda olika kemiska tonare för att åstad­komma samma sak men med mer begrän­sade möj­lig­he­ter. Svart­vita bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Progressiv Skärpning

Av Conny Nord

Pro­gres­siv skärp­ning kan använ­das för att rädda eller för­bättra bil­der som inte är till­räck­ligt skarpa eller av någon annan anled­ning behö­ver extra skärp­ning. Denna bilds pro­blem är att en för lång expo­ne­rings­tid har använts, dess­utom utan sta­tiv och där­för orsa­kat en rörel­se­oskärpa, (Canon 5D MKII med ISO 400, blän­dare 8, 130 dels sekund, zoo­mop­ti­ken inställd […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska handla om färska erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (early 2008) /​​ 4GB /​​ 500GB.

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Svartvita bilder med Silver Efex Pro

Av Jan von Steijern

För­u­tom svart­vit­kon­ver­te­ring i de van­liga bild­be­hand­lings­pro­gram­men som Pho­tos­hop, Ele­ments, Aper­ture med flera har det dykt upp ett stort antal plug-​​​​in pro­gram för svart­vit­kon­ver­te­ring. Jag ska här redo­visa några syn­punk­ter på det pro­gram jag instal­le­rat i Lightroom 3 och som i Lightroom arbe­tar som exter­nal edi­tor. Pro­gram­met är Sil­ver Efex Pro i sin senaste utgåva Pro […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Sortera — betygsätt bilder i Lightroom

Av Conny Nord

Sor­tera impor­te­rade bil­der på ett bra sätt När bil­der har impor­te­rats är det bra att börja med en första grovsor­te­ring, att snabbt och enkelt sor­tera bra bil­der från mindre bra och plocka dåliga bil­der som ska kas­tas i pap­pers­kor­gen. Det här kan gå rela­tivt snabbt om man får rutin på det… men hur gör man då?Ett […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Lightroom import från hårddisk

Av Conny Nord

När Lightroom är instal­le­rat vill man kanske impor­tera de bil­der som redan finns i datorn. I tidi­gare inlägg rekom­men­de­rar vi bland annat att man använ­der sig av en “huvud­mapp” med till­hö­rande under­map­par där alla bil­der befin­ner sig och på en reser­ve­rad hård­disk . Dels för att hålla en bra struk­tur och dels för att det […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många olika sätt — vari­an­ter att arbeta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­mande artik­lar är ett arbets­flöde som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att börja med att orga­ni­sera fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fekta backup syste­met finns egent­li­gen inte för det är så olika behov bero­ende på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­givna ama­tö­ren till den mest inbitna foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­rade och kom­pli­ce­rade nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­lingar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Taggat , , |