Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­to­na en bild inne­bär att skugg­par­ti­er får en färg­ton och lju­sa par­ti­er en annan färg­ton. På den ana­lo­ga sidan behö­ver man använ­da oli­ka kemis­ka tona­re för att åstad­kom­ma sam­ma sak men med mer begrän­sa­de möj­lig­he­ter. Svart­vi­ta bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att visu­ellt öka den loka­la kon­tras­ten i bil­den. I föl­jan­de exem­pel används en digi­tal färg­bild som utgångspunkt.


Utgångsbild inför splittoning © Fotograf Conny Nord

Star­ta med att kon­ver­te­ra bil­den till svart­vitt i Lightroom. I “Deve­lop” modu­len använ­der du de oli­ka färg­filtren i fli­ken ”“B&W” för att få fram den öns­ka­de kon­tras­ten och käns­lan för bilden.

B&W modulen i Lightroom

Splittoning

När man är nöjd med de svart­vi­ta inställ­ning­ar­na går man in i menyn “Split­to­ning” som lig­ger strax under i näs­ta flik. Bör­ja med vil­ken toning som hög­da­gern ska ha, det är så klart upp till foto­gra­fen men van­ligt­vis används en varm ton för lju­sa par­ti­er (hög­da­ger) och en kall ton för skugg­par­ti­er (låg­da­ger). För att hit­ta rätt färg­ton tryck ner Alt-tan­gen­ten sam­ti­digt som man drar i spa­ken “Hue” då kom­mer tonings­fär­gen fram (som om du hade haft ”Satu­ra­tion” på vär­de 100) för att under­lät­ta att stäl­la in rätt färg på toning­en. När Alt-tan­gen­ten släpps blir bil­den svart­vit igen.

Färgton för högdagrar med splittoning

Näs­ta steg är att göra sam­ma sak med låg­da­ger, här inställd på en kall ton.

Färgton för lågdagrar i splittoning

Saturation och Balance

Nu är det bara att stäl­la in mätt­na­den (Satu­ra­tion) för hög­da­ger och låg­da­ger där­ef­ter hit­ta en bra split­ton­del­ning (Balan­ce) mel­lan den var­ma och kal­la tonen. Det vill säga hur högt upp i gråska­lan ska den kal­la färg­to­nen gå eller hur långt ner i gråska­lan som den var­ma färg­to­nen ska gå. Inställ­ning­ar­na i nedan­stå­en­de bild är i hög­da­ger Hue 52, Satu­ra­tion 31 och i låg­da­ger Hue 238, Satu­ra­tion 17.
Balans är inställd på +26 vil­ket är mer åt det var­ma­re hållet.

Splittoning i Lightroom

Spara som Preset

Om man hit­tat en inställ­ning som känns bra går det att spa­ra inställ­ning­ar­na under Pre­sets i Lightroom. Gå till Deve­lop → New Pre­set alter­na­tivt klic­ka på ”+” i hög­ra delen av Pre­sets fönst­ret. Dia­lo­gru­tan New deve­lop pre­set kom­mer fram. Mar­ke­ra för Split­to­ning och skriv in ett lämp­ligt namn längst upp i Pre­set name och sedan spa­ra, inställ­ning­en kom­mer nu att fin­nas till­gäng­lig under lis­tan av Pre­sets. Näs­ta gång Split­to­ning behövs är det bara att klic­ka på den inställ­ning­en som här är kal­lad Split­to­ning varm.

Preset för splittoning i Lightroom

Taggat , ,