Stängt för kommentarer

Att splittona en bild i Lightroom

Av Conny Nord

Att split­tona en bild inne­bär att skugg­par­tier får en färg­ton och ljusa par­tier en annan färg­ton. På den ana­loga sidan behö­ver man använda olika kemiska tonare för att åstad­komma samma sak men med mer begrän­sade möj­lig­he­ter. Svart­vita bil­der byg­ger myc­ket på kon­tras­ter då inte fär­gen finns till­gäng­lig och med hjälp av split­to­ning går det att visu­ellt öka den lokala kon­tras­ten i bil­den. I föl­jande exem­pel används en digi­tal färg­bild som utgångspunkt.


Utgångsbild inför splittoning © Fotograf Conny Nord

Starta med att kon­ver­tera bil­den till svart­vitt i Lightroom. I “Deve­lop” modu­len använ­der du de olika färg­filtren i fli­ken ”“B&W” för att få fram den öns­kade kon­tras­ten och käns­lan för bilden.

B&W modulen i Lightroom

Split­to­ning

När man är nöjd med de svart­vita inställ­ning­arna går man in i menyn “Split­to­ning” som lig­ger strax under i nästa flik. Börja med vil­ken toning som hög­da­gern ska ha, det är så klart upp till foto­gra­fen men van­ligt­vis används en varm ton för ljusa par­tier (hög­da­ger) och en kall ton för skugg­par­tier (låg­da­ger). För att hitta rätt färg­ton tryck ner Alt-​​tangenten sam­ti­digt som man drar i spa­ken “Hue” då kom­mer tonings­fär­gen fram (som om du hade haft ”Satu­ra­tion” på värde 100) för att under­lätta att ställa in rätt färg på toningen. När Alt-​​tangenten släpps blir bil­den svart­vit igen.

Färgton för högdagrar med splittoning

Nästa steg är att göra samma sak med låg­da­ger, här inställd på en kall ton.

Färgton för lågdagrar i splittoning

Satu­ra­tion och Balance

Nu är det bara att ställa in mätt­na­den (Satu­ra­tion) för hög­da­ger och låg­da­ger där­ef­ter hitta en bra split­ton­del­ning (Balance) mel­lan den varma och kalla tonen. Det vill säga hur högt upp i gråska­lan ska den kalla färg­to­nen gå eller hur långt ner i gråska­lan som den varma färg­to­nen ska gå. Inställ­ning­arna i nedan­stå­ende bild är i hög­da­ger Hue 52, Satu­ra­tion 31 och i låg­da­ger Hue 238, Satu­ra­tion 17.
Balans är inställd på +26 vil­ket är mer åt det var­mare hållet.

Splittoning i Lightroom

Spara som Preset

Om man hit­tat en inställ­ning som känns bra går det att spara inställ­ning­arna under Pre­sets i Lightroom. Gå till Deve­lop → New Pre­set alter­na­tivt klicka på ”+” i högra delen av Pre­sets fönst­ret. Dia­lo­gru­tan New deve­lop pre­set kom­mer fram. Mar­kera för Split­to­ning och skriv in ett lämp­ligt namn längst upp i Pre­set name och sedan spara, inställ­ningen kom­mer nu att fin­nas till­gäng­lig under lis­tan av Pre­sets. Nästa gång Split­to­ning behövs är det bara att klicka på den inställ­ningen som här är kal­lad Split­to­ning varm.

Preset för splittoning i Lightroom

Taggat , ,